Flygverkstadens personal varslas

Fackförbunden är kallade till FMV/FSV på måndag för ett samrådsmöte. Vid mötet kommer de att informeras om att varsel om övertalighet kommer att läggas samma dag. Däremot har det i dag inte gått att få ytterligare detaljer.

Jag har på förmiddagen ställt ett antal frågor till FMV:s kommunikationsdirektör, Toni Eriksson.

” När ni träffar fackförbunden på måndag kommer ni att lägga varsel om övertalighet. Gäller detta flygverkstaden F 17 och hela arbetsstyrkan där? Om inte alla – hur många? Kan det även omfatta de två övriga verkstäderna?”

Toni  Eriksson svarar:

”På måndag kommer FMV att träffa de fackliga organisationerna för att ge dem informationen först. Så mitt svar är att du får fråga igen på måndag.”

Han bekräftar därmed att varsel kommer att läggas men inte i vilken omfattning.Mycket talar för att det är personalen vid flygverkstaden på F 17 som kommer att varslas, det är så inriktningsbeslutet är utformat.

Som jag skrev redan i går slutade mötet mellan FMV/FSV och MSK Flyg Stridflyg i stor oenighet. I dag var det planerat att FMV/FSV skulle ha tagit beslut om nedläggning men mötet skjuts på framtiden och nu ska man enligt regelboken först informera fackliga företrädare på måndag.

MSK flyg Stridsflyg står långt ifrån förhandlingsparten FMV/FSV och jag måste säga att jag är synnerligen förvånad över att en civil myndighet som ansvarar för materiel- och logistikförsörjningen (FMV/FSV) genom sina beslut ska kunna påverka Försvarsmaktens flygtidsuttag, vilket bl.a. blir resultatet om en flygverkstad läggs ner.

MSK Flyg Stridsflyg anger i sitt PM bl.a. följande:

”Om vi tappar samtliga resurser som i dag jobbar på Ronnebys verkstad kommer det inte finnas någon resurs som tar hand om tillsynsvolymerna som genereras av F 17:s divisioner och därmed kommer man snabbt in i en kösituation vilket innebär att produktionen inte kan genomföras enligt VU.”

”FSV planerar att nyanställa vid F 7 och F 21 för att täcka upp för de resurser som kommer att försvinna vid Ronneby, men det kommer att ta 3 – 5 år innan verksamheten är uppbyggd och kan leverera underhåll som motsvarar vårt behov. Detta innebär att flygtidsproduktionen får störningar ett antal år framöver”.

”MSK Flyg Stridsflyg anser att det inte finns någon överkapacitet av de resurser som genomför tillsyn vid FSV flygverkstad, dock kan man än en gång kontrollera resurserna vid specialverkstäderna.

”Rationaliseringar har redan gjorts och personalstyrkan vid flygverkstäderna har minskat från 230 till 130 personer sedan 2005”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.

”Om Ronneby verkstad avvecklas måste man säkerställa att personalen erbjuds arbete vid F 17 för att kunna upprätthålla flygtidsproduktionen”, betonar MSK Flyg Stridsflyg i sitt PM som underkänner FMV/FSV:s utredning på ett stort antal punkter.

” Utredningen  har inte prövat frågan om lämpligheten i att lägga ner en flygverkstad vid en operativ flottilj och inte heller om det finns alternativa sätt att genomföra en kostnadsreducering”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.

 

 

 

 

Oenigt möte om flygverkstaden

I dag möttes företrädare för Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att om möjligt komma överens om tagen när det gäller den nedläggningshotade flygverkstaden vid F 17 i Kallinge.

Sammanträdet slutade i oenighet och det betyder att FMV/FSV:s inriktningsbeslut ligger fast. En något mjukare och en mer utdragen avvecklingstid har funnits med i diskussionerna men inte heller den varianten tycks ha haft framgång.

Meningen är att FMV ska fatta nedläggningsbeslutet i morgon fredag om nu inget under inträffar under de timmar som återstår fram till att sammanträdet startar.

I det PM som Försvarsmakten hade upprättat inför dagens sammanträde fanns ett tungt vägande skäl som pekar på att FMV i och med ett nedläggningsbeslut föregriper ett kommande försvarsbeslut. Försvarsmakten hävdar:

” Några av de viktigaste konsekvenserna är att nedläggningen av en verkstad i nuläget riskerar att minska handlingsfriheten genom att den föregriper ett kommande försvarsbeslut, samt att beslutet istället för att ge en besparing innebär en kostnadsöverföring till Försvarsmakten.”

Försvarsmakten pekar dessutom på den beräkning som FSV gjort i sin utredning att man kommer att tappa underhållsproduktion motsvarande 10 tillsyner 2014 och 10 tillsyner våren 2015 vid en nedläggning av Ronneby flygverkstad. Detta motsvarar ett flygtidsbortfall på 4.000 timmar!

Ny programserie i Blekingenytt?

Riv 2

I dag inledde SVT Blekingenytt en satsning (?) som ingen annan tv-kanal har kommit i närheten av. Först när jag såg vad som pågick i livesändningen var min tanke att nu har programpunkten ”Arga snickaren” fått en uppföljare.

Så var det inte. Istället kunde man, om man stod ut så länge som 30 minuter, ta del av en husrivning i Ronneby. Det var det s.k. PRO-huset i Ronneby som hade börjat rivas. Grävskopan som onekligen spelade något av en huvudroll knaprade i sig huset sakta men säkert och man kunde följa hur brädor sorterades för sig och annat material i andra behållare.

Under tiden rivningen pågick fick tittaren veta att visst byggmaterial ska återanvändas i andra kommunala fastigheter.

Nu inställer sig en fråga – varifrån kommer nästa sändning i denna serie att ske.? Blir det Ronneby igen eller Karlshamn, Karlskrona, Olofström eller rent av i Sölvesborg? Spänningen stiger.

Nu genomfördes denna ”provsändning” enbart via webben, men ökar tittarsiffrorna vid nästa rivningstillfälle kan det säkert bli aktuellt att utnyttja det marksända nätet.

Riv 1

Det är inte enbart sociala medier som tar oss till nya mediala höjder när det gäller att utnyttja teknikens landvinningar.  Inte ens i Grönköping har kreativa redaktörer lyckats kläcka  en idé av detta slag.

Roger Fredriksson underkänner svaren från FMV

Nu har Ronneby kommun och kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m fått svar på sina frågor om flygverkstaden. Det är generaldirektör Lena Erixon vid Försvarets materielverk  (FMV) som svarar och lämnar ingen öppning för dialog eller ändring av inriktningsbeslut att lägga ner flygverkstaden vid F 17 vid årets slut.

Roger Fredriksson anser att Lena Erixon är svaret skyldig på en rad punkter och att FMV väljer att vältra över kostnader på Försvarsmakten när man själv vill visa rationaliseringsvinster. Så här kan det inte gå till, anser han.

Lena Erixon inleder brevet med att hänvisa till riksdag och regering som har beslutat att materiel- och logistikförsörjningen ska omdanas till en sammanhållen försvarslogistik.Förändringarna ska leda till en effektivare organisation där medel som frigörs ska användas för Försvarsmaktens förbandsverksamhet. Totalt ska reformen frigöra 760 miljoner kronor.

– Det är formuleringar av detta slag som jag reagerar starkt emot. Så menade inte riksdag och regering att resultatet skulle bli. Här skjuter FMV bara över kostnadsdelen på Försvarsmakten som får merkostnader istället för nya friska slantar, säger Roger Fredriksson. Det FVM eventuellt sparar får istället Försvarsmakten betala

I brevet heter det vidare:

”Enheten har till och med 2014 ett rationaliseringskrav på minst 215 miljoner kronor.”

”Utredningen har, skriver Lena Erixon, konstaterat att det finns en överkapacitet inom flygverkstäder genom att bedriva bakre flygunderhåll för JAS 39 Gripen på tre verkstäder. Försvarsmakten delar denna uppfattning.

”Avvecklingen av flygverkstaden vid F 17 beräknas i nuläget medge rationaliseringar på ca. 15-20 miljoner kronor per år”.

Vidare anser generaldirektören att specialkompetensen med blästring vid F 17 även finns i begränsad omfattning vid Såtenäs och Luleå och att man i Kallinge har en låg beläggningsgrad.

– Här bortser Lena Erixon helt från de beställningar och kontrakt som SAAB har med verkstaden i Kallinge, betonar Roger Fredriksson.

Av svaret i brevet framgår också att frågan kring helikopter 14-underhåll inte har behandlats i utredningen eftersom FMV bedömer att behovet av denna typ av underhåll är mycket begränsat fram till 2020.

– Detta är också ett märkligt svar, anser Roger Fredriksson som anser att man måste blicka längre fram än bara sex år till 2020. Helikoptrarna kommer redan under innevarande år och en bedömning måste gälla 15 – 20 år framåt i tiden.

Roger Fredriksson är medveten om att tiden är knapp, ett beslut kan komma redan före helgen, men att han tänker utnyttja dagarna som återstår på bästa sätt.

– FMV har enbart tagit ställning till det nationella behovet. När nu exporten och utlandsuppdragen ökar måste det till helt andra bedömningar än vad som har redovisats i nu genomförda utredningar.

Eftersom intresset är stort för dessa frågor väljer jag att lägga ut samtliga brev som bilder. GLÖM INTE ATT KLICKA I BILDEN för att förstora texten.

Svar 1Svar 2Svar 3

 

Blekinge – byt landstingsdirektör

Det måste vara fel någonstans när en tjänsteman (landstingsdirektör) kan låta sig styras av några politiska toppar som av politiska skäl inte vill acceptera sunda ekonomiska argument i en utredning.

När landstingsdirektören Peter Lilja underkänner en rutinerad tjänstemans (Ronny Pettersson) utredning blir han naturligtvis själv skyldig att redovisa de siffror som han litar mer på. Så har ännu inte skett och med tanke på vilka satsningar det handlar om måste Lilja snarast upp till bevis.

Så länge han inte förmår att visa alternativa siffror måste han bli ifrågasatt. Hans lämplighet på posten ifrågasätts nu därför allt mer ofta.

När Peter Lilja säger att nuvarande lokaler bör byggas om (lappa och laga) och kompletteras med nya byggnader i såväl Karlskrona som Karlshamn säger han bara halva sanningen.

Ronny Pettersson är däremot tydlig när han konstaterar att nuvarande sjukhusbyggnader är i så dåligt skick att det inte gäller OM de ska rivas utan NÄR de måste rivas. Detta på grund av otidsenlig takhöjd, tjocka väggar som ej går att flytta och därtill allt för höga kostnader för att få dem miljömässigt acceptabla. Det handlar om energieffektivitet. Alla dessa sammantagna problemlösningar har Peter Lilja ännu inte redovisat med ett ord.

I den framtida regionaliseringen räknar man med att varje akutsjukhus måste ha ca. 150.000 människor i upptagningsområdet. Då är det inte heller rimligt att sjukhuset ligger i ett hörn av respektive län. Därav att ett nytt sjukhus bör placeras i centrala Blekinge.

I den kommande och tilltänkta regionen finns i dag 17 sjukhus, varav två finns i Blekinge som bara kommer att utgöra 8 % av en planerad storregion. Tror någon mer än Peter Lilja att båda dessa sjukhus då kan vara kvar? Det är redan svårt att rekrytera personal till operation.

Vad säger Peter Lilja t.ex. om att ett nytt sjukhus innebär årliga driftbesparingar på ca. 80 miljoner kronor. Säg inte bara nej till Ronny Petterssons siffror. Ska Lilja bli bara aningen mer trovärdig måste han redovisa sina motsvarande siffror.

Så länge det finns trovärdiga siffror som berättar att det mest optimala och ekonomiska alternativet är att bygga ett nytt sjukhus, ja, då riskerar naturligtvis såväl politisk majoritet som ledande tjänsteman att bli fråntagna sina uppdrag.

 

Därför avvecklas flygverkstaden vid F 17

I tisdags skickade kommunalrådet Roger Fredriksson, moderat ett brev till Försvarets materielverk (FMV) och dess ledning. Samma brev gick också till Tomas Salzman, chef för FMV:s nya logistikverksamhet. På en rad punkter underkändes den utredning som har legat till grund för ett inriktningsbeslut att lägga ner flygverkstaden i Kallinge.

Tomas Salzman är är den som har föreslagit att flygverkstaden vid F 17 i Kallinge bör avvecklas och han har nu genom sociala medier till en del föregripit det svar som nu förbereds till Roger Fredriksson.

Tomas Salzman skriver i ett svar till riksdagsledamoten Annicka Engblom, som i sin blogg har framfört samma kritik som Fredriksson:

”FMV kommer att redovisa svar på alla frågor som Roger Fredriksson ställt. Effektiviseringar av det bakre underhållet vilket FMV har ansvar för kan enligt vår bedömning drivas på två verkstäder istället för tre. Behövs mer kapacitet kan vi också utöka verksamheten från 1-skift till två skift på kvarvarande verkstäder.Modernt civilt flyugnderhåll drivs idag oftast i treskift för att få minimal stopptid på de flygplan som ska underhållas.”

På detta svarar Roger Fredriksson:

”Bra att jag får svar Tomas! Öppnar du för en dialog också?”

På detta svarar inte Tomas Salzman.

Inlägget från Tomas Salzman, fortfarande på Annicka Engbloms hemsida, kommenteras av en person som väl känner till den verksamhet som bedrivs på flygverkstäderna. Han skriver:

”Tomas, Jag tvivlar inte på din hängivenhet inför uppgiften men här tycker jag att det gått lite för fort fram.

Till att börja har flygunderhåll på militära flygfarkoster präglats av planering att inte överlämna arbeten enligt Flygunderhållsmanualen. Att börja jobba skift på ett flygplan kräver en kulturförändring på flygflottiljerna. Det är inte hela världen men vi måste omhänderta risken att vi inte når full effekt på en gång ur det här hänseendet.

För det andra, som diskuterats på Allan Widmans blogg så har vi i Sverige valt att inte ha högt lagervärde på UE/RD (Utbytesenheter och reservdelar). Vilket i dagsläget innebär att vi har väntetider i flygunderhållet på leveranser av UE/RD, något som också får återverkningar i flygverkstäderna. I princip kan vi säga att det finns underlag iform av delar att arbeta ett skift om dagen. På det främre underhållat kan det finnas vinst i att införa ett delat tvåskift då det gäller att omhänderta hela flygplan som när de flyger inte är tillgängliga för förebyggande underhåll och det kan finnas UE/RD för det underhållet.

Att aveckla en verkstad nu är med tanke på förutsättningarna att införa ytterligare ett förmågeglapp och lägre tillgänglighet för Försvarsmakten.”

Så här skrev bl.a. Annicka Engblom:

”Jag har satt mig in i konsekvenserna och dryftat det med berörda, inklusive Försvarsmakten. Kommunalrådet i Ronneby kommun, Roger Fredriksson (M), har i en mycket bra genomlysning av utredningen lyft ett antal obesvarade frågeställningar till FMV:s generaldirektör, Lena Erixon. Frågeställningar jag ställer mig bakom.

Det rör sig främst om frågor kopplade till kostnader för ökad transport av personal och materiel som inte redovisas i utredningen. Det rör sig också om otydlighet vad det gäller bortfall av specifik teknisk kompetens och ett ökat behov av utbildning i de fall att det ska kompenseras i verksamheten på de kvarvarande två flygverkstäderna. Det rör sig även om brister vad det gäller bedömning av befintlig infrastruktur.

Nu väntar vi bara på det officiella brevsvaret från generaldirektör Lena Erixon, FMV.

 

Ronny Pettersson finns och han hörs

IMG_0400

Ronny Pettersson, känd vänsterpartist i Ronneby, inledde 1978 sin tjänstemannakarriär vid Landstinget Blekinge. Under sina 36 år har han samlat på sig en ansenlig kompetens men också rutin inom sjukvårdsområdet.

I fjol somras fick jag tips som gjorde gällande att han gjort en utredning med arbetsnamnet – ”Vårdstruktur Somatisk Vård Landstinget Blekinge”. Han hade kommit fram till att det kunde bli 4 miljarder billigare att bygga ett nytt sjukhus i stället för att bygga om de två nuvarande sjukhusen i Blekinge.

Stämde verkligen uppgiften? Den fanns nämligen inte att uppbringa i Landstingets diarium. Ingen ville kännas vid den. Efter ett tag fick jag ut den, men inte den officiella vägen. Jag kunde konstatera att uppgifterna om ett nytt sjukhus stämde och att det var det klart mest ekonomiska alternativet.

Ingen i landstingsledningen har velat kännas vid utredningen. Trots att ett seminarium har genomförts och att landstingsdirektör Peter Lilja har förordat ett helt annat alternativ, har Ronny Petterssons utredning aldrig nämnts med ett ord. Ronny Pettersson satt i salen när seminariet, där ledande politiker tilläts ställa frågor till ledande tjänstemän, genomfördes. Men hans utredning redovisades inte.

Hemlighetsmakeriet gick så långt att när jag i höstas hade skrivit ett antal blogginlägg om Ronny Petterssons utredningsresultat blev jag uppringd av en socialdemokratisk landstingspolitiker som sa:

– Ta och kolla om någon verkligen har beställt den utredning du påstår att Ronny Pettersson har sammanställt.

Politikern ville med all tydlighet göra gällande att Ronny Pettersson suttit på arbetstid och trixat ihop en utredning av eget intresse. Tydligare kan det inte bli i ett försök att baktala en utredare som kommit fram till fel resultat. Ett resultat som inte gick socialdemokraternas utstakade väg.

I tisdags kväll framträdde för första gången Ronny Pettersson inför allmänheten och redovisade sin digra utredning. Det skedde i Ronneby stadshus och hans budskap var kristallklart – byggandet av ett nytt sjukhus centralt placerat i Blekinge är det enda ekonomiskt och miljömässigt gångbara.

Jag kunde då ställa min fråga:

– Vem gav  dig uppdraget?

– Landstingsdirektören, blev det korta svaret och den uppgiften står också att läsa i hans delrapport 1.

” Landstingsdirektören gav i början av juni 2011 projektledare Ronny Pettersson i uppdrag att utreda frågan om den framtida vårdstrukturen avseende somatisk vård i Landstinget Blekinge. Utredningsdirektivet var att belysa aktuella frågeställningar samt att lägga till en lämplig struktur för den framtida vården i landstinget.

Därefter genomfördes en rad ”hemliga” seminarier med bl.a. verksamhetschefer och politiker. Syftet var att belysa vilka trender som för närvarande råder inom sjukvården och femton år framåt i tiden.

Ronny Pettersson kunde också berätta att han varit inbjuden till länets samtliga partier i landstinget utom ett (!) där han gjort samma redovisning som nu i Ronneby. Gissa vilket parti? Rätt! Socialdemokraterna har inte velat lyssna till hans utredningsresultat. Det partiet har ändå kunnat ta ställning, men då med helt andra beställda utredningars resultat.

I kommande bloggar ska jag berätta om Ronny Petterssons beräkningar. Varför han vill genomföra ”Kraftsamling Blekinge” och varför nuvarande sjukhusbyggnader i Karlskrona och Karlshamn väntar på rivning och inte renovering. Dessutom hur det står till med nutida hygienkrav  och trånga operationslokaler o.s.v.

F 17 har långt till riksmedia

Blekinge Flygflottilj, F 17 i Kallinge har onekligen ett utmärkt läge såväl militärstrategiskt som arbetsmarknadsmässigt. Det är nära till den allt mer utnyttjade Östersjön och jag kan knappast tänka mig ett Blekinge utan denna dominerande arbetsplats.

Det är bara ett stort fel med hela denna placering – F 17 ligger allt för långt bort från dominerande riksmedier. Det märks inte minst nu när FMV hotar att lägga ner flygverkstaden med ett 40-tal anställda.

Så här ser den underliga verkligheten ut, sedd med mina ögon.

I höstas, efter lång väntan, beslutade regeringen att satsa 647 miljoner kronor på en betydande utveckling av F 17. Satsningen är den i särklass största i efterkrigstid vid en och samma flygflottilj. Projektet som går under benämningen ”Ronnebypaketet” beräknas pågå i fyra år och ska vara klart 2017.

Första spadtaget i denna ovanligt stora satsning togs så sent som den 2 december, alltså strax innan årsskiftet. Byggherre är Fortifikationsverket som för egen del betecknar det som sin hittills största investering i modern tid som enskilt projekt.

I projektet ingår nybyggnation av flygledartorn, start- och landningsbana för helikoptrar, hangarbyggnad för helikoptrar, uppställningsplatta för helikoptrar, flygdrivmedelsanläggning, uppställningsplatta för transportflyg, uppställningsplatta för incidentflyg samt ny och utökad teknisk infrastruktur till de nya anläggningarna och fordonsväg.

Så långt är allt bra, men bara en dag efter att första spadtaget har grävts i sanden i det urgamla Bredåkradeltat kommer samma byggherre med ett minst sagt chockartat och svårbegripligt besked – att man tänker lägga ner flygverkstaden vid just F 17.

De anställda trodde först att det var ett skämt. Vi som står utanför verksamheten tog oss för pannan.  Har man verkligen tänkt fullt ut i detta fall?

Den 2 december, vid spadtaget, talar Fortifikationsverket om att Ronneby garnison i och med utbyggnaden kommer att vara landets största flygbas räknat till antalet flygplan och helikoptrar. Dagen efter behövs inte flygverkstaden vid landets största flygbas! Smaka på den sura karamellen.

Naturligtvis har Ronneby kommunledning inte haft svårt att hitta blottor i den utredning som har lett fram till inriktningsabeslutet. En av de självklara frågorna (se bloggen nedan) från kommunen är bl.a.-” varför tillkomsten av Helikopter 14 inte har tagits med i utredningen”. Dessutom:”vilken analys baserat på konkreta siffror ligger till grund för antagandet att det inte skulle vara lämpligt att bygga om verkstaden i Kallinge sett ur ett kostnads- och produktionsperspektiv?”

I detta handlande saknas onekligen en hel del logik. Eller är det bara jag som upplever detta?

Märkligt, rent massmedialt. är det också att denna betydande miljonsatsning (647 miljoner) har gått riksmedia totalt förbi. I Blekinge har vi onekligen långt till mäktiga riksmedia.

Ronneby agerar för flygverkstaden

Nu har Ronneby kommun inlett kampen för att rädda den nedläggningshotade flygverkstaden vid F 17 i Kallinge.

Det är kommunledningen med kommunalrådet Roger Fredriksson, moderat i spetsen som nu agerar gentemot Försvarets Materielverk (FMV) och dess generaldirektör Lena Erixon.

I brevet som skickades i dag görs en rad påpekanden utifrån den utredning som FSV tidigare har redovisat. En utredning som har visat betydande svagheter. Bl.a. har ingen hänsyn tagits gentemot tillkomsten av HKP 14 (Helikopter 14). Även analyser baserade på konkreta siffror efterlyses.

På punkt efter punkt ställer kommunen en rad frågor som man snarast vill ha svar på. Här kan du ta del av frågeställningarna. OBS! Klicka i bilderna för större text.

Kommun 1

Kommun 2

 

 

Sjukhusmötet i Ronneby webbsänds

Intresset för kvällens sjukhusmöte i Ronneby stadshus med utredaren Ronny Pettersson är rekordartat. Nu på eftermiddagen hade inte mindre än 525 personer tagit del av inbjudan här på bloggen och facebook. Skulle bara hälften av dessa komma till mötet blir det härligt trångt.

Trycket har blivit så hårt att det nu på eftermiddagen står klart att mötet kommer att direktsändas via webben. Ett klokt beslut som kan rädda hela situationen att inte behöva stoppa någon besökare på grund av fullsatt. Även från västra Blekinge är intresset på topp.

Medborgarservice gör reklam för sändningen på kommunens hemsida http://ronneby.se och du ser sändningen på samma adress.

Ronnebypartiet står som arrangör men mötet är öppet för allmänheten.

Vi ses i Ronneby stadshus (Ronnerbysalen) kl. 18.30.