Krav på folkomröstning

Nu börjar debatten om den framtida sjukvården i Blekinge ta ordentlig fart. I kväll publicerar jag ett inlägg som är undertecknat – Sjukhusdemokraterna som kräver folkomröstning.

Sjukhusdemokraterna har två alternativ som bör bilda underlag för ett röstningsförfarande:

”1. Behåll de gamla och dyra sjukhusen med fortlöpande upprustning. Det politiska alternativet.

2. Bygg nytt, vilket blir billigare och effektivare. Det ekonomiska alternativet.

Sedan får båda sidor argumentera för dessa båda alternativ.”

När det gäller Sjukhusdemokraterna kräver de transparens, insyn och direktdemokrati. Alla korten på bordet!

Här är inlägget i sin helhet:

Folkomrösta om Blekingesjukhusets framtid nu!

En utredning har nu kommit från landstingsledningen, hur man anser att det framtida Blekinge-sjukhuset ska utformas. Det finns fyra alternativ och ledningen föreslår att nästan allt ska bli vid det gamla med lite förstärkningar i Karlskrona.

Blekinge har idag två uttjänta sjukhus, som det skulle kosta 10 miljarder kronor att upprusta till nu gällande standard inklusive 30 års avskrivningstid och fortsatt höga driftskostnader. Att bara rusta upp endera av sjukhusen kostar nära hälften, men med konsekvensen bristande kapacitet och alltför långa transportsträckor för halva Blekinges befolkning.

Att bygga ett helt nytt modernt sjukhus med vass utrustning och bemanning kostar ca 5 miljarder kronor inklusive effektiv kraftförsörjning och modern drift samt 30 års avskrivningsperiod. Landstingsdirektörens presentation 2/9 2013 gav ingen klar bild av våra sjukhusbehov i Blekinge – någon konsekvensanalys beträffande alternativen ovan gav han icke.

Vi föreslår sålunda att utredningen görs om och att Blekingebefolkningen får ge sina uppfattningar i en stringent vägledande folkomröstning.

Blekingesjukhusets framtid är alltför viktigt för att politikerna ska bestämma detta. Av denna anledning bör det göras en folkomröstning. Den utredning som ledningen gjort besvarar inte de viktiga frågorna. I stället bör man fråga invånarna i Blekinge hur de vill att Blekingesjukhuset ska se ut i framtiden.

Det finns endast två realistiska alternativ:

  1. Behåll de båda sjukhusen med löpande upprustning
  2. Bygg ett nytt modernt sjukhus mitt i Blekinge

Dessa båda alternativ är mycket enkla att ta ställning till. De nuvarande sjukhusen finns – de står där de står med sina brister, som man kan avhjälpa med investeringar av olika slag. Men man kan lägga ner de båda sjukhusen och bygga ett nytt i stället. Samtidigt finns det naturligtvis möjligheter att använda delar av de båda sjukhusen för annan verksamhet, men det är en annan fråga.

Utredningen kommer fram till att alternativ 1 är dyrare än alternativ 2 och därför föreslår man alternativ 1. Detta är mycket svårt att förstå.

Det verkar inte särskilt smart att oeniga politiker ska få rösta om ett sjukhus, som ska finnas minst 30 år framöver. Det ena blocket kommer att rösta för att det ska vara som det i stort sett är, medan det andra blocket vill bygga nytt. Eftersom de som vill bevara det gamla har några röster fler är det troligt att det blir så.

Nej, det enda rätta är att alla i Blekinge ska ha möjlighet att säga sitt i ett val. Detta bör således ske i en folkomröstning.

Sjukhusdemokraterna