Lönesatsning för patientnära arbete

Försenad julklapp. Extra lönesatsning på 35 miljoner kronor.

Utöver en särskild bonus på 4000 kronor till medarbetare i Region Blekinge som har arbetat patientnära under coronapandemin föreslår Alliansen en lönesatsning på totalt 35 miljoner kronor extra i den kommande löneöversynen.

Pressmeddelandet i sin helhet:

 • Genom att avsätta 35 miljoner kronor extra i löneöversynen får medarbetare en långsiktig löneutveckling och inte bara i form av en engångssatsning. Det är en viktig åtgärd för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera medarbetare, säger Lennarth Förberg (M).
 • Lönesatsning ska användas till de medarbetare som arbetar där det är svårt att behålla, rekrytera och där vi idag använder hyrpersonal. Satsningen ger en positiv signal som bygger på långsiktighet och vi ser det som en investering för framtiden, säger Lars Karlsson (C).
 • Alliansens förslag till regionstyrelsen innebär att löneökningsutrymmet för 2021 utökas med 35 miljoner kronor, som ska fördelas i ordinarie löneöversyn och i samverkan mellan parterna, säger Erik Lindborg (KD).
 • Hälso- och sjukvården har ett högt kostnadsläge, men det har inte sin grund i att löneläget hos vår personal är högt. Så ett förstärkt löneökningsutrymme ska inte ses som en kostnadsökning, utan åtgärden förväntas snarare leda till positiva effekter, säger Nils Ingmar Thorell (L).
 • En framgångsfaktor för att minska kostnaderna för hyrpersonal är vår förmåga att behålla medarbetare och vid behov rekrytera. Därför är lönesatsningen i detta läge helt rätt, avslutar Emma Stjernlöf (M).

Ändrade avgifter i vården

GOTA-medias två lokaltidningar brukar ofta påminna om hur viktiga de är, inte minst under rådande covid-19 pandemi. Givetvis håller jag med om att lokaltidningar är viktiga. De ska informera befolkningen om stora och mindre händelser. Sjukvården är en sådan viktig informationskälla.

När man prenumererar på en tidning är naturligtvis kravet att få en så fullödig information som det bara går. Men denna informationsskyldighet brast rejält när Region Blekinge hade sitt kritiserade sammanträde med fullmäktige den 11 – 12 november.

Sammanträdet var viktigt, ansåg kritiserade ledamöter, och pekade på att budget och patientavgifter skulle beslutas. Besluten var redan försenade en månad efter att socialdemokrater och vänstern återremitterat ärendet. Inga av dessa beslut har därefter redovisats. Som prenumerant ska man inte på egen hand behöva leta upp sådan information.

Jag har därför i informationssyfte letat reda på vilka beslut som klubbades. Texten är hämtad från Region Blekinges hemsida och är därmed producerad av deras informationsavdelning.

Ändrade avgifter i vården ska skapa tydlighet och enhetlighet

Större tydlighet och enhetlighet är motivet till flera av de förändringar av avgifterna för hälso- och sjukvård som träder i kraft vid årsskiftet. Avgifterna har nu fastställts av regionfullmäktige vid sammanträdet den 11 och 12 november.

Här följer en sammanfattning av ändringarna:

Avgift för utprovning av hörapparat
Avgiften för utprovning av ny hörapparat höjs från 800 till 1 200 kronor. Anledningen är att de nya, mer avancerade hörapparaterna har gjort att antalet besök för utprovning i snitt har ökat. Utprovningsavgiften är ett paketpris som betalas vid första besöket och gäller tills utprovningen är klar oavsett hur många besök som krävs för att hitta rätt apparat och inställningar.

Avgift för borttappad eller trasig hörapparat
Avgiften för att ersätta borttappad eller trasig hörapparat får ett fast pris, 800 kronor. I dag finns ett pris för den del som är inne i örat och ett annat för den del som är utanför örat som tillsammans blir 800 kronor. I de flesta fallen är det båda delarna som måste ersättas.

Avgift för laddare till uppladdningsbara batterier för hörapparater
Batteriladdare till uppladdningsbara batterier för hörapparater får en avgift på 1 000 kronor. Avgiften införs för att inte missgynna patienter som i stället har hörapparatsmodeller med batterier som behöver bytas, batterier som användarna själva bekostar.

Avgift för besök till sjuksköterska eller distriktssköterska i primärvården
Ett besök till en sjuksköterska eller distriktssköterska i primärvården kostar i dag 100 kronor för vissa besök men inget för andra. Därför införs en enhetlig avgift på 100 kronor, som gäller för både fysiska besök och besök på distans.

Avgiftsfria distanskontakter via telefon inom habiliteringen
Besök till habiliteringen är avgiftsfritt för både barn och vuxna. För distanskontakter via telefon finns en avgift på 100 kronor till alla verksamheter utom till ungdomsmottagningen. Men vuxna patienter har däremot inte behövt betala en avgift om kontakten skett via video eller genom ett besök. Nu blir i stället alla distanskontakter till habiliteringen avgiftsfria.

Betalning för uteblivet besök till dagkirurgi för vuxna
Patienter som har en bokad tid för dagkirurgi, men som uteblir utan att lämna återbud, orsakar kostnader för vården. Med dagkirurgi menas att man blir opererad och kan åka hem samma dag. I syfte att få ner antalet patienter som uteblir, höjs avgiften för ett uteblivet besök till dagkirurgi från 450 kronor till 1 000 kronor för vuxna. Avgiften för uteblivet besök i den övriga vården blir fortsatt 300 kronor. En faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer i båda fallen. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Slopad halv avgift för inneliggande patienter
Patienter som varit inneliggande vid Blekingesjukhuset och tjänar under 96 000 kronor per år, har rätt att ansöka om nedsatt vårdavgift, så kallad halv slutenvårdsavgift. Hanteringen kräver en del administration, samtidigt som det är få som är aktuella för att få nedsatt avgift. Därför slopas nu halv slutenvårdsavgift.

Glasögonbidrag för barn även vid färgblindhet
Det bidrag till glasögon, på 800 eller 1 000 kronor, som i dag ges till barn upp till 19 år, ska gälla även för färgblindhet.

Nya avgifter i folktandvården

Avgifterna i folktandvården höjs med i genomsnitt 0,88 procent från och med den 15 januari 2021. Det har regionfullmäktige fastställt. Avgifterna grundar sig i vanlig ordning på de referenspriser som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket justerar vid samma tidpunkt. Referenspriserna höjs i januari med i genomsnitt 1,06 procent. Blekingeborna får alltså en lägre höjning än referenspriserna.

Regionplan och budget godkänd

Regionfullmäktige har vidare fastställt regionplanen för 2021-2023, som även omfattar nästa års budget. Regionplanen är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under de år som planen omfattar.

Exempel på särskilda insatser som lyfts fram i regionplanen:

 • inrätta kvällsöppna vårdcentraler i Ronneby och Sölvesborg
 • öppna en akut-och utbildningsklinik inom folktandvården i Ronneby
 • utreda möjligheterna och föreslå försökstrafik för självgående bussar
 • presentera samordningsvinster och minskade kostnader för administration i samtliga nämnder och deras förvaltningar.

Investeringsplanen godkänd

Regionstyrelsen har även godkänt den investeringsplan som ska gälla för år 2021-2025. Investeringsplanen beskriver vilka investeringar som Region Blekinge ska göra inom områdena fastighet, it, medicinskteknisk utrustning och övrigt. Investeringsplanen för 2021–2025 omfattar en budget på närmare 2,8 miljarder kronor. Den allra största delen, närmare 2,7 miljarder kronor, går till fastighetsinvesteringar, framför allt flera nya byggnader.

Region Blekinge går mot litet överskott – men sämre än budget

Region Blekinge går mot ett överskott på 8 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 13 miljoner kronor sämre än budgeten. Det visar den ekonomiska prognosen i delårsrapporten för januari till och med augusti i år. Flera nämnder visar att deras verksamheter går mot resultat som är sämre än budget. Hälso-och sjukvården ser ut att gå mot det största underskottet jämfört med budget, nämligen 220 miljoner kronor. Regionfullmäktige har nu uppmanat nämnder med verksamheter som går mot underskott att minska sina kostnadsökningar.”

Regionpolitiker motarbetar coronaregler

När jag i gårdagens blogg uppmanade alla i Blekinge att hjälpa till att stoppa Coronasmittan, kunde jag inte ens i min vildaste fantasi ana att regionens egna politiker skulle bli de första att bryta mot de nya reglerna.

Inte mindre än 57 ledamöter i regionfullmäktige har i dag bytt arbetsplats från Wämö Center till Ronneby brunn. De deltar i ett möte trots att deras smittskyddsläkare Bengt Wittesjö så sent som i går deklarerade skarpt läge för Blekinge genom att utfärda de hittills allvarligaste och mest skärpta föreskrifterna för att stoppa vidare Coronasmitta.

”Besök eller delta inte i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar.”

Till ledamöterna, som redan i dag bryter mot regionens regler och som dessutom har till uppgift att värna länets sjukvård, säger han i dag:

– Jag hänvisar till råden. De är tydliga, och de gäller samtliga invånare i Blekinge. Uttalandet sker till SVT Blekinge.

Till Blekinge läns Tidning säger han att ”dagens sammanträde sänder en felaktig signal.”

När regionrådet Lennarth Förberg,m, konfronteras om just detta av SVT Blekinge blir hans svar:

”Detta är inte vilket möte som helst, detta är vårt arbete.”

Då talar han mot bättre vetande. Reglerna från i går säger nämligen att anställda ska arbeta hemifrån och att konferenser och andra fysiska möten ej ska genomföras.

Ordagrant lyder reglerna:

”Arbetsgivare uppmanas att erbjuda och underlätta distansarbete och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.”

Flera ledamöter har under dagen uttalat svidande kritik mot att sammanträdet genomförs trots att regionens smittskyddsläkare så sent som i går utfärdade skärpta regler som på intet sätt kunde misstolkas. Socialdemokraterna hade velat få mötet uppskjutet till december.

Förklaringen att man inom regionen ännu inte hittat lämplig teknik för att digitalt kunna genomföra smittfria sammanträden haltar betänkligt. Ett märkligt uttalande eftersom en mängd organisationer har genomfört sådana möten sedan lång tid tillbaka.

Det som i dag har visats upp i Ronneby vittnar om ett högst provocerande och oansvarigt trots som naturligtvis med all rätt har uppmärksammats av länets samlade media. Vad säger prövade företagare som säkert ser sitt arbete som minst lika viktigt som regionpolitikerna ser på sitt sammanträde i dag. Vad säger luttrade kulturarbetare eller idrottsledare som också kan hävda att man kan mötas med två meters avstånd mellan deltagare?

Jag tycker följande rubrik lånad från BLT:s nätupplaga säger det mesta:

Hur ska vi i Blekinge någonsin få människor att acceptera skarpt formulerade riktlinjer när politiker, som är satta att värna vår sjukvård, är dom första att bryta mot egna regler? Trovärdigheten har i dag fått en allvarlig och häpnadsväckande törn. Trotset i dag är minst lika dumt som Trumptrotset i USA.

Det finns tydligen anledning att påminna regionpolitikerna om att länet i dag noterade 49 nya covidfall sedan i går.

Nu måste vi alla hjälpas åt

Skärpta regionala råd om covid-19 i Blekinge

Dessa råd gäller

Till att börja med gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De gäller i hela landet. Utöver dem gäller från och med den 11 november 2020 följande skärpta råd i Blekinge:

 • Umgås endast med de personer som du normalt träffar dagligen, den egna familjen eller personer som du bor tillsammans med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.
 • Stanna hemma. Res ingenstans om det inte är absolut nödvändigt. Undantag är resor till och från arbete, studier eller hälso- och sjukvård.
 • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
 • Arbetsgivare uppmanas att erbjuda och underlätta distansarbete och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
 • Besök inte köpcentrum, museer, badhus eller gym, där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
 • Besök eller delta inte i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Undantag är dels utövande av professionell idrott, dels idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare. Träna utomhus så långt som det är möjligt.
 • Res inte med kollektivtrafik vid tidpunkter då trängsel kan uppstå. Promenera, cykla eller res med egen bil istället.
 • Alla verksamheter som tar emot kunder eller besökare uppmanas att minimera antalet personer som samtidigt är på plats, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ till ett fysiskt besök.

Skolundervisning omfattas inte av dessa råd.

Region Blekinge uppmanar också alla som behöver att söka vård och tandvård som vanligt.

Så här länge gäller de skärpta råden

De skärpta regionala råden för Blekinge gäller till och med den 30 november, men kan förlängas eller ersättas av lokala allmänna råd efter beslut från Folkhälsomyndigheten.

Stoppat markbyte bromsar kulturhusbygge

Den uppmärksammade brytningen av ett markbytesavtal mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun får rena dominoeffekten. Det anser Alliansens ledande politiker, Lennarth Förberg, Regionstyrelsens ordförande, m, och Regionstyrelsens 1e vice ordförande, Lars Karlsson, c.

I en insändare ger de sin bild av vad som nu blir effekten av att Socialdemokrater och Sverigedemokrater har stoppat en förlängning av en överenskommelse om markbyte av Kungsplan och Stortorget mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun. En överenskommelse som Alliansen fick ärva av Socialdemokraterna 2018.

Här kan du ta del av insändaren i sin helhet:

”Alliansen önskade förlänga en överenskommelse om markbytet av Kungsplan och Stortorget med Karlskrona kommun. Socialdemokraterna och sverigedemokraterna röstade emot överenskommelsen, vilket ställer till det i relationen mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun.

Överenskommelsen mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun tecknades redan 2018, en överenskommelse som Alliansen fick ärva av socialdemokraterna. Ambitionen har varit att när Karlskrona kommun har en byggklar fastighet på Kungsplan så byter de med Region Blekinge som idag innehar gamla Posten vid Stortorget, så att Karlskrona kommun kan bygga sitt nya kulturhus. Eftersom Kungsplan inte är byggklart har byte inte kunnat ske och överenskommelsen är på väg att löpa ut. Därför ville båda parterna förlänga överenskommelsen om markbyte.

Samtidigt håller vi på att utreda framtida lokalbehov, bland annat på Trossö. Innan vi har svar på lokalbehovet måste vi räkna med att det även i framtiden behövs en offentligt driven vårdcentral på Trossö. Men socialdemokraterna föreslog inte bara att tacka nej till markbytet utan även sälja Region Blekinges fastighet på Stortorget. Det är ett extremt vårdslöst förslag då det hade inneburit att Region Blekinge helt saknar fastighet att bedriva vård i på Trossö.

Socialdemokraterna anser dessutom att det var väldigt bråttom att säga nej till Karlskrona kommun, vilket vi inte kan förstå, eftersom det inte finns någon anledning för Region Blekinge att förhasta sig. Vi har inte bråttom.

Som tur är fick inte socialdemokraterna gehör för omedelbar försäljning av fastigheten på Stortorget, men eftersom socialdemokraterna samverkade med sverigedemokraterna kommer Kungsplan inte vara tillgänglig för Region Blekinge.

Den som förlorar mest på socialdemokraternas politik är tyvärr Karlskrona kommun som nu inte kan komma igång med sitt tilltänkta kulturhus. Vår ambition har aldrig varit att agera bromskloss. Det nuvarande läget var inte det som Alliansen önskat, men så blir det när partier i opposition inte tar fullt ansvar utan driver en ogenomtänkt politik.”

Lennarth Förberg (M) Regionstyrelsens ordförande

Lars Karlsson (C)
Regionstyrelsens 1e vice ordförande

Regioner hemligstämplar köp av munskydd

Den pågående Covid-19-pandemin klassas som samhällsfarlig sjukdom som kan påverka många delar av samhället. Den omfattas av Smittskyddslagen (2004:168) men i denna står det inget om att regioner eller kommuner ska hemlighålla t ex inköp av munskydd.

Men flera regioner, bl a Blekinge och Kronoberg, hemlighåller så banala uppgifter som antal, pris och fabrikat av munskydd som används i förebyggande syfte vid behandling av Coronasmittade.

När 20 regioner slog sig samman för ett större inköp av andningsmasker från Kina omgärdades det också av stort hemlighetsmakeri. Inköpet gällde 19 miljoner masker för en summa av ca en halv miljard kronor. Affären var så hemlig att även militär övervakade inköpet.

I Blekinge gör nu Sune Håkansson, Ronnebypartiet ett lovvärt försök att få ut uppgifter av en så enkel natur som hur många munskydd man har köpt, vilka fabrikat och vilka priser, därtill begränsat till de två största fakturorna. I båda fallen blev det nej och med hänvisning till sekretesslagen. Nu överklagar Håkansson till Kammarrätten.

Jag publicerar i dag hans inlägg med vissa kommentarer från de två regionerna i Blekinge och Kronoberg. Han skriver bl a:

”Vid nästa val skall politikerna utvärderas. Då är det orimligt att sekretessbelägga den, kanske eller förhoppningsvis, viktigaste frågan under mandatperioden.”

”Det är värre

För många år sedan skrev jag en besk artikel om, som det skulle visa sig, skandalbolaget Blekinge Invest. Andra artiklar om bolaget antydde att bolaget hade ”problem”. När jag sökte information blev svaret ”vi får inget säga”. Likväl ansåg jag mig ha underlag nog för den beska artikeln.

Reaktionen från en av topparna i blekingskt näringsliv kom. ”Skriv vad Du vill. Det är värre.”

Det blev en lärdom för livet. När något hemlighålls, är sanningen oftast värre än de värsta ryktena.

”Vibbarna” säger att detta i högsta grad gäller beredskapen inför en händelse av Corona-typ, både i Region Blekinge och i Region Kronoberg, kanske i många fler regioner än så. Både Region Blekinge och Region Kronoberg sätter sekretess-stämpel på begärda uppgifter om inköp av munskydd på grund av Corona.

”Röjandet av uppgifterna motverkar regionens möjligheter att förebygga och hantera framtida krissituationer”. Så motiverar sig Region Blekinge. Region Kronoberg ger kringsvid samma svar.

Rimligen skall det komma en utvärdering om hur Region Blekinge har skött sina åligganden, både före Corona och under Corona. När regionen hemligstämplar uppgifter av en så enkel natur om hur många munskydd man har köpt, vilka fabrikat och vilka priser, därtill begränsat till de två största fakturorna, torde det vara lätt att dra slutsatserna:

 1. Det har inte funnits tillstymmelse till förberedelser av en ”oväntad händelse”.
 2. Det blir en utvärdering utan trovärdighet. Det måste gå att kontrollera uppgifter om, exempelvis, fabrikat, kvantiteter och priser.
 3. Vid nästa val skall politikerna utvärderas. Då är det orimligt att sekretessbelägga den, kanske eller förhoppningsvis, viktigaste frågan under mandatperioden.”

Sune Håkansson

Ska alliansen klara vårdens stålbad?

Det har varit tämligen tyst inom blekingsk sjukvård sedan Regionstyrelsen gjort sig av med sjukvårdsdirektör Lars Almroth. Utåt sett har det mest handlat om hur politiker ska nå nya positioner efter att Alexander Wendt nu lämnar som regionstyrelsens ordförande. Dessutom kunde jag för några dagar sedan berätta att man stoppat rekryteringen för att hitta en efterträdare till sparkade sjukvårdsdirektören. Alliansen vill se över kostnaden för den ytterst ansvariga staben.

Vad det var som ledde fram till avskedandet är fortfarande höljt i dunkel. Däremot slog moderaten, Lennarth Förberg fast att en av anledningarna var att Almroth visat att han var en chef som inte kunde hålla budgeten. Därmed stod det klart att sjukvårdens hittills uppnådda underskott på 180 miljoner kronor var enbart Almroths fel.

Nu ställer jag därför frågan vem eller vilka av sjukvårdens ansvariga politiker eller tjänstemän som har den kunskapen, förmågan och inte minst modet som räcker till att plocka fram besparingar som motsvarar 180 miljoner kronor?

Det avslöjades för några dagar sedan att sjukvården redan nu i sommar har betydande problem. På grund av sjuksköterskebrist måste var femte vårdplats stängas över sommaren. Men detta är ju endast smärre problem om man jämför med vad som väntar när verksamhet ska spara 180 miljoner kronor!

Det är nu det stora stålbadet inleds om styrande politiker ska leva upp till den kritik som föranledde avskedandet av Lars Almroth.

Vem ska inför väljare och vårdtagare lyckas att med hedern i behåll skära i verksamheter som motsvarar den summa i underskott som ledde till Almroths avsked? Underskottet måste bort nu annars hade ju Almroth lika gärna kunnat stanna kvar och svinga sitt trollspö. För det är en person med trollspö som måste till för att lyckas.

En första fingervisning om omedelbara besparingar måste rimligtvis komma redan nu på onsdag (19.6) när regionfullmäktige sammanträder, första sammanträdet sedan sjukvårdsdirektören sparkades. Det ligger således 180 miljoner i potten när spelet om blekingsk sjukvårds framtid snabbt måste avgöras.

Länspensionärer kräver ny ordförande

Blekinges 16 000 organiserade pensionärer är kritiska till hur Region Blekinges Pensionärsråd fungerar. Ett inställt sammanträde den 21 maj på grund av att ordföranden fått förhinder anser de tre pensionärsorganisationerna inte bara är olyckligt utan kräver personella förändringar.

-Vårt önskemål är att ordförande för Hälso- och Sjukvårdsnämnden även blir ordförande eller vice ordförande för Regionpensionärsrådet, skriver nu PRO, SPF Seniorerna och SKPF till regionstyrelsen.

Ann-Charlotte Johansson, centern, är i dag ordförande i regionens pensionärsråd och var den som fick förhinder den 21 maj och mötet med kort varsel ställdes in. Nu föreslås att det också tillsätts en vice ordförande för att säkra att sammanträden kan genomföras.

Ett förslag är att nuvarande ordförande byts ut och att ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Emma Stjärnlöf, m, också blir ordförande i pensionärsrådet.

Pensionärsorganisationerna är också kritiska till att sjukvårdsdirektör, Lars Almroth avskedades på grund av saknat förtroende.

-Har han inte genomfört er politik. Finns det någon dold agenda, skriver de och påpekar att avskedandet har skapat många frågor som man vill ha svar på, avslutar man brevet som är ställt till Regionstyrelsen i Region Blekinge.

Brevet i sin helhet nedan.

Jakten på Almroths ersättare stoppad

I tisdagens (11.6) Blekinge Läns Tidning uppges att jakten på Lars Almroths efterträdare har startat. Det är regiondirektör Peter Lilja som har intervjuats och som berättar att man söker en person med driv, kunskap och erfarenhet och som kan entusiasmera.

”Vi behöver en hälso- och sjukvårdsdirektör som både kan jobba internt och leda och driva på strategier, men det handlar också om att kunna arbeta tillsammans med kommunerna och med närliggande regioner, säger Peter Lilja vidare.

Uppgifterna till trots så blev det aldrig någon start på rekryteringsprocessen. Den avbröts innan den ens hade börjat.

Det är en trovärdig källa som står alliansen inom regionen nära som uppger att rekryteringen har stoppats. Uppgiftslämnaren berättar att alliansen vid ett sammanträde i måndags sa stopp.

Först ska en utvärdering genomföras som gäller den administrativa chefsgrupp som Lars Almroth har byggt upp och som innehåller tio medarbetare.

Högt kostnadsläge

Det är ett högt kostnadsläge för dessa chefer som nu ska utvärderas. Lönerna för var och en av de chefer som ingår i ledningsgruppen ligger i kostnadsläget 95 000 – 100 000 kronor i månaden och det är denna kostnad som alliansen nu vill granska och utvärdera. Uppgiftslämnaren kan inte heller utesluta att det kan bli en helt annan lösning än att rekrytera en ny hälso- och sjukvårdsdirektör.

Alliansen menar att kostnaden för administrationen har skjutit i höjden och nu vill man undersöka om dessa pengar kan användas till sjukvården i stället.

Organisationen som bär Lars Almroths signum godkändes i fjol höstas och gick i skarpt läge vid årsskiftet 2018 – 2019. Det är denna organisation som alliansen nu vill se över och också minska i omfattning.

Lars Almroth sparkad på osaklig grund

Onsdagens sammanträde med regionstyrelsen kunde mycket väl ha varit öppet för massmedia och allmänhet. Inget hemligt avslöjades under det slutna mötet som pågick i drygt två timmar. Det har deltagande politiker bekräftat.

Trots envisa försök från socialdemokraterna och vänsterpartiet gavs det inget svar på varför sjukhusdirektör Lars Almroth skulle sparkas. Det tidigare svävande svaret från alliansen fick gälla även denna gång – ”vi har olika syn på hur sjukvården i Blekinge ska skötas”. Vilket i sin tur måste tolkas som att alliansen saknar förtroende för Almroth.

Inte heller Almroth har fått någon förklaring till varför han sparkas. Samma är förhållandet med sjukvårdens chefer och övrig personal.

Så länge inget konkret skäl till avskedandet har framförts av alliansen kan Almroth anses ha avskedats på osaklig grund, vilket är helt sanslöst och spär på politikerföraktet med flera ton.

Med andra ord har Almroth sparkats av politiska skäl och där vet vi i dag att Emma Stjärnlöf, m, och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden har spelat en slags huvudroll. Många anser att tjänstemannen Almroth gick över en gräns när han påtalade att politikern Stjärnlöf farit med osanning i ett medialt uttalande när personal demonstrerade mot svåra arbetsförhållanden. En vecka efter att han sagt ifrån fick han besked om avsked.

På så lösa grunder har nu sjukhusdirektören sparkats till en kostnad av fem miljoner kronor. Det allvarliga är att alliansen inte vill eller kan berätta den egentliga orsaken inför skattebetalarna. Det i sin tur innebär att ärendet har handlagts på ett så klandervärt sätt att det måste utropas till en av sjukvårdens största skandaler i Blekinge!

När det i dagens nätupplagor talas om att Almroth avskedats på grund av bristande förtroende är det också en grov felaktighet från alliansens sida. Olika personalgrupper på Blekingesjukhuset har på olika sätt visat sitt stöd för Almroth som beskrivits som en chef som kan samla personalen mot ett gemensamt mål, t. ex en budgetbesparing.   Redan sent i fjol höstas presenterade Almroth en ny organisationsplan som skulle ta Region Blekinges sjukvård in i framtiden. Organisationsplanen är på drygt 80 sidor och den togs dessutom av en enig regionstyrelse för att vid årsskiftet 2018 – 2019 gå i skarpt läge. Sedan dess har ingen annan uppfattning framförts från Alliansen.

De senaste veckornas händelser visar att den styrande alliansen inte förstått sitt uppdrag, nämligen att se till så att verksamheten kan fungera och utvecklas enligt de mål som finns. Alliansen förstår tydligen inte heller värdet av att en chef har personalens förtroende för att genomföra de förändringar han har ålagts att genomföra. Nej, i stället satte dom sig på piedestal och tyckte att dom blev bemötta på fel sätt av chefstjänstemannen. Då avskedades han! Bara svaga politiker/makthavare beter sig på det sättet. Det finns tyvärr många exempel genom historien på sådan svaghet och maktfullkomlighet.

Inom alliansen härskar nu uppfattningen att ”det hela kommer snart att blåsa över”. I det fallet begår alliansens ledande politiker ännu ett fatalt misstag.

Uppgiften om att regionstyrelsens ordförande, Alexander Wendt, m, nu tänker lämna på grund av sjukdom kommer inte som någon överraskning. Redan den 24 maj berättade jag i denna blogg att läkaren velat sjukskriva Wendt ett halvår.

Att han skulle lämna efter att ha fällt avgörandet med sin utslagsröst har varit känt inom alliansen i flera veckor vilket också har bekräftats i dag av allianspolitiker i regionstyrelsen. Det var t o m uttalat att han kanske skulle utebli från gårdagens sammanträde. Hade han uteblivit är det mycket som talar för att Lars Almroth fortfarande hade varit anställd. Mina källor, från alliansen, säger att bara Wendt var den som kunde tänka sig lägga fram förslag på att avskeda Almroth!

Även Sverigedemokraternas krystade förklaring till att inte delta med sina röster i förtroendefrågan är lätt att smula sönder. Partiet ansåg sig tillhöra oppositionen som inte ska lägga sig i personalärenden. Fel och åter fel. Det är HELA regionstyrelsen, oavsett om man tillhör oppositionen eller inte, som har att anställa eller avskeda personal. Med andra ord var detta ett i högsta grad politiskt spel som var noga planerat.

Det återstår många stora och allvarliga frågor till alliansen. Många av dom som nu ska fortsätta arbetet efter Wendts avgång är redan i dag körda och deras förtroende i botten inför kvarvarande chefer och övrig personal. Hur ska dessa lyckas i sina kontakter med personal som ännu i dag hålls utanför skeendet?

Tala om motvind och förbrukat förtroende som säkert kan komma att kosta Region Blekinge ännu fler miljoner i personal som nu snabbt ser sig om efter nya arbetsgivare. För den arbetsgivare dom i dag tillhör har visat att man avskedar på grunder som inte lämpar sig för varken media eller allmänhet.