Skärgårdstrafik i Ronnebyån???

Lokaltidningen Sydöstran påstår i dag att det skulle kunna bli skärgårdstrafik i Ronnebyån från 2017. Stämmer verkligen uppgiften är det ett glädjande besked för oss som sedan mars 2013 har velat ha båtliv i Ronnebyån. Men tillåt mig att starkt tvivla på uppgiften.

I artikeln nämns inget om den betongbro som vi krävt måste bort för att möjliggöra den efterlängtade båttrafiken. Jag har varit på plats vid hamnen i dag för att kontrtollera. Nej, bron står stadigt kvar och utgör precis den broms den länge utgjort.

Inte heller har jag sett att intresserade politiker, som sägs finnas, har kommit till skott för att byta ut betongklumpen mot en klaffbro. Se exempel på klaffbro.

BroRedan i dag händer det ofta att även mindre båtar stoppas från genomfart på grund av högt vattenstånd. Ska det vara någon som helst mening med båttrafik måste det rimligen vara en båt som rymmer mer än 10 personer. Även övriga broar uppströms kan i vissa fall vara svårforcerade.

DSC02339Den båttyp som visas på bild i Sydöstran i dag skulle inte komma långt upp i ån. Många gånger är vattennivån endast lämpad för jaktkanot. Då måste det först bli tåg (Ronnebypilen) ut till hamnen för att där kliva på en båt. Stopp!! Det går ju inte heller. ”Pilen” ska i sommar stanna redan vid Ronneby brunnshotell.

Givetvis vill vi i den kämpande gruppen, med många båtägare bakom oss i kravet – ”Lyft broarna – ett lyft för Ronneby”, tro att det en dag kan bli skärgårdstrafik i Ronnebyån. Vi tackar på förhand.

Bred offensiv för framtida Johannishus

Det blev en konstruktiv träff när Ronneby kommun i tisdags bjöd in till framtidssamtal med ortsbefolkningen i Johannishus och Listerby. Anledningen till mötet var att en ny översiktsplan för de kommande 15 åren ska ta form under innevarande år.

Denna gång testas en ny form av samråd. Nu är det inte politikerna som åker runt för att tala om vad man föreslår utan nu är det folkviljan som får råda. Ett tydligen uppskattat upplägg eftersom det lockade ett 60-tal att avge sina synpunkter i Rydsgården.

DSC04535

 

Det som genomsyrade kvällen var: ropen skalla, fiber åt alla! Det är hög tid att anmäla intresse till Miljöteknik som har full fart på grävandet och väljer områden efter antal inkommande anmälningar. Fibernätet är viktigt för nuvarande och framtida företagsetableringar. Även allmänheten har intresse av en snabb och stabil uppkoppling.

Styrkan för området Johannishus/Listerby är ett attraktiv boende med låga markpriser. Lediga tomter finns redan i området. En skola att slå vakt om är viktig för samhällets framtida utbyggnad. I Johannishus finns en livsmedelsaffär med god service med bl a post- och paketutlämning, vilket är viktigt för en levande landsbygd.

På möjligheternas konto fanns naturligtvis kravet på ökad tågtrafik och att ett tågstopp åter kan bli verklighet i Johannishus. Sista tågstoppet på linjen var 1965. En cykelväg mellan Johannishus och Listerby har diskuterats i 20-talet år men där tycks det vara Trafikverket som utgör bromsen, enligt ansvarigt kommunalråd, Roger Fredriksson.

En svaghet är ortens dåliga kollektivtrafik som måste byggas ut. Förr pendlade boende på orten till arbete i Karlskrona med tåg men i dag är kollektivt pendlande näst intill omöjligt. En landsvägsbuss går till Karlskrona på morgonen och återvänder sent på eftermiddagen.

Gatubelysning måste byggas ut och förfinas.

Framtida hot mot Johannishus/Listerby är fortsatt långa handläggningstider. Ett hot kan också vara om det inte skapas bra äldreboende och om skolans framtid står på spel om det inrättas en stor skola centralt i Ronneby.

Civilflyget med stationering är ett måste för framtiden och därför ser man fortsatta diskussioner om Brommas vara eller inte vara som ett direkt hot för framtiden.

Deltagarna såg också till hela Ronneby kommuns bästa för framtiden och vilka möjligheter som finns. Naturligtvis nämndes ”Guldgubbarna” i Västra Vång utanför Johannishus som en framtida satsning av rang. Även hanteringen av ”Gribshunden” är ett minst lika stort guldläge för framtiden.

För mig personligen var det glädjande att höra önskemål om ett öppnande av Ronnebyån för mer båttrafik och därmed ökad turism. Samma att ett nytt sjukhus bör uppföras vid Ronnebys östra infart. Detta sagt trots att flera aktiva socialdemokrater var på plats.

Mötet leddes av planarkitekter och med kommunens två styrande politiker, Roger Fredriksson och Kenneth Mikaelsson, ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen.

Magasinet på Kilentomten ska bevaras

magasin

När politiker vill förändra, speciellt när de vill riva gamla kulturbyggnader, ska vi medborgare reagera.

Det är kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m som har föreslagit en rivning för att ge plats åt nybyggnation av hyreshus. Malin Norfall, oppositionsråd och socialdemokrat vill att man först prövar vad det gamla magasinet kan användas till innan man klubbar ett rivningsbeslut.

Snabb att reagera är Mats Karlsson som anser att magasinet ska bevaras. Han motiverar här i bloggen varför.

Även andra är välkomna att reagera och komma med förslag.

Skriv till: bengtmauritzson@hotmail.com

”Läser i Sydöstran 25/6-15 att kommunalrådet Fredriksson inte tycks ha något intresse av att behålla ”ladan” på Kilentomten i Ronneby.

Den byggnaden är knutpunkten mellan två färdsätt. Dels sjöfart och tågtrafik. Därför att från magasinet gick en kran ut och hämtade gods från Ronnebyån, som då kunde trafikeras av större båtar. I andra änden av byggnaden kunde man sedan lasta på godsvagnar.

Detta är viktigt ur ett historiskt perspektiv att behålla. Ronneby har tidigare varit en av de största handelsstäderna i närområdet och tyvärr har mycket av detta fallit i glömska.

Magasinsbyggnaden kan bli navet kring det nya bostadsområdet som ska byggas på Kilentomten. Att riva den skulle verkligen förstöra. Den fina kajen ut med Ronnebyån skulle plötsligt vara ryckt ur sitt sammanhang. Nä, bygg istället upp en kran som går från byggnaden ut till Ronnebyån igen. Det vore mer framsynt och kunde bli ett trevligt inslag i den nya stadsbild som ska växa fram.

Redan 1/3-2013 konstaterade jag i en insändare i Sydöstran att ”Ronnebyån är dragplåstret”. Avslutningsmeningen var då: ”För övrigt anser jag att magasinsbyggnaden på Kilentomten ska bevaras”.

Så tycker jag nu också, mer än två år senare.”

Mats Karlsson, Ronneby

Foto: Mats Karlsson

Sista chansen för Sillarodden?

DSC02339

Den 13 juni ska årets Sillarodd i Ronnebyån genomföras. Nu finns det stor risk att detta blir den sista. Enda räddningen är om politikerna bestämmer sig för att lyfta bort betongbron vid Ronneby hamn.

Det är havsvattenståndet som allt oftare omöjliggör passage under bron även för mindre båtar. Båtägare berättar att de har blivit allt mer fundersamma till att ha sina båtar ankrade i Ronnebyån. De riskerar nämligen att bli instängda.

Sillarodden är ett populärt arrangemang som lockar stor publik, inte minst är det vackra och väl bevarade veteranbåtar som visar upp sig. Tävlingsmomentet i sig med kapprodd och försäljning av sill har under senare år blivit en populär folkfest.

DSC02622

Det är flera politiska partier i Ronneby som har frågan om en broöppning i sina program, bl a Kristdemokraterna, Moderaterna och Ronnebypartiet.

Nu senast är det Kristdemokraterna i Fritid- och Kulturnämnden som har väckt frågan. Nämnden har ställt sig positiv till att genomföra en utredning och nu blir det kommunstyrelsen som får säga ja eller nej till förslaget.

För oss i lobbyistgruppen är detta ett välkommet besked, men vi måste ändå tillstå att ett beslut hastar. Havsvattenhöjningen blir allt mer beständig och det talar för ett snart ingripande för att kunna bevara och öka båtaktiviteterna i Ronnebyån. En satsning för turistnäringen på bred front.

Som vi i gruppen brukar säga inför högtidliga arrangemang – T-shirt på! Ett Lyft För Ronneby.

DSC02640

 

Allt mer i Ronneby blir riksintresse

Grattis Ronneby och framför allt vill jag rikta detta grattis till Björn O Svensson som leder arbetet i Ronneby Musei- och Hembygdsförening.

Samhällets kvarnar mal långsamt men om resultatet blir bra kan vi stå ut med att vänta ett antal år. Äntligen, vill jag utropa, har Länsstyrelsen nu föreslagit att Ronnebyån, Blekanområdet och Karön bör utgöra ett utvidgat riksintresse för kulturminnesvård.

Länsstyrelsen vill att dessa tre objekt bör inlemmas i redan befintligt kulturreservat, nämligen Ronneby Brunnspark.

DSC03303

Redan i Blekingeboken 2011 uttryckte Björn O Svensson önskemål att t ex Karön borde inlemmas i kulturreservatet Ronneby Brunnspark. Han skrev bl a:

”Den omfattande och komplexa kurorts- och sommarnöjesmiljö som växte fram i skårgården utanför Ronneby brunn under slutet av 1800-talet till följd av brunnsdirektionens beslut att etablera ett kallbadhus på Karön, är alltså till stor del ännu intakt. Den har, inte minst sedd i ett sammanhang tillsammans med den besläktade bebyggelsen vid Brunnen och i dess omgivning, ett stort kulturhistoriskt värde som lämpligen borde manifesteras genom att Karön inlemmas i kulturreservatet. Områdena är starkt besläktade och autenticiteten hos Karön snarare större än mindre än Brunnsparkens.”

Vi i den lilla påtryckargrupp som vill öppna upp och återfå svunna tiders båttrafik i Ronnebyån gläds naturligtvis över att detta histolriska vattendrag också kommer att ingå i kulturreservatet. Därmed är vi garanterade att inga fler broar kommer att byggas och att vi till slut byter ut den otidsenliga betongbron vid åns utlopp.

Björn O Svensson skrev också i Blekingeboken 2011 om Ronnebyåns betydelse för hela badortsmiljön. Han skissade och beskrev på följande sätt:

”Ronneby var en verklig kurort i den meningen att verksamheten inte bara omfattade hälsobrunnen. Från Djupadals park i norr längs Ronnebyån ut till den inre skärgården grupperade sig etablissemang och besöksmål.”

”Ångslupstrafiken på Ronnebyån var en förutsättning för att den långsträckta kurorten skulle fungera och blev under sin 90-åriga tillvaro en institution med en omfattande trafik.”

Karön

En i boken avbildad turlista från 1924 visar tolv resor T o R mellan första morgonbåten från staden klockan 7.15 till sista turen från Karön klockan 9 på kvällen.

Länsstyrelsens förslag är skickat till Riksantikvarieämbetet som har att besluta i dessa frågor. Naturligtvis är det inget som borde tala för ett avslag.

Du som är intresserad av frågan bör läsa det särtryck ur Blekingeboken 2011 som finns att köpa hos Ronneby Musei- och Hembygdsförening. Titeln är: ”Kallbadhus, schweizeri och grosshandlarvillor”.

 

Vem äger åbottnen i Ronnebyån?

Striden och debatten om arrendeavgiften för bryggor i Ronnebyån fortsätter.  Efter drygt ett år har ett medborgarförslag från Lars Andreasson avslagits och det utan att kommunen svarat på de frågor som ställdes i förslaget, anser han.

Det är två väsentliga frågor som har undvikits – ”Vem äger åbottnen i Ronnebyån? Och vem äger vattnet som flyter i Ronnebyån?”.

Enligt kommunala tjänstemän och Lantmäteriet är detta mycket oklart, skriver Lars Andreasson som anser att dessa frågor är av principiell karaktär som måste utredas innan kommunen kan kräva arrendeavgift för bryggor som inte har byggts av kommunen. Han anser det synnerligen märkligt att kommunen vägrar att utreda detta. Han säger:

– Enligt kutym och tradition som ett politiskt svar så svarar man på frågor som inte ställts och de väsentliga och helt avgörande frågorna besvaras ej.

Att ärendet blivit liggande i kommunala byrålådor drygt ett år och blivit felaktigt behandlat vill tekniska nämnden, som varit remissinstans, inte ta ansvar för utan pekar på att någon annan nämnd har haft detta ansvar.

När Lars Andreasson i sitt medborgarförslag ansåg att arrendeavgiften helt borde tas bort eller starkt reduceras vill han nu betona att Ronneby kommun inte gjort några som helst investeringar i de bryggor som privatpersoner byggt.

– Varje bryggägare har bekostat sin egen brygga och därför är en jämförelse med bryggorna i Ekenäs, som Tekniska nämnden gjort i sitt remissvar, helt inkonsekvent. Det är som att jämföra meloner med lingon! Jämförelsen är till för att vilseleda politikerna, säger Lars Andreasson.

I dagarna har Andreasson haft en kortfattad dialog via mail med Magnus Graad som är förvaltningschef för tekniska förvaltningen och den som har svarat på medborgarförslaget och föreslagit att begäran skulle avslås. Så skedde också när ärendet nyligen klubbades i fullmäktige på 30 sekunder och utan att någon enda politiker krävde svar på de frågor som hade ställts i medborgarförslaget.

Magnus Graad skriver till Andreasson:

– Som jag ser det helt krasst tvingar vi inte dig att ha kvar din bryggplats. Avtalet är uppsagt helt i sin ordning och önskar du inte acceptera det nya avtalet innebär det ju att du skall ta bort din brygga och återställa området. Tacksam för besked snarast!

Lars Andreasson å sin sida skriver:

– Du har i din så kallade ”Bedömning” helt lyckats på ett typiskt byråkratiskt språk förvilla politikerna. Dvs de som överhuvudtaget har läst ditt förslag till bortförklaring varför ärendet inte har behandlats enligt kommunallagen. Ledamöterna i kommunfullmäktige har inte riktigt förstått vilket beslut man har tagit.

– Jag inser att den enskilde medlemmen i Ronneby kommun inte har en chans att vinna mot den väldiga Goliat-byråkratin, men jag kommer att lägga ett nytt medborgarförslag som tvingar fram svar på de frågor som nu inte har besvarats i mitt förra medborgarförslag, säger Lars Andreasson.

Ronneby kommun – sälj Villa Vassen!

DSC02339

Vi i lobbyistgruppen – ”Lyft broarna – ett lyft för Ronneby” har haft ett snabbt men ytterst effektivt lunchsammanträde. Vi beslutade att på bästa och snabbaste sätt inspirera valda politiker i Ronneby fullmäktige att arbeta för följande:

  1. Ronneby kommun bör snarast sälja Villa Vassen i Ekenäs. Efter en behövlig upprustning för fem miljoner kronor bör denna åretruntrestaurang utgöra ett attraktivt köpobjekt.
  2. De pengar som flyter in vid en försäljning av Villa Vassen bör kunna användas till att köpa en öppningsbar bro vid Ronnebyåns mynning i Ronnebyhamn där det finns avancerade planer på en framtida turistsatsning för Östra Piren.

När nu flera politiska partier står i begrepp att vilja öppna upp för en frekvent båtturism i Ronnebyån ser vi  inga hinder för snara åtgärder som innebär en ökad aktiv turism i Ronneby.

Öppnad Ronnebyå engagerar många

DSC02430

Nu är sommaren här och snart är det val!

Allt fler ansluter nu till vår  kamp för att öppna Ronnebyån. Vi vill få bort betongklumpen (bron) vid Ronneby hamn. Redan i dag har mindre båtar svårt att ta sig upp i Ronnebyån på grund av högt vattenstånd. Att ta bort bron är en billig investering som Ronneby kommun kan genomföra och därmed åstadkomma en turistattraktion av stort värde.

Nu har också Kristdemokraterna vaknat. Det är Willy Persson som i en motion önskar att kommunfullmäktige ska utreda frågan om bron vid Ronneby hamn. Han föreslår att en klaffbro skulle vara det bästa alternativet för att få fart på besöksnäringen som i dag är hämmad av att båtar inte kan ta sig upp i ån till bl.a. Ronneby brunn.

Ett bra förslag som visar att Willy Persson har lyssnat till våra argument sedan drygt ett år tillbaka.

 

DSC02338

Tidigare har Ronnebypartiet föreslagit att en Kust- och Skärgårdsutredning tillsätts som bör få till uppgift att öka Ronnebys attraktivitet som kust- och skärgårdskommun.

Även det partiet föreslår att bron vid hamnen ska byggas om till en öppningsbar bro.

Enskilda moderater har uttalat sig vara positiva till en öppning av samma hamnbro men partiet har ännu inte uttalat sig officiellt i frågan.

Fler partier är välkomna att ansluta.

Bryggdebatten i Ronneby fortsätter

Lars Andreasson, ägare till brygga nr. 5 i Ronnebyån, fortsätter sin kamp för ett slopande av arrendeavgiften för bryggor utefter Ronnebyån.

Nu vänder han sig till styrelsen i Ronneby kommuns tekniska förvaltning där han i ett brev hävdar att nämnda arrendeavtal inte kan sägas upp endast för att höja avgiften. Avtalet är så skrivet, anser han, att endast punkt 12 ”Förverkad arrenderätt” kan åberopas. Arrenderätten är förverkad om inte avgiften betalas.

Dessutom kräver han att få bevisat vilka vattenområden av Ronnebyån som Ronneby kommun äger.

I mars månad lämnade Lars Andreasson in ett medborgarförslag i vilket han föreslog att ett nytt beslut tas i kommunfullmäktige som innebär att bryggarrendet borttages helt eller avsevärt reduceras.

Här kan du ta del av hans senaste brev:

Beträffande er uppsägning av arrendeavtal samt tecknande av nytt avtal för brygga i Ronnebyån 2014-04-02

 Innan jag undertecknar ert förslag till avtal fordrar jag svar på följande frågor:

1. På vilken juridisk grund sägs det gamla avtalet upp?

I avtalet 2005-06-22 mellan kommunen och mig finns möjlighet för kommunen att säga upp avtalet endast  under punkt 12 Förverkad arrenderätt. ”Arrenderätten är förverkad om inte avgiften för kommande utnyttjande period är jordägaren till handa senast på förfallodagen eller om avtalsvillkoren i övrigt inte följs.”

Således finns det inget juridiskt underlag för uppsägning av avtalet eftersom svensk   avtalslag gäller. D.v.s.  ”Punkta sunt servanda” d.v.s. att den fundamentala rättsprincipen att avtal skall hållas. Det finns således ingen möjlighet att säga upp avtalet endast för att höja avgiften.

2. Vem är ”jordägare” eller ”ägare av vattenområdet” av Ronnebyån och i så fall    vilka områden?

 Jag fordrar dokumenterat bevis på vilka områden, som Ronneby kommun äger i    Ronnebyån.

3. Vad kommer arrendeavgiften att användas till?

 4. Hur stora är kommunens kostnader för att genomföra systemet med arrendet?

 Jag fordrar en specifikation på: lönekostnader, utskrifter av fakturor, porto, hantering och bokföring, påminnelser, hållande av register, arkivering, datakraft samt övriga kostnader.

 5. Varför är arrendet i framtiden just 500 kr?

 På vilket beslutsunderlag är beslutet fattat?

Jag utgår ifrån att styrelsen i Tekniska Förvaltningen behandlar ärendet och svarar på mina frågor och inte delegerar ärendet till en tjänsteman.

Med vänlig hälsning

Lars Andréason

Ångbåtsstopp i Ronnebyån sedan 1960

IMG_0530

I går när jag vårtalade på Snäckebacken i Ronneby tog jag upp vårt förslag att åter öppna upp för båttrafik i vackra Ronnebyån.  En förutsättning för detta är att betongklumpen (bron vid Ronnebyhamn) byts ut mot en klaffbro.

Jag nämnde alla de vackra båtar som förr i tiden fram till 1960 hade kunnat trafikera ån.

Efter talet hände saker.

Vips hade jag fått en vacker bild på ångslupen Rottne. Avsändare var vännen Micke Berglund som är helsåld på historiska händelser, inte minst i Ronneby.

Av ordföranden i Ronneby Musei- och Hembygdsförening, Björn O Svensson får jag fullödiga fakta om den historiska sjöfarten på Ronnebyån. Han säger:

– I sommar är det 54 år sedan betongförseglingen av åns mynning med fast vägbro i anslutning till den nya Hamnvägen skedde. Från och med sommaren 1960 kunde endast båtar lägre än 1,4 meter vid normalvattenstånd ta sig in. Då Ronnebyån därigenom blev så att säga onåbar för sjöfarten tog Sjöfartsverket sin hand från den och dess status som allmän farled upphävdes.

– I stöpet gick då passagerartrafiken Staden-Brunnen-Karön med den vackra f d ångslupen Rottne, som såldes till Strängnäs. Karötrafiken hade pågått i 90 (!) säsonger med sammanlagt nio ångslupar, därav inte mindre än fem samtidigt och varit av närmast omätlig betydelse för utvecklingen av brunns- och turistorten.

– Rottne var alltjämt populär för badresor till Karön eller Gökalv, till Karörestaurangens danskvällar och för stadens skolbarn till Karö simskola. Det var en verklig institution som stadens fäder, utan att vara tvungna och förmodligen utan konsekvensanalys, raderade bort. Likaså bortsåg de från att åns bryggor var hemmahamn för omkring 120 motorbåtar, de flesta mellan Söderbro och Brunnen och att de större av dessa hade varit beroende av hamnens svängbara järnvägsbro vid högvatten.

– Så samtidigt som Rottne försvann i Danziger gatt på väg till den nya mälarhamnen flyttade de flesta privatbåtarna ut ur ån till Ekenäs, Angelskog och Risanäs.

– Kvar låg den breda ån, lika naturskön som någonsin och med sitt muddrade farledsdjup på 2,4 meter alltså segelbar för ganska stora farkoster, men berövad den livliga båttrafik som om något tillhört Ronneby stadsbilds attraktioner.