Kustnära cykelled genom Blekinge

DSC01559 (2)

Det började med en motion från Kristdemokraterna i Region Blekinge, undertecknad av Johannes Chen och Lennart Ung. Förslaget gillades och den 12 mars i fjol togs beslut att genomföra en förstudie för en ”Kustnära cykelled genom Blekinge”.

Förstudien har genomförts med stöd av regionala tillväxtmedel med kommunerna Ronneby, Karlshamn och Karlskrona som medfinansiärer och om några dagar ska den behandlas i regionstyrelsen.

Förstudien är väl genomarbetad och vad jag har kunnat se är det nu endast ett beslut och framtagande av tillräckliga medel, ca 75 – 100 milj kronor, som behövs för att kunna möjliggöra projektet.

Förstudien, som har haft Tommy Gustavsson som projektledare (tidigare anställd i Region Blekinge) har utmynnat i slutsatsen: ”att det är fullt möjligt att skapa en cykelled med mycket hög attraktionskraft i sin kustnära sträckning.”

I utredningen heter det vidare:

”Kopplingen till både Blekinge Arkipelags utveckling och besöksnäringens gemensamma strategi är stark och därför föreslås att med förstudien som underlag gå vidare i en fördjupad utredning/projekt.”

Förstudien visar att det är möjligt att skapa en drygt 20 mil lång kustnära sträckning mellan Bröms i öster och Valje i väster.  Vidare framhålls att cykelturism har en stark koppling till Blekinges varumärkesplattform för besöksnäringen och kommer att kunna bidra till måluppfyllelse beträffande mer exportintäkter och ökad omsättning/sysselsättning i Blekinge, heter det bl a.

I förordet trycker Tommy Gustavsson på att en kustnära cykelled genom Blekinge bygger på hög trafiksäkerhet och bekvämlighet som i sin tur har stor möjlighet att också få mycket hög attraktionskraft.

I utredningen pekar man också på närheten mellan städerna och en landsbygd med många aktörer som erbjuder upplevelse, boende, matställen mm, vilket innebär att cykelleden blir attraktiv. En kustnära cykelled genom Blekinge är dessutom gränsöverskridande och binder på ett bra sätt ihop stad och landsbygd, men överbryggar också kommungränser och kräver stark samverkan mellan aktörer i hela sträckningen.

Noterbart är att det redan nu pågår projekt för byggande av flera turismcykelleder i södra Sverige, nämligen Ölandsleden, Sydostleden och Kattegattleden.