Varför mörkas vd-avsked i Ronneby?

Ärendet med sparkade vd:n i kommunala bolaget Miljöteknik, Hans Nilsson, ser ut att bli en riktig långkörare.

Det var vid fullmäktigesammanträdet den 27 april som frågor började ställas kring avskedandet. Eftersom frågorna inte fick några svar beslutades om återremiss till styrelsen för Miljöteknik. Ett sådant beslut togs också av kommunstyrelsen den 9 maj och nu har svar kommit från Miljötekniks styrelse.

Men styrelsen svarar inte på den väsentligaste frågan – ”att redovisa de olika synsätt och vilka som har dessa synsätt som har medfört entledigande av företagets verkställande direktör.” Man svarar:

”Styrelsen beslutar att informera kommunstyrelsen att beslutet att entlediga Hans Nilsson fattades enhälligt av styrelsen utan reservationer i enlighet med det avtal som upprättats.”

I sin slutkläm om entledigandet skriver miljötekniks styrelse:

”När det gäller koncernledningens synsätt förväntar sig styrelsen att KSAU:s presidium själva svarar på den frågan”.

Den meningen antyder, anser jag, att koncernledningen (KSAU;S presidium) på något sätt har påverkat/deltagit aktivt i att sparka vd:n Hans Nilsson. Att så skett anser jag som ganska självklart, nämligen att en koncernledning har synpunkter på hur deras företag sköts.

Vid debatten i fullmäktige den 27 april förnekade dock Malin Norfall, s, och Kenneth Michaelsson, c, all inblandning i ärendet. Michaelsson uttryckte sig något kryptiskt:

”Vi (KSAU:S presidium) har inte skrivit avtalet med förre vd:n. Hur styrelsen i Miljöteknik gjort sina värderingar vet inte vi,” sa han.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, medverkade inte vid fullmäktiges sammanträde på grund av sjukdom. Däremot berättades att Fredriksson haft synpunkter på hur bredbandsfrågorna hade skötts inom Miljöteknik.

För varje svar och uttalande i ärendet uppstår nya frågor istället för att ge klarhet.

När frågan nu åter dyker upp på fullmäktiges sammanträde om en vecka (21.6) är det fortfarande oklart om ärendet kan slutföras. Väsentliga svar har uteblivit från Miljöteknik när det gäller vad som ledde fram till entledigandet av Hans Nilsson och därför är ärendet fortfarande lika oklart som det var den 27 april.

Frågan återstår: vad tyckte miljötekniks styrelse var så allvarligt att vd:n måste sparkas. Nu krävs svar också av KSAU:s presidium.

Ett krav är också att styrelsen i Miljöteknik ska redovisa totala kostnaden för entledigandet av Hans Nilsson. I avtalet mellan Hans Nilsson och Miljötekniks bolag redovisades totalsumman till 926 865 kronor. Nu när också arbetsgivaravgifterna redovisas är summan 1 222 000 kronor.

Man redovisar att Miljötekniks årsredovisning för 2016 har uppdaterats med korrekt datum för undertecknande av styrelsemedlemmar och VD.

Mer fel än rätt med Miljöteknik

Ju fler frågor som ställs desto mer sväller skandalen med kommunala bolaget Miljöteknik i Ronneby. När ägardirektiven för de kommunala bolagen skulle klubbas i fullmäktige i går kväll blev inte ens Miljöterkniks årsredovisning godkänd.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet, påpekade att fel vd hade undertecknat årsredovisningen. Dessutom redovisas inte varför vd:n Hans Nilsson har sparkats. Även kostnader i samband med att vd:n entledigats efterlystes. Sune Håkansson krävde dessutom att styrelsen ska redovisa vad som var skälet till att Hans Nilsson sparkades.

Med andra ord blir frågorna allt fler och trots att man krävt att någon ur Miljötekniks presidium skulle närvara vid sammanträdet hade ingen infunnit sig.

Allvarligaste felet, ansåg flera som efter en stunds betänketid valde att sluta upp på Håkanssons krav, var att fel vd undertecknat årsredovisningen. Det är den sparkade Hans Nilsson som har undertecknat men ny registrerad vd var från den 8 mars Hans Olausson. Undertecknandet skedde den 13 mars och därmed kan Bolagsverket inte godkänna en sådan redovisning.

Personligen anser jag att frågan om vem som har företrätt koncernledningen (AB Ronneby Helsobrunn) när Hans Nilsson sparkades är minst lika allvarlig. Den frågan lyckades man inte reda ut under gårdagens sammanträde. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör koncernledning och först upp att förneka all inblandning i avskedandet av Hans Nilsson var Malin Norfall, socialdemokrat. Lite senare i debatten förnekade även Kenneth Michaelsson, centerpartiet, att han medverkat vid ett sådant beslut.

I avtalet mellan vd Hans Nilsson och bolagen Ronneby Miljö och Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB (som finns publicerad under detta blogginlägg) uttrycker man sig på följande sätt:

”Då bolagens styrelser, koncernledning och vd har olika syn på företagets framtida utveckling och ledning har styrelserna och koncernledningen gemensamt med vd formulerat detta avtal innebärande att parterna går skilda vägar och att Hans Nilssons anställning avslutas med sista anställningsdag 2017-02-28.” (mina understrykningar)

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, moderat, medverkade inte vid gårdagens sammanträde. Det redovisades att Fredriksson haft synpunkter på bl a hanteringen med bredbandsutbyggnaden men frågan om vem som representerat koncernledningen förblev därmed obesvarad.

Eftersom ingen annan i au blivit informerad om avskedet har det nu blivit av stor betydelse att få veta vem som åsyftas och som kan ha representerat koncernledningen. Just nu riktas allt strålkastarljus på Roger Fredriksson, den ende som ännu inte kunnat svara.

Årsredovisningen återremitterades   och ska behandlas vid nästa fullmäktigesammanträde i maj.

Halvtidsvila i politikens Ronneby

Medan semesterdvalan håller Ronnebys politiska skeende i ett järngrepp finns det anledning att se tillbaka men också framåt. Hur har halva mandatperioden format sig och vad kan möjligen hända i den sista halvan fram till valet 2018? För Ronnebys del blir det valet en öppen affär. Vilket parti kommer att profilera sig?

Sune Håkansson, Ronnebypartiet har funderat, sammanfattat och tittat i den politiska kristallkulan. Här följer hans upplevelse: (Kommentera gärna)

”Snart har halva mandatperioden avverkats. Det kan finnas skäl att se bakåt, men också framåt. Vad kommer att hända de närmaste åren. Vad händer under nästa mandatperiod?

Det viktigaste, som har hänt, torde vara befolkningsökningen. Likväl är den officiella ökningen rejält underskattat. De asylsökande är ofta inte med. Preliminära siffror från de senaste månaderna visar på en fortsatt snabb ökning av befolkningstalet.

Nu är det inte av egen styrka, som kommunen växer befolkningsmässigt. Det är flyktingarna som kommer. Om de egentligen vill till Ronneby, är oklart. Sannolikt är vår kommun inte förstahandsalternativet. Vi hade många tomma lägenheter, krisartat många. De är nu välfyllda.

Problemet är nu att vi har rejäla köer, men alltför få byggklara tomter. Under den tid, som socialdemokraterna satt vid makten tillsattes många planutredningar, men de blev aldrig färdiga. Ronneby, liksom länet i övrigt, lider därtill av att det inte finns arbetskraft och maskiner inom byggbranschen. Flera år med ett lågt byggande gav den effekten. Det visade sig exempelvis när sjukhuset byggdes till för 40 miljoner kronor. Ett enda anbud kom in. Protokoll från det kommunala bostadsbolaget talar också om oväntat höga anbud.

Många byggprojekt, i hela Blekinge, får därför ses som önskedrömmar. Byggbolagen satsar inte i Blekinge.

Malin Norfall, S, har valt en låg profil. Sällan har det blivit några längre inlägg, inte ens vid bokslut och budget. En förklaring kan vara problem med den egna partigruppen. Hon kan inget göra, utan att först fråga ”de gamle”. Som så många gånger förr hade den tidigare ledaren, JanAnders, inte insett att det behövdes en efterträdare. När väljarna petade JanAnders, genom att ge S avsevärt färre röster än i riksdagsvalet, stod S dåligt rustat.

Pessimismen inom S visar sig genom att de äldsta sitter kvar. Vill man ha en slagkraftig uppställning inför nästa val, torde både Bo Johansson och Janne Vildros behöva lämna sina nämnder, för att ge plats åt föryngring.

S har förvisso några yngre. Mest positivt intryck ger Ola Robertsson, men också den mer rutinerade Tommy Andersson torde kunna utmana Norfall.

Inom fler partier har de unga politikerna valt att mer eller mindre helt satsa på politiken. De har struntat i att skaffa sig en utbildning, gångbar inom andra sektorer. Kenneth Michaelsson är ett strålande undantag. Låg utbildning ger ett underläge gentemot tjänstemännen. Kanske är de lågutbildade politikerna, som har medfört att Högskolans flyttning från Ronneby inte gavs mer uppmärksamhet.

Hittills har debatterna i kommunfullmäktige alltför mycket handlat om procedurfrågor. Har handlingarna kommit ut i rätt tid? De minnesgoda vet att det inte var bättre förr, men den dåvarande oppositionen litade mer på sina ledare, som någorlunda hölls informerade. Det genomgående intrycket är likväl att den nuvarande kommunledningen håller oppositionen bättre informerad än vad JanAnders gäng gjorde.

Fram till valet blir den intressanta frågeställningen: Var bygga, bostäder, skolor och för äldreomsorg. Socialdemokraterna, liksom V, synes förespråka centralorten. Mp verkar tveksamma. Alliansen vill mer fördela satsningarna, även om det finns de, som påpekar att trenden är att folk vill bo närmare kusten.

Nästa val

Det kan vara dags att se framåt nästa val. Vilka faller för åldersstrecket? Nils Ingemar Thorell, Willy Persson, jag själv, Bo Johansson och Janne Vildros, alla torde fundera på om orken finns kvar. Inom SD är frågan mer: Vilka satsar krafterna på att nå riksdagen?

Mest allvarlig är situationen för Kd. När Johannes Chen lämnat partiet och blivit vilde, återstår inget efter Willy Persson.

Miljöpartiet lider på riksnivå. På kommunal nivå har unga Lova Necksten visat framfötterna. MP:s problem är att man även tidigare har haft lovande förmågor, som sedan valt att lämna politiken.

Peter Bowin i vänsterpartiet tillhör det flitigaste i talarstolen. Tyvärr blir det mer kvantitet än kvalité.

De flesta torde tro att inget av de nuvarande blocken når egen majoritet. Att socialdemokraterna så ofta har valt att försöka försena beslut, medför att samarbete över blockgränserna inte kan anses troligt, såvida inte S förnyar rejält. Likväl bör påpekas att så nära som i Tingsryd är det S och M, som delar på makten. Där diskuteras nu ett kraftfullt besparingsprogram. Då behövs en stabil majoritet, Motsvarande besparingar behövs i Ronneby. Alternativet är en kraftig skattehöjning.

Alliansens problem är att Roger Fredriksson och Kenneth Michaelsson fortfarande beskylls för att vara något självsvåldiga.

Kvar står SD. Deras företrädare har fördelen att ingen kan säga: Så sade ni år 2008, eller 1998. SD;s ledamöter är lika väl pålästa, och kunniga, som andra partiers företrädare. Ibland får de igenom sina kompromissförslag, lagda någonstans mellan alliansens och socialdemokraternas förslag. Förvisso är inte SD:s invandringspolitik tilltalande, men på riksnivå har flera partier närmat sig SD. Att något block skulle inbjuda SD till samarbete före valet är inte sannolikt. Ett valresultat på kringsvid 20 procent kan förändra situationen.”

Sune Håkansson

Många bär ansvar för Ronnebyutspel

Ska man göra politiska utspel måste dessa rimligen vara väl genomtänkta och avvägda. Frågor man måste ställa sig innan man springer till media med andan i halsen är om det som påstås är rimligt och håller för en andra eller tredje omgång av ifrågasättande.

Jag menar att socialdemokraterna i Ronneby med gruppledaren Malin Norfall och partiets andre vice ordförande i utbildningsnämnden, Jan-Eric Wildros bär ett övervägande ansvar för det angrepp som riktades mot friskolan Thóren Framtid och dess elever och föräldrar.

Deras utspel ledde bl a till följande kraftuttryck och rubriker i Sydöstran:

”Friskolan stoppade flyktingbarn”

”Ren apartheid”

”Rasister försöker ta över makten på skolan”

”Föräldrar gjorde uppror”

Skola 1I SVT:s Blekingenytt sprang s-märkta gruppledaren, Malin Norfall runt och pekade ut ingångar som på olika sätt haft betydelse i det politiska utspel som efter en knapp vecka visade sig innehålla enbart luft och livlig fantasi. Allt för att politiskt komma åt en friskola.

I tidningsartiklarna gjordes gällande att fastighetsägaren, SOFT Center hade blivit nerringd av föräldrar som dessutom skulle ha hetsat på möten och krävt stopp för nyanlända. Malin Norfall påstod i en tv-intervju att friskolans ledning efter ett hätskt föräldramöte skulle ha fått kommunen att byta lokaler för nyanlända elever.

I ett öppet brev, undertecknat av förre politikern, Marcus Jingfors, avkrävs nu Malin Norfall en ursäkt som ska framföras i såväl lokal- som riksmedia. Jingfors anser att inga av de påståenden som framförts har någon som helst verklighetsförankring. Han skriver bl a:

”Detta är alltså något du har fört fram på rykten. När jag ifrågasatte var du fått informationen ifrån så svarar du mig först att det var från Utbildningsenheten, men när jag påpekade att de inte var närvarande på mötet (trots inbjudan) så gav du ett annat svar”.

När Malin Norfall i morgondagens Sydöstran väljer att svara Marcus Jingfors, utan att be om ursäkt, väljer hon ett arrogant och hotfullt maktspråk. Hon skriver:

” Marcus Jingfors, jag undrar med vilket mandat eller i vilken roll du skriver ditt brev. Enligt den rektor på Thorén Framtid som jag frågade i fredags är du inte en vald representant för varken föräldrarna eller skolan även om du verkar vilja påskina detta”.

Vad jag kan förstå har vi fortfarande i Sverige yttrandefrihet, vilket innebär att ALLA har mandat att yttra sig. Den friheten borde Malin Norfall känna till – och respektera. Jingfors har inte påstått att han representerar någon annan sig själv. Han är förälder och hade bevistat det mötet som ansågs ha haft en hätsk stämning vilket inte stämde.

Med sitt svar gör Malin Norfall inte situationen bättre. Istället väljer hon att lyfta fram att Jingfors tidigare varit aktiv miljöpartist och senare blev politisk vilde. Vad nu detta har med aktuellt politikerutspel om friskolan att göra?

Skola 2

Malin Norfall har med sitt utspel förlorat all trovärdighet och respekt. Riksmedia har med hjälp av rubriker publicerade i Sydöstran fått en helt felaktig bild av hur människor i Ronneby ser på nyanlända. Ronneby har vid flera tillfällen lovordats för sitt mottagande av just nyanlända och det är många som nu ställer sig frågande till vad ledande socialdemokrater i Ronneby hade för mål med sitt agerande.

Att partiet ogillar friskolor är bekant och besannades av självaste statsministern i tv-sända debatten på söndagskvällen. Men till friskolor är såväl elever som föräldrar knutna men det tycks man inte ta hänsyn till. Enligt Malin Norfall har dessa inte heller rätt att yttra sig. Beklämmande!

Ronnebys socialdemokrater utan budget

Hur står det egentligen till med socialdemokraterna i Ronneby? Frågan är högst berättigad efter att partiet misslyckats med att i dag presentera en budget vid ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen.

Misslyckandet är dubbelt pinsamt eftersom Malin Norfall redan för två veckor sedan sablade ner Ronnebyalliansens budget. Då lovade hon att i dag presentera ett förslag som skulle vara lite tjockare än alliansens.

”Tunn, otydlig och visionslös”, sa Malin Norfall, socialdemokratiskt oppositionsråd och kritiserade också alliansen för besparingar på personalsidan.

När man inte ens kan prestera ett enda pappersark, då ska man nog akta sig för att tala om tunn budget.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, är förvånad över att socialdemokraterna inte hade lyckats presentera en budget till sammanträdet i dag:

-Det går bra att kritisera oss i alliansen men de klarar inte själva att ens presentera ett förslag till budget. Vi i alliansen var klara med vår budget en vecka efter att budgetöverläggningarna var avklarade. Socialdemokraterna har haft ytterligare två veckor på sig. Häpnadsväckande, säger Roger Fredriksson.

Vid kommunstyrelsens extra sammanträde i dag fanns således endast ett budgetförslag och det med alliansen som avsändare. Det fick till följd att socialdemokraterna la ner sina röster.

Nu är det sagt att socialdemokraterna ska göra ett nytt försök att presentera en budget men det först vid fullmäktiges sammanträde i november.

Naturligtvis väcker dagens uteblivna budgetförslag från socialdemokraterna många frågor. Partiet har regerat i Ronneby under 80 år men nu klarar man inte ens att presentera en skuggbudget.

I en intervju för några veckor sedan lovade Malin Norfall att en budget skulle ha presenterats i dag. Hon gjorde dessutom ett tillägg:

”Vårt förslag kommer att vara lite tjockare”, poängterade hon.

I dag gick det inte ens att upptäcka minsta lilla papper!

Vem bestämmer egentligen hos Ronnebys socialdemokrater och hur stora är egentligen motsättningarna?

Ronnebyallians satsar på utredningar

I veckan har alliansens borgerliga partier i Ronneby presenterat sin budget för 2016 och 2017. I de två lokala tidningarna recenserade de själva sitt aktstycke.

”Vår starkaste budget någonsin” – Sydöstran.

”Den starkaste budget vi lagt” – BLT.

I dagens BLT recenseras den av Malin Norfall, s med orden:

”Otydlig och vag budget med låg ambitionsnivå”.

För egen del säger jag – klart att man tar i och bröstar sig när ingen säger emot men trovärdigt är det inte. Budgeten är fylld med utredningar som inte behöver leva upp till löften. Dessutom tänker man nu utreda redan utredda projekt. Jag tänker på ishallen i Kallinge och Brunnsvallen.

Jag börjar med ishallen där Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, m, säger i en av tidningarna:

”Vi lägger nu ut ett utredningsförslag. Vi vill veta vad en ishallsrenovering kan kosta.”

En sådan utredning är redan genomförd. Den var klar i augusti 2014. Kostnad för renovering av Kallinge ishall – 52 miljoner kronor. Kostnad för att bygga ny ishall – 77 miljoner. Utredningen gjordes av Wisme Sport Consult, Peter Wisme och underkändes av kommunstyrelsen som ansåg att det var en partsinlaga. Wisme ansågs stå Svenska Ishockeyförbundet för nära.

Kommunens tjänstemän räknade och justerade siffrorna till 61,4 respektive 89,7 miljoner kronor.

Även förslaget att utreda ny konstgräsplan på Brunnsvallen har på olika sätt redan utretts. En planerad satsning på 10 miljoner kronor ställdes in och skälet till detta sa man berodde på kraftig kostnadsökning på grund av markförhållanden.

De markförhållanden man pekar på kände kommunen väl till redan före 2010 i samband med att man skulle peka ut lämplig plats för en konstfrusen bandybana. I ett första läge var bandybanan planerad till Brunnsvallen men platsen ansågs olämplig på grund av allt för omfattande rörledningar som ligger under Brunnsvallen. Dessa rör ligger fortfarande kvar på samma plats och och är lika kostsamma för att inte säga omöjliga att ändra på eftersom de går under bebyggelsen vid Söderbro och mynnar ut till Ronnebyån.

Nu ska ytterligare utredningar visa om det i stället ska satsas på ett idrottscentrum och i detta ska i så fall inrymmas konsertlokal, museum, bibliotek, turism, simhall samt idrotts/sporthall. Det är i varje fall vad Fritid- och Kulturnämnden har satt på sin önskelista och det till en kostnad av 75 miljoner. En siffra som redan nu är starkt ifrågasatt.

Lägg därtill att även Ronnebyhamn/piren ska utredas. Ett gammalt förslag från moderaterna redan inför valet 2010.

När det gäller satsningar på kultur är jag starkt skeptisk till vad politiker lovar. Redan i valrörelsen 2010 lovade dåvarande ordföranden i Fritid- och Kulturnämnden, Nils Ingmar Thorell, Fp, en satsning med följande lydelse:

”Nu har fritid fått sitt, nu måste kulturen få sitt”, sa han och syftade på en konstfrusen bandybana som skulle kosta 12 miljoner kronor. Banan invigdes 2012 men ännu har kulturen inte fått sin beskärda del.

Ronneby måste ha ett slags inofficiellt rekord i att utreda och utreda dubbla gånger. Men som sagt, en utredning är på intet sätt förpliktigande.

Jag återkommer till nya tjänster som alliansen vill införa.

 

Partipiskan styr Malin Norfall

Det kan vara på sin plats med ett antal kommentarer kring gårdagens nyhet i Blekinge – sjukhusfrågan. Att det var en nyhet ville inte alla medier inse. Dessutom var det lite si och så med media som i något fall frankt deklarerade ”att här är platsen där sjukhuset ska byggas”!

Aningen egendomligt kändes det också när reportern från Radio Blekinge gick i debattställning med kommunalrådet, Roger Fredriksson. Reportern ansåg att endast alliansen stod bakom gårdagens utspel och inte samtliga partiers viljeyttring. Det sistnämnda betonades genom partiernas medverkan vid presskonferensen. Endast Ronnebypartiet var utan representation men stödjer erbjudandet som riktas till landstingsstyrelsen.

DSC04307

Bilden från måndagens presskonferens. Dennis Robérteus, vd i kommunala industribolaget som arbetet flera år med projektförslaget.

Först måste det anses vara en bragd att man lyckats hålla utspelet och platsen för ett tilltänkt sjukhus hemlig under flera år. Jag menar, mer lösmynta än politiker finns inte som gärna vill växa genom att berätta s k hemligheter. Naturligtvis under tystnadslöfte.

Politiker som har fått information har hela tiden ökat i antal och då ska du veta att även landstingets gruppledare har fått dragningar om Ronnebys erbjudande. Ja, t o m förra kommunalrådet, Jan Anders Palmqvist, s, hade fått en egen dragning av förslaget och platsen.

Naturligtvis sitter både han och nuvarande oppositionsrådet, Malin Norfall i ett s-märkt skruvstäd därför att socialdemokraterna bundit upp sig till ett beslut på distriktsnivå att det ska lappas och lagas, oavsett kostnad.

Malin Norfall närvarade vid presskonferensen men när det skulle till att tas en bild av Ronnebys eniga politiker påmindes tydligen Norfall av att partipiskan viner och därför vägrade hon att delta på bilden. Ett märkligt beteende men inte överraskande när det gäller Norfall som även i valrörelsen sa en sak men sedan stack huvudet i sanden. Naturligtvis är hon fullt medveten om att flera av hennes partivänner är ute efter att ersätta henne, och det gör henne än mer svårtolkad.

Måste också berätta en rolig detalj från presskonferensen där Sydöstrans platschef, Jens Svensson, plötsligt hivade upp en guldpeng och sa:

-Jag satsar denna slant och slår vad med er om att ni nu kommer att bli beskyllda för bypolitik, och riktade sig till församlade politiker.

-Den beskyllningen kom från kommunala politiker i Karlskrona redan för ett år sedan, inflikade jag varpå Jens stoppade ner guldpengen. Flertalet politiker hoppas dock att den låga nivån ska utebli när det nu finns ett seriöst förslag till beslutande politiker i landstingsstyrelsen.

-Frågan är allt för viktig att bemötas på ett sådant sätt. Vi kan inte hjälpa att den mest perfekta platsen för ett nytt sjukhus ligger just här i vår kommun, vittnade flera politiker som ser till kostnad, miljö och inte minst patienters och personalens bästa. Tiden talar för vårt förslag – ”Det hållbara sjukhuset – Mitt i Blekinge.

Roger Fredrikssons svar om Kilenladan

Det handlar om ”Röda ladan” i det framtida bostadsområdet ”Kilen” vid järnvägsstationen i Ronneby. Den röd/gröna oppositionen vill att ladan ska q-märkas och vann också en votering om detta i kommunstyrelsen.

Allianspartierna vill inte q-märka ladan och kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, varnar nu för att denna märkning kommer att kosta skattebetalarna många miljoner kronor.

Det började med en artikel i Sydöstran där oppositionsrådet sa följande:

”Att riva innan vi har kommit fram till hur den kan användas, det är bara dumt”.

På detta reagerade socialdemokraten  Mats Karlsson som i denna blogg (se nedan)  skrev så här:

”Läser i Sydöstran 25/6-15 att kommunalrådet Fredriksson inte tycks ha något intresse av att behålla ”ladan” på Kilentomten i Ronneby.

Magasinsbyggnaden kan bli navet kring det nya bostadsområdet som ska byggas på Kilentomten. Att riva den skulle verkligen förstöra.”

Nu svarar Roger Fredriksson på Mats Karlssons inlägg och han passar också på att förtydliga sin inställning i frågan om ladan:

”Vill bara förtydliga att jag inte har föreslagit någon rivning av nämnda byggnad. Däremot har jag redovisat konsekvenserna av en q-märkning av byggnaden. Det finns ingen anledning att skydda byggnaden i nuläget eftersom kommunen äger hela området.

Jag tycker inte att det finns några hållbara argument från Socialdemokraterna i den här frågan heller. De har inte levererat några förslag som är förankrade i verkligheten om vad byggnaden ska användas till.

Jag tror att en byggnad, kanske rent av den som står där idag, kan fylla en funktion. Men innan vi låser oss i en detaljplan måste vi veta. Risken är annars stor att vi står med stora kostnader som aldrig kan täckas via hyresintäkter(vilket kan resultera i en ny diskussion om hyressubventioner).

Statusen på nuvarande byggnad är följande, fasaderna behöver bytas, taket behöver bytas och delar av stommen. Därutöver tillkommer, om man vill öppna den för allmänheten, tillgänglighetsanpassning, indragning av VA. Efter de tidigare nämnda åtgärderna har vi en lokal som kan användas den varma årstiden för evenemang mm.

Var och en får göra sin egen bedömning vad som är rätt och fel men min ståndpunkt står fast.

Roger Fredriksson

 

 

Magasinet på Kilentomten ska bevaras

magasin

När politiker vill förändra, speciellt när de vill riva gamla kulturbyggnader, ska vi medborgare reagera.

Det är kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m som har föreslagit en rivning för att ge plats åt nybyggnation av hyreshus. Malin Norfall, oppositionsråd och socialdemokrat vill att man först prövar vad det gamla magasinet kan användas till innan man klubbar ett rivningsbeslut.

Snabb att reagera är Mats Karlsson som anser att magasinet ska bevaras. Han motiverar här i bloggen varför.

Även andra är välkomna att reagera och komma med förslag.

Skriv till: bengtmauritzson@hotmail.com

”Läser i Sydöstran 25/6-15 att kommunalrådet Fredriksson inte tycks ha något intresse av att behålla ”ladan” på Kilentomten i Ronneby.

Den byggnaden är knutpunkten mellan två färdsätt. Dels sjöfart och tågtrafik. Därför att från magasinet gick en kran ut och hämtade gods från Ronnebyån, som då kunde trafikeras av större båtar. I andra änden av byggnaden kunde man sedan lasta på godsvagnar.

Detta är viktigt ur ett historiskt perspektiv att behålla. Ronneby har tidigare varit en av de största handelsstäderna i närområdet och tyvärr har mycket av detta fallit i glömska.

Magasinsbyggnaden kan bli navet kring det nya bostadsområdet som ska byggas på Kilentomten. Att riva den skulle verkligen förstöra. Den fina kajen ut med Ronnebyån skulle plötsligt vara ryckt ur sitt sammanhang. Nä, bygg istället upp en kran som går från byggnaden ut till Ronnebyån igen. Det vore mer framsynt och kunde bli ett trevligt inslag i den nya stadsbild som ska växa fram.

Redan 1/3-2013 konstaterade jag i en insändare i Sydöstran att ”Ronnebyån är dragplåstret”. Avslutningsmeningen var då: ”För övrigt anser jag att magasinsbyggnaden på Kilentomten ska bevaras”.

Så tycker jag nu också, mer än två år senare.”

Mats Karlsson, Ronneby

Foto: Mats Karlsson

Varför socialdemokrater inte hälsar

Socialdemokraterna i Ronneby har överklagat beslutet som innebär att Anna Carlbrant, Ronnebypartiet har fått en insynsplats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon har ingen rösträtt men har yttranderätt.

Socialdemokraterna har också gjort en affär av att hon är fullt arvoderad med ca 20 000 kronor i månaden. Enligt en intervju i tidningen Sydöstran har det av detta skäl gått så långt att vissa socialdemokrater slutat att hälsa på Anna Carlbrant, en vuxenmobbning ej värdig aktiva politiker.

Man kan lockas tro att Carlbrant inte har någon uppgift att fylla i utskottet, men det är fel, hon utgör en kommunikationslänk mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och den nybildade personalberedningen. Enligt beslut i fullmäktige ska hon också utforma tjänsten efter hand som den nya organisationen sätter sig.

Sossar

Anna Carlbrant berättar att hon upplever dagens situation med agerande socialdemokrater som olustig. Hon nämner också att hon efter valet blev uppvaktad av s-ledningen som ville ha ett samarbete med Ronnebypartiet, Miljöpartiet och Vänstern. Ni som läser denna blogg vet att medlemmarna i Ronnebypartiet sa nej till ett sådant samarbete. Men Carlbrant berättar inte hela sanningen.

Så här ser dock sanningen ut:

Malin Norfall, socialdemokrat uppvaktade flitigt just Anna Carlbrant efter valet och då var arvodet inget problem.  Malin Norfall erbjöd henne att utan vidare bli 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen om Ronnebypartiet gick i allians med dem.

Problemet var bara att Norfall inte hade sitt erbjudande förankrat hos varken vänstern eller miljöpartiet. Det är nämligen högst osannolikt att t ex. Peter Bowin, v, skulle ha sagt ja till en så eftertraktad position ur såväl prestige som ekonomisk synvinkel och själv bli utan.

Men socialdemokraterna kör naturligtvis ett helt annat spår när de nu överklagar insynsuppdraget och inte minst dess arvode.

Det är politisk maktkamp av detta slag som utgör största hindret mot en kommuns behövliga utveckling och då med bred politisk förankring.