Ronnebys kulturpris skapar förvirring

I Hallabro med flera kringliggande byar är i dag upprördheten stor. Detta efter att en för skogsbygdens befolkning helt anonym person tilldelats årets kulturpris i Ronneby kommun.

”Som vanligt är det endast verksamhet som utförs i centrum av Ronneby som alltid ska hyllas och omhuldas,” säger skogsfolket med en mun.

När jag efter en lång stund får en syl i vädret och påpekar att kulturpristagaren Håkan Robertsson minsann har ett förflutet i Hallabro får jag bara ett ordlöst ljud som svar och några minuter senare följande svar:

”Det är ju Arne från Hallabro som skulle ha fått priset,” ropar den församlade befolkningen som har tänkt ta sig ända ner till Ronneby centrum för att utanför stadshuset demonstrera sin besvikelse.

Jag vågar i den stunden trotsa befolkningen och säger:

Håkan Robertsson har ju slitit och släpat med kulturen under nästan 40 år så kom inte och påstå att han inte skulle vara en värdig pristagare. Arne från Hallabro har bara gjort små, men visserligen elaka inslag i ett antal nyårsrevyer.

Då utbryter nästan lokal storm.

”Arne har sagt sanningen! Han har vågat ställa sig på scenen för att tala till folket.

Ja, det är ju inte ofta, kontrar jag, och vill naturligtvis lyssna till några exempel på uttalanden, om några sådana finns.

Svaret kommer snabbt:

”Arne från Hallabro har till exempel låtit hälsa att han är glad och förnöjd med att Svärjedemokraterna återupptar de numera nedstängda fredagsbönerna ute i Brunnshallarna.”

Han sa den gången ”att Jag och min Tilda tar Duetten och åker ner och medverkar i fredagsbönerna så fort SD återupptar traditionen. Tilda har beställt en Hijab från Ellos, så vi kommer!

Folket fortsätter –”en annan gång blev vår Arne från Hallabro påhoppad av en person på torget som hade hört honom häckla Sölvesborgs SD-styre när dom ville censurera bokinköp. Men han blev inte rädd utan svarade:

”Jo så var det! Här i Ronneby, i alla fall, kan inte kommunalpolitikerna censurera våra revymanus.”

I det läget berättar jag hur det ligger till, att Arne från Hallabro är en påhittad person och att det är Håkan Robertsson som gestaltar honom.

Skitsnack, ropar ett enigt skogsfolk.

Jag å min sida inser att jag inte kommer längre. Om det blir demonstration utanför stadshuset återstår att se.

Jag tänker: Att kulturen i Ronneby alltid ska skapa sådana konflikter…

Idag har jag fått sällskap…

Jag noterar med glädje att jag inte längre är ensam i min uppfattning att det är Försvarsmakten och inte Ronnebys vattenabonnenter som ska betala kommande ersättning till PFAS-drabbade. Hotet framfördes vid en presskonferens i tisdags den 5 december av ordföranden Ronny Johannesson i det kommunala bolaget Miljöteknik tillsammans med kommunledningen.

BLT publicerar i dag en intressant artikel i ämnet. Tidningen har intervjuat Pär Dalheim, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten. Han tvekar inte när han fastslår att det är Försvarsmakten som bör betala framtida skadeersättningar.

Han hänvisar till miljöbalken där det klart framgår att det är förorenaren som bör betala ersättning. På den punkten är det sedan tio år tillbaka klarlagt att det är Försvarsmakten som har orsakat PFAS-spridningen i kallingevattnet genom att använda brandskum vid F 17:s övningsplats.

Lika intressant är ett inslag i Radio Blekinge där Herman Afzelius, ordförande i den lokala PFAS-förening som väckte åtal mot kommunala bolaget Miljöteknik 2016, intervjuas. Han och föreningens 155 medlemmar har liksom jag reagerat på kommunledningens besked att det kan bli Ronnebys va-abonnenter som i slutändan kan få stå för stor del av ersättningskraven. I så fall genom taxehöjningar om inte Miljötekniks ansvarsförsäkring skulle vara tillräcklig.

Afzelius och medlemmarna anser att det självklart är Försvarsmakten som ska betala framtida skadeersättningar.

I inslaget klargörs också att ledningen för Miljöteknik redan har inlett en dialog med Försvarsmakten.

Ett bra besked, men så lät det inte vid presskonferensen i tisdags.

Sluta hota Ronnebys vattenkunder

Jag väljer att återkomma till gårdagens (5 dec) uppmärksammade presskonferens med Ronneby kommun och dess kommunala bolag Miljöteknik. Det finns flera viktiga skäl till detta. Inte minst efter att jag upplevt ett illa dolt hot från kommunledningen att det mycket väl kan bli kommunens vattenkunder som måste stå för betydande avgiftshöjningar framöver.

Nu inleds nämligen en minst lika tidskrävande process som ska klargöra vilka som ska ha rätt till ekonomisk ersättning. Högsta domstolen har beslutat att drabbade ska ersättas men har i domen inte sagt på vilket sätta detta ska ske.

Så långt är allt väl, men det var när kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, och ordföranden i det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronny Johannesson, m, i går berättade vem eller vilka som ska betala ersättningarna till många drabbade som genom årtionden har druckit det starkt förorenade vattnet.

Först och främst är det klarlagt att Miljöteknik nu efter domen ska betala rättegångskostnaden i Hovrätten. Summan landade på 13,4 miljoner kronor men det tillkommer ränta.

Betydligt svårare blir det när man ska beräkna hur stor summan blir när drabbade personer kommit in med ersättningsanspråk. Ingen vågar i dag ha en uppfattning om hur stor den summan kan bli, bara att det kommer att röra sig om mångmiljonbelopp.

Även i detta fall är det klart uttalat att det är Miljöteknik som ska betala vad summan från drabbade vattenkunder kommer att landa på. Här har i dag det kommunala bolaget en ansvarsförsäkring som täcker upp till 20 miljoner kronor. Men vad händer om den summan inte räcker och mycket talar för att så kan bli fallet?

Det är då det så kallade va-kollektivet kommer in i bilden. Enligt såväl Roger Fredriksson som Ronny Johannesson är det kommunens va-kunder som då får täcka upp. För, som dom betonade vid presskonferensen, Miljöteknik får inte gå med vinst men inte heller ikläda sig förluster.

I klartext betyder detta att det kan bli kommunens va-kunder som genom höjda avgifter måste ikläda sig ekonomiskt ansvar! Ju mer jag tänker på denna formulering blir jag rosenrasande även om jag i dag inte är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Det handlar om rättvisa! Även i detta fall.

Det är i det läget jag förstår att detta så kallade ansvarstänkande kan bli en ny juridisk nöt att knäcka. Det är ju inte vattenabonnenterna som har förgiftat vattnet så att åtskilliga kallingebor har blivit sjuka och ska ersättas. Det är försvaret som har använt PFAS i sitt brandsläckningsarbete.

Det självklara vore, i alla fall för mig, att den summa som kan bli aktuell borde faktureras försvaret och inte redan drabbade vattenkunder! Försvaret har redan fram till i dag ersatt Miljöteknik för alla ekonomiska utlägg i samband med PFAS-skandalen.

F 17 kommer inte att läggas ner. Inte i nuvarande oroliga läge som råder i Europa. Jag kan ha en viss förståelse för att sådana tankar har funnits tidigare hos den politiska ledningen, men inte nu. Nej och åter nej. Fakturera försvaret och sluta hota va-kunderna. Ett sådant hot kan indirekt innebära att även drabbade personer drar sig för att söka ekonomisk ersättning. Tänk om, tänk rätt!

Ersättningsprocess kan ta många år

Högsta domstolen har slagit fast att drygt 150 boende i Ronneby, som genom dricksvattnet fått höga halter av PFAS i blodet, har drabbats av personskada i skadeståndsrättslig mening.

Dricksvattnet från Brantafors vattenverk i Ronneby kommun innehöll mycket höga halter av PFAS. Detta kom från brandskum som använts vid brandövningar på Blekinge flygflottilj. Föroreningarna i vattnet har lett till att boende i området har fått höga halter av PFAS i blodet.

PFAS-föreningens medlemmar tog en betydande risk rent ekonomiskt när man valde att 2016 lämna in en stämningsansökan mot kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik. Processen fram till dagens unika dom i Högsta domstolen har dessutom varit både lång och oviss. Men den ekonomiska process som nu väntar kan bli väl så lång, men också ytterst oviss och svårbedömd.

Domen innebär att medlemmarna har rätt till ekonomisk ersättning, en process som av förklarliga skäl inte ens har inletts men som kan ta upp mot fyra år innan en lösning kan vara godtagbar för alla parter. Det noterade Miljötekniks moderata ordförande Ronny Johannesson vid eftermiddagens presskonferens (5 december 2023). Han betonade flera gånger hur komplicerad denna fråga är.

Frågorna är redan många. Skadeståndens storlek?  Vilka ska ha rätt till ersättning? Är det enbart PFAS-föreningens medlemmar som stämt Miljöteknik eller kan andra drabbade också kräva ersättning? Det är drygt 150 medlemmar som stått bakom stämningsansökan.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, gav exempel på hur svårt det kan bli att avväga rätten till ersättning.

Genom åren har Kallinge haft en omfattande omsättning av invånare som kortare eller längre tid levt på den drabbade bruksorten och som på olika sätt kan vara berörda.

”Det handlar om cirka 15 000 personer,” förklarade han.

Det framkom också att Miljöteknik har en ansvarsförsäkring som uppgår till 20 miljoner kronor. Varje inlämnat skadeståndskrav kommer att bli föremål för en bedömning av försäkringsbolagets jurister.

Det förklarades också från politiskt håll att det inte är Ronneby kommun som ska betala eventuella ersättningsanspråk utan Miljöteknik. Det i sin tur innebär att utgifterna blir ett fall för VA-kollektivet, alltså alla som är knutna till Ronnebys vattensystem. Hur hög utdebiteringen kan bli beror på hur många som kommer att kräva ersättning men också hur stor del som försäkringen kommer att täcka. I dag finns inga ekonomiska anspråk riktade mot Miljöteknik.

Bolaget har i alla år har följt Livsmedelsverkets gränsvärden och man reagerade snabbt genom att stänga det drabbade vattenverket i Brantafors när PFAS-utsläppet avslöjades genom länsstyrelsens nya mätmetoder för cirka tio år sedan.

När föroreningen upptäcktes var mätvärdet 10 380 nanogram PFAS per liter. I dag har Livsmedelsverket satt gränsvärdet till 4 nanogram per liter.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, betonade att man delar de drabbades oro för vad det förorenade vattnet kan ha orsakat för berörda invånare. Han hoppades också att man ska kunna uppnå en förbättrad dialog med de drabbade.

Det berättades att Miljöteknik fram till i dag har fått full täckning för sina utlägg genom att Försvaret stått för samtliga kostnader. Jag kan också tycka att det borde bli en fortsatt ekonomisk fråga för Försvaret om inte den ansvarsförsäkring som finns räcker till. I annat fall riskerar kommunens vattenabonnenter att få en rejäl avgiftshöjning, vilket inte kan anses direkt rättvist. Det är ju trots allt försvaret som har orsakat PFAS-utsläppet.

Med andra ord, många frågor återstår att lösa.

Karlskrona in i dimman

Efter att debatten om den gamla men högt uppskattade vattenborgen i Karlskrona nu har pågått en tid tycks det ha hänt något med örlogsstaden Karlskrona.

Jag känner inte längre igen staden som den en gång var. Den har, som det heter, tagit vägen rätt in i dimman. Ledande politiker hoppas alla ska glömma, men verkligheten blir för varje ny dag bara alltmer absurd.

Bilden från i dag, tagen på Bryggarberget, visar att allt inte står rätt till. Hur ska detta sluta?

För att du ska förstå vad jag menar kan du gärna använda länken nedan.

https://youtu.be/2l57nVrehsY

Kritik riktas mot politisk ledning

”Arvodesaffären i Ronneby har allvarligt skadat Ronneby kommun och därför viktigt att den får ett snabbt slut.”

Det anser Sune Håkansson som dessutom har kommit fram till att Åsa Evaldssons återbetalning av felaktiga ersättningar bör hamna kring 500. 000 kronor efter skatt, cirka 300. 000 kronor.

Han ställer också frågan – ”hur kunde det pågå så länge? Vanligen sprids rykten snabbt i stadshuset. Därav följer, menar Håkansson, att både kommunalråd och hela kommunstyrelsens arbetsutskott rimligen måste ta på sig en del av ansvaret.” Han skriver vidare:

”Radio Blekinges grävande kring de pengar som har betalats ut till ordföranden i Utbildningsnämnden har efterhand gett allt allvarligare resultat. Likväl finns det anledning att påpeka att frågorna är intrikata. Vilka utbetalningar är felaktiga? I något fall menar jag att Radio Blekinge har gått för långt. Förvisso kan många mena att utbetalningarna är galna, men de kan likväl hålla sig inom lagens råmärken.

Ibland sägs: Det var inte tänkt så. Problemet är att veta vems tänkande gäller?

Efterhand blir frågan alltmer: Hur kunde det pågå så länge? Vanligen sprids rykten snabbt i Stadshuset. Därav följer att både kommunalråd och hela kommunstyrelsen arbetsutskott rimligen måste ta på sig en del av ansvaret. I det fortsatta ”utredningsarbetet” bör, menar jag, dessa personer frikopplas.

Rune Kronkvist har attesterat räkningarna. Attesterna gäller rimligen att förrättningarna har skett, men också att de inte ingår i det fasta arvodet. Däremot kan de knappast gälla för den krävda, och utbetalade, ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Det är rimligare att den kontrollen görs via intyg från berörd arbetsgivare.

Dilemmat är att Åsa Evaldsson, enligt Radio Blekinge, varit tjänstledig från region Blekinge under några år. Den kunskapen verkar ha funnits på olika håll i de politiska kretsarna, Om man inte har någon aktuell tjänst, är det synnerligen tveksamt om man kan få ersättning.

För kommunen är det oklart hur långt tillbaka i tiden, som man kan begära rättelse. Åsa skall betala tillbaka felaktiga belopp, lär kommunalrådet ha sagt. Min gissning är att återbetalningen hamnar kring 500. 000 kronor efter skatt, cirka 300.000 kronor. Därtill slipper kommunen något hundratal tusen kronor i löneskatt.

Läckan

Alltid, vid sådana här händelser, blir frågan: Vem tipsade Radio Blekinge? Att Radio Blekinge helt på eget bevåg skulle rota fram uppgifterna, är osannolikt. Läckan får vi troligen aldrig reda på. Det är i högsta grad olagligt att rota i frågan.

Naturligtvis spekuleras ändå. Att Roger Fredriksson inte är helt oomstridd som ledare för Moderaterna i länet är känt. Åsa Evaldsson sågs som en möjlig utmanare. Det var då det.

Slutet

Arvodesaffären har allvarligt skadat Ronneby kommun. Det är viktigt att affären får ett snabbt slut. Oberoende av vilket belopp som Åsa Evaldsson får betala tillbaka, kommer många kommuninvånare att tycka att det blev på tok för lite. Den politiska ledningen, på båda sidor, torde redan känna kritiken för en undermålig styrning.”

Sune Håkansson

Girig nonchalans mot skattebetalarna

I Ronneby är det inte bara barns spöklekar i samband med Halloween som skrämmer och upprör allmänheten. Nej, desto mer skrämmande är vad vissa politiker åstadkommer i sitt sätt att sko sig själva.

De flesta vet vid det här laget att det handlar om politikers dubbla ekonomiska uttag för uppdrag som dom redan har ersättning för i sina fasta arvoden. Det har såväl politiker lokalt som experter påtalat. Ändå hävdas i vissa fall, naturligtvis av dom ertappade, att reglerna för kostnadsersättningar är svåra att tyda och därmed skulle det i några av fallen vara helt legalt att debitera till betydande belopp. I något fall handlar det om miljonbelopp.

Det som gör mig och andra skattebetalare i Ronneby rosenrasande och för****de är att det nu har avslöjats att uttag genomfördes på samma sätt i Ronneby redan för drygt fyra år sedan. Den gången var det ledande politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott som under två år hade tagit ut felaktiga kostnadsersättningar för nästan 100 000 kronor.

Revisorerna påpekade naturligtvis felaktigheterna och beskedet som lämnades från kommunstyrelsen då var att reglerna skulle ses över och bli tydligare. Nu konstaterar JanAnders Palmqvist, ordförande i den kommunala revisionen, att det arbetet inte har utförts.

”Det verkar inte så,” säger han till Sydöstran, ”med tanke på att man återigen har konstaterat felaktigheter”.

Denna gång är beloppen betydligt större och enligt vad P 4 Blekinge har uppgivit kan det enbart i ett av fallen handla om ett miljonbelopp!! Skattemedel som hade kunnat användas i den kommunala verksamheten.

Den här gången har girigheten koncentrerats till utbildningsnämndens ordförande, Åsa Evaldsson, moderat. I hennes fall ifrågasätts såväl ersättning för förlorad arbetsinkomst som ersättning för arbetsuppgifter som redan ingår i en ordförandes arbetsuppgifter och som därför regleras i ett fast arvode.

Den girighet som avslöjades 2018 – 2019 slutade med att felaktiga belopp återbetalades Nu har kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson i fullmäktige sagt att så ska ske även denna gång, men med tillägget, om juridiken så godkänner!

Jag menar att såväl girighet som en utbredd nonchalans gentemot oss skattebetalare har fått en betydligt allvarligare innebörd när det avslöjas att kommunstyrelsen helt enkelt har struntat i att tydliggöra och skärpa reglerna för extra kostnadsersättningar. Alltså ersättningar till sig själva.

Om man inte ens har bemödat sig sig om att under nästan fem års tid se över regelverket hur ska vi då kunna lita på att åtgärder vidtas när det åter igen viftas med såväl utredning som att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kontrollstationerna personalutskott och löneavdelning. Jag får nästan intryck av att det gäller att skriva regler som kan tolkas och kringgås på olika sätt, så att ”juridiken” har svårt att sätta ned foten.

Samtidigt säger oppositionsrådet, Ola Robertsson, s, ”att själva reglementet inte är så otydligt som påstås från vissa håll. Det står uttryckligen vilka uppgifter som ingår i det fasta arvodet!”

Kommunstyrelsens agerande, eller brist på agerande, de senaste fyra åren kommer för lång tid framöver att kasta en mörk skugga över vissa ledande politiker, om vi ens vill ha dom kvar.

Räddningstjänstens ordförande stoppad

Vid kvällens sammanträde med kommunfullmäktige ska Ronnebys utträde ur kommunförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge debatteras.

Frågan är superhet, på gränsen till självantändning. När ordföranden i organisationen, Cissi Velin, Kd, ville delta i kvällens sammanträde för att delge politikerna sin syn på effekterna av ett utträde, blev hon stoppad.

På sociala medier har frågan ställts vem som har stoppat hennes deltagande. Är det fullmäktiges ordförande, Lennarth Förberg, m, eller kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m?

Oavsett vem så kan du här och nu ta del av Cissi Velins tal som hon planerat att hålla i samband med sammanträdet. Jag anser att hennes synpunkter är relevanta i en tid med inflation och kommuners dåliga ekonomi. Att stoppa hennes medverkan är högst anmärkningsvärt.

”Imorgon (26/10) kommer det ett ärende i Kommunfullmäktige i Ronneby som rör utträde ur Östra Blekinge. Jag som ordförande i direktionen har ställt frågan om att få tala på kommunfullmäktige i Ronneby men har fått nej. Tycker det är extremt tråkigt och dåligt att jag inte beviljas föra talan för räddningstjänsten i en sådan stor fråga. Men ni får mitt tal i skrift i stället.

Det ekonomiska läget är tufft i många kommuner, så även i Ronneby. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar och fattar kloka beslut.

Likväl som kommunerna står för utmaningar gör också räddningstjänsten detta. Det pågår arbete kring det nya arbetstidsdirektivet som är utmanande. Det kommer vara tufft med rekryteringar. Införandet av civilplikten kommer att kräva resurser. Uppepå detta lägger vi den omtalade förbundsfrågan som varit diskuterad väldigt länge.

Det är väldigt viktigt att vi gör vad vi kan för att ge räddningstjänsten trygghet och stabilitet. De ska verka 24/7, 365 dagar om året för att rädda liv och förebygga olyckor. Det är viktigt att ge räddningstjänsten möjlighet att kunna jobba långsiktigt.

Jag är mycket tacksam att ärendet i KS om utträde avslogs. Jag tror inte att man förstått konsekvenserna av det och lagt fakta på bordet? Jag har inte fått höra ett enda bra argument om varför man skulle gå ur. En likvidationsprocess kräver tid och pengar och är inget som räddningstjänsten själva klarar att hantera. Jag har pratat med flera anställda och de är mycket oroliga över vad som håller på att ske.

Men jag tycker vi blickar framåt. Släpp prestige och kommungränser. Vi måste se större. Östra och västra Blekinge har redan idag ett väldigt gott samarbete och behöver utveckla detta för att klara av alla utmaningar. Nu senast har man visat på stor samverkan under två spektakulära olyckor i Karlshamn och Sölvesborg med lastbilen som föll över bron och fartyget som gått på grund. Det visar på hur viktigt det är med samverkan mellan öst och väst men också med Kustbevakningen, Länsstyrelsen, sjöräddningen, polis, Försvarsmakten och regionen. Vi har ett gott samarbete inom länet som vi borde bygga vidare på.

Direktionen i öst och väst är enade om ett Blekinge. Så man kanske skulle lyssna in dessa.

Nu ska ni ta ställning till om man ska utreda möjligheterna för att gå ihop med andra kommuner. Om så blir fallet vill jag poängtera, använd en oberoende utredare som kan räddningstjänst. Upp med fakta på bordet och ta därefter ställning. Jag hoppas vi kan enas om ett Blekinge.”

Cissi Velin, Ordförande Räddningstjänsten Östra Blekinge

Ersättningar förankrade ”högt upp?”

Sune Håkansson återkommer med tankar om hur snåriga och svårtolkade vissa ersättningar kan vara till politiker i Ronneby. Detta med tanke på dom höga ersättningar som Åsa Evaldsson, ordförande i utbildningsnämnden har blivit uppmärksammad för. En granskning som har utförts av Sveriges Radio Blekinge. Efter uppmärksamheten i media genomför Ronneby kommun nu en undersökning.

Håkansson ställer bland annat frågan:

”Det är förunderligt att ha 120. 000 kr. i förlorad arbetsinkomst och 50. 000 kr i arbetsinkomst från ”ordinarie jobb”. Jag tror inte att det håller i den pågående granskningen, såvida inte det hela är förankrat ”högt upp”.

POLITIKERARVODENA, IGEN

”Radio Blekinges granskning av en politikers arvoden i Ronneby kommun gör det intressant att skriva några rader till, och antyda förslag till förändringar. Det måste påpekas att det kan vara oklart om man strikt skall följa de skrivna reglerna eller om man får följa andemeningen.

Sammanträdesarvodena är ett exempel. Mindre än två timmar ger 730 kronor, två timmar eller mer ger 1022 kronor. Men skall kafferasten räknas som arbetstid? Så görs det idag, Om en ledamot kommer fem minuter för sent, skall det  ge avdrag?

Förr var reglerna något annorlunda. Då fanns ett ”inställelsearvode”, med tillägg för varje påbörjad halvtimme. Följden blev att ”trappstegen” blev lägre, säg 75 kronor för varje halvtimme. Likväl hände det att ordföranden konstaterade att det var tre minuter kvar på halvtimmen. Frågan blev: Har någon någonting att fråga om? Nej. Varefter ordföranden berättade om gamla tider i fem minuter och kunde konstatera att nu hade arvodet höjts.

Reglerna för förlorad arbetsinkomst är oklara. Om en person kan flytta sin arbetstid torde andemeningen vara att någon ersättning inte skall utgå. Om flyttning är möjlig kan vara svårt att veta. Vi minns den gången då en arbetslös ledamot skaffade sig ett välbetalt jobb för kvällen den fjärde torsdagen i månaden. Tanken var att kvittera ut ersättning för inkomstbortfallet när kommunfullmäktige sammanträdde. Nu blev det aldrig mer än teori.

Hur länge ett sammanträde kommer att pågå, vet man inte alltid. Man kan ha räknat med fyra timmar, men det slutar efter två timmar. Då kan ledamoten tvingas ta ledigt fån jobbet i fyra timmar, arbetsgivaren måste skaffa vikarie. Inte alltid finns det lämpliga arbetsuppgifter om ledamoten kommer tillbaka tidigare än planerat. Skall då ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå för fyra timmar?

Om en ledamot jobbar i Karlskrona, tar resan en halv timme i vardera riktningen. Skall ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå för restiden?

Politikerna med fast arvode måste mer exakt veta, vad som ingår i uppgifterna. Det kan ibland vara lättare att ange, vad som inte ingår. Exemplet vänortsbesök kan nämnas.

Därtill bör extrauppdrag beslutas av presidiet, samt protokollföras.

Åsa igen

För år 2022 erhöll Åsa Evaldsson 651. 000 kr. i inkomster från kommunen. Den grova uppdelningen bli 270. 000 kr. i fast arvode, 10. 000 kr som fullmäktigeledamot, någon tusenlapp i reseersättning. Resten, kringsvid 360. 000 kr. blir då extraersättning samt för förlorad arbetsinkomst.

Med samma fördelning som i mars i år, skulle detta ge 120. 000 kr. för förlorad arbetsinkomst samt 240. 000 kr. i extraersättningar.

För år 2022 hade Åsa en taxerad inkomst på 701. 000 kr. Innebörden är att inkomsten från ”ordinarie anställning” skulle stanna vid 50. 000 kr, inte stort mer än en månadslön.

Det är förunderligt att ha 120. 000 kr. i förlorad arbetsinkomst och 50. 000 kr i arbetsinkomst från ”ordinarie jobb”. Jag tror inte att det håller i den pågående granskningen, såvida inte det hela är förankrat ”högt upp”.

Sune Håkansson

Vilket ansvar har kommunfullmäktige?

Efter gårdagens inlägg av Sune Håkansson här i bloggen om moderaten Åsa Evaldssons extra arvoden vill Agneta Åhrberg ha svar på ett antal frågor. Bland annat vill hon veta vilket ansvar som åvilar kommunfullmäktige:

Agneta Åhrberg:

Sune Håkansson klargör inte vad som gjorts och inte gjorts. Om det har pågått oegentligheter under flera år så har både revisorer och hela kommunfullmäktige godkänt inlämnade, kontrasignerade räkningar.

Det finns en del självklarheter i ett ordförandeuppdrag, men inga arbetsbeskrivningar. Så vad menar Sune Håkansson inte är extra arbetsinsatser?

Förlorade arbetsinkomster måste politiker ha ersättning för. Hur kan Sune Håkansson börja med att anklaga andra utan att redovisa sina egna regler och vanor.

Agneta Åhrberg får svar direkt från Sune Håkansson:

Arvodesräkningarna presenteras aldrig för kommunfullmäktige. Illa nog får vi förlita oss på dem, som attesterar. Vi får också lita på revisorerna. Har dessa inte upptäckt felen, måste vi reagera i efterhand.

Jag påstår att justering av protokoll, presidieberedningar och förberedelser för sammanträden måste ingå i ordförandeuppdraget och därmed i det fasta arvodet. Evaldsson har skrivit extraräkningar på detta.

En del av hennes räkningar kan jag inte uttala mig om. Jag kan helt enkelt inte tyda ”kråkfötterna”. (Nu skriver jag lika illa själv).

Jag tror att det är centrala regler, som säger att man skall ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Självklart är det inte. Om en förtroendevald förlorar 1000 kr på en halvdags frånvaro, får han 1000 kr i ersättning, plus 1022 kronor i arvode. 

Personligen hade jag inga problem. Jag var lärare på Högskolan och kunde lägga mitt schema själv. Därför förlorade jag aldrig någon lön.

Sedan blev jag pensionär. Inte heller då blev det någon förlorad inkomst.

Minns jag rätt var de sammanlagda ”extraarvodena” mindre än 4000 kronor under de år jag var ordförande eller vice ordförande i nämnden. Det var gränsfall, som jag lät förvaltningschefen avgöra.

SH