Dags för näringslivschefen att vakna

I dag måste frågan ställas – i vilken verklighet lever Ronnebys näringslivschef, Torbjörn Lind? Frågan ställs av många Ronnebybor efter ett inslag i SVT:s Blekingenytt i går kväll. Inslaget handlade om de två senaste beskeden om företagsnedläggningar, nämligen Södra Cells trägolvsfabrik, Berg och Berg i Kallinge och Sifo i Ronneby. Sammantaget handlar det om 90-talet arbetstillfällen.

Av tv-inslaget framgick att detta inte bekymrar näringslivschefen på minsta sätt och dessutom kände han inte ens till att Sifo hade planer på att avveckla verksamheten i Ronneby.

Jag har i dag talat med en synnerligen väl uppdaterad person i Ronneby som var så upprörd efter inslaget att han i dag redan tidigt på morgonen försökte nå Torbjörn Lind per telefon. Han var dock inte tillgänglig varför den uppringande hänvisades till kommunens medborgarservice.

En politiker med plats i kommunens Näringslivsråd var också förvånad över att ingen information om de två företagsavvecklingarna gavs när rådet sammanträdde så sent som i onsdags. Samma dag som media nåddes av information om nedläggningarna!

Det mest anmärkningsvärda är när Torbjörn Lind uppger att han inte hade någon information om nedläggningen om Sifo. I så fall är han den i Ronneby som är minst informerad av alla. Detta är nämligen en ”snackis” som har pågått bland invånarna de senaste fyra åren. Verksamheten har successivt bantats betydligt och dessa signaler borde rimligen ha nått ner för berget och in till stadshusets politiska ledning och inte minst till näringslivschefen.

Helt plötsligt är det, enligt näringslivschefen, ingen stor skada som sker när 90 arbetstillfällen försvinner. Detta uttalat i en kommun som länge tyngts av hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomar.

Just Sifo har under åren varit en betydelsefull arbetsgivare för såväl nyexaminerade ungdomar men också för kvinnor. Dessa två kategorier var huvudmålet för kommunens företrädare när man i slutet på 1989 fick Sifo att etablera sig i Ronneby. Uppbyggnaden av den dåtida telefoncentralen genomfördes 1990 och 1991. Sifo investerade 25 miljoner men av stor betydelse var naturligtvis också ett väl tilltaget statligt lokaliseringsstöd.

Kan inte låta bli att tänka tillbaka på hur kommunens ledning tidigare arbetat för att om möjligt lindra skadeverkningarna av företag som har lagts ner. Man försökte i varje fall föra en dialog för att om möjligt hjälpa till att behålla företag som på något sätt börjat snegla åt flytt eller nedläggning. Då gällde det att slå vakt om varje arbetstillfälle.

I dag får jag en bild av en näringslivschef som inte alls är oroad. Det finns så många jobb på ingång. Med andra ord inget att oroa sig över att 90 jobb försvinner. Så många nya etableringar kan väl knappast vara på gång till Ronneby. Det gäller inte enbart att brösta sig över nya etableringar, typ Viggen-området, utan också värna det som redan finns. Nu tycks ingen dialog mellan företag och kommunledning förekomma. Att inget nämndes på Näringslivsrådets sammanträde samma dag som nedläggningsbeskeden kom till media vittnar med all tydlighet om detta.

Vad vill Ronneby med besöksnäringen?

När ledamöterna vid senaste sammanträdet med fullmäktige i Ronneby diskuterade kommunens förhållande till restaurangägare och vissa hyreskontrakt framkom synpunkter från Svenskt Näringsliv. Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, påstod att näringslivet inte hade några synpunkter på de kontrakt som bl a har kritiserats av vissa krögare.

Jag har nu tagit del av det brev som har Carina Centrén, Svenskt Näringsliv, som avsändare och som har tillställts Ronnebys restaurangägare. Uppgifterna i brevet har också tillställts kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson och näringslivschefen Torbjörn Lind och visst har hon synpunkter.

Carina Centrén intar en mycket neutral hållning gentemot Ronneby kommun och skriver angående kritiserade hyreskontrakt:

”Det ska sägas att det inte är lätt att avgöra om hyresnivåerna i de aktuella fallen är orimligt låga eller inte. För att bedöma den saken måste en mer grundlig utredning göras, men vi har i nuläget valt att inte göra det.”

I debatten gjordes gällande att Svenskt Näringsliv inte hade några klagomål att rikta mot de avtal som tecknats med bl a krögarna på Karön och Villa Vassen, Ekenäs. Utebliven utredning är kanske den enkla förklaringen till uteblivet klander.

Det händer i Ronneby

Men visst har Svenskt Näringsliv synpunkter på Ronneby kommuns sätt att umgås med krögarna i kommunen. Man ger kommunens två företrädare, Roger Fredriksson och Torbjörn Lind flera ”goda råd”, enligt följande:

1.”Rådet till kommunen är att fördjupa dialogen med såväl krögare som övriga intressenter när det gäller framtida uthyrningar av offentliga lokaler.”

2.”Ytterligare råd till kommunen är att snarast starta upp ett visionsarbete om vad man vill med besöksnäringen och näringslivet i kommunen. Ett arbete där det finns en bred representation från företagen.”

3.”Det är viktigt att kommunen har löpande dialog med företrädare för näringslivet, så att situationer av det aktuella slaget undviks alternativt kan förklaras av kommunen”.

4.”Kommunen bör ha en policy för hantering av frågor som dessa, så att näringslivet har insyn i och förkunskap om hur kommunen agerar i olika sammanhang.”

5.”Det kommunen i nuläget bör fokusera på är vad som kan göras så att befintliga restaurangägare m fl ser positivare på framtiden och ser att kommunen lyssnar även på dem. (Vad jag förstår så har kommunen redan gjort så betr uteserveringar, trädfällning mm.)”

6.”Tillsammans med Visita (restaurangägarnas riksorganisation, min anmärkning) kommer vi under hösten att följa upp denna och andra frågor gällande besöksnäringen i länet. Vi återkommer med tid och plats”.

Min kommentar: Det föreslagna visionsarbetet med vad Ronneby kommun vill med besöksnäringen borde ha ett självklart avstamp – ändra på dagens förhållande att Näringslivschefen sköter en del av besöksnäringen och förvaltningschefen för Fritid- och Kultur handlägger andra delar av dessa frågor. En sådan handläggning kräver ett nära samarbete, men denna begåvning har hittills uteblivit.

 

Möte med krögare slutade i kaos

DSC03337

Två av Ronneby kommuns toppchefer, Torbjörn Lind, näringslivschef (Se bild) och Tommy Johansson, förvaltningschef Fritid- och Kultur, kallade i veckan krögare etablerade i centrum till sammanträde i stadshuset. Inbjudan hade inte avslöjat meningen med sammanträdet men det visade sig att tjänstemännen var stolta över hur kommunen nu satsar på kroglivet vid kusten – Ekenäs och Karön.

Inbjudna krogägare var inte imponerade, snarare djupt besvikna och upprörda av att kommunen bedriver osund konkurrens.

Villa Vassen ägs av Ronneby kommun och där ska investeras fem miljoner kronor för att bygga om och till för att möjliggöra en åretrunt restaurang. Beslutet är taget i fullmäktige. Även Karörestaurangen har i år fått nya arrendatorer.

Det var när krogägarna i Ronneby centrum började ställa frågor om arrendeavtal för Villa Vassen och Karön som temperaturen steg högst betänkligt i stadshusets Kallingesal där sammanträdet ägde rum.

Svaret från näringslivschefen var följande:

– Månadshyran för Karön är 4000 och Villa Vassen 4000. Det är samma krögare som driver båda anläggningarna och för detta betalas 8000 kronor per månad.

Vad betalar då den krögare som hyr kommunens lokaler i Brunnsparken, var nästa fråga från krögarna?

Svaret blev 6000 kronor per månad.

Vad betalar då krögarna som driver Bergslagskrogen, även den lokalen äger Ronneby kommun som är inrymd i samma lokaler som Kulturcentrum.

Den frågan kunde/ville inte näringslivschefen svara på. Han ville återkomma med svar.

När en av krögarna i centrum berättade att han betalar en månadshyra på 36 000 kronor, ja då blev ilskan än mer påtaglig bland deltagarna.

– Hur tror ni vi krogägare i centrum med våra betydligt högre hyror ska kunna konkurrera med krogar som kraftigt subventioneras av Ronneby kommun, frågade flera och tilla:

– Prissättningen blir en helt annan i Ekenäs och Karön, centrum kommer att helt avfolkas sommartid, betonade flera krogägare som vid det laget var ordentligt uppretade. Någon reaktion från näringslivschefen (som ju har till uppgift att utveckla näringslivet i kommunen?)  kom inte och det utlöste nästa vredesmod. Man sa:

– Vi kräver ett sammanträde med SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares organisation och Ronneby kommuns företrädare.

– Det ni i kommunen sysslar med är otillbörligt gynnande och det är olagligt, sa representanten från SHR.

Det var när SHR och krögarna hotade med att ta upp frågan med SVT:s Uppdrag Granskning som det blev fart på näringslivschefen.

– Vi kommer att kalla till ett sammanträde om en månad, men tala absolut inte med pressen om detta, förkunnade en svettig näringslivschef.

I Göteborg förlorade kommunen ett liknande ärende om otillbörligt gynnande för något år sedan.

Liknande fall med med kommuner inblandade som starkt snedvrider konkurrensen är för närvarande under behandling hos Konkurrensverket och det gäller orterna Strömstad och Hyllie.