Snart skadas någon på Blekingebuss 600

Ständigt uppmanas pendlare, inte minst i Blekinge, att utnyttja kollektivtrafiken. Det anses säkrare att åka kollektivt än att själv ge sig ut i trafiken. Inte minst av miljöskäl är det ett självklart val.

Det ska väl vara säkert och trivsamt att åka kollektivt i Blekinge?

Många i Blekinge vill också åka kollektivt. En populär linje är Linjen 600 från Karlskrona, förbi Ronneby och Karlshamn till Olofström. Linjen benämns expressbuss och trafikeras med dubbeldäckade bussar. Speciellt morgon- och eftermiddagsturerna med denna linje är rejält ansträngda. Passagerare utsätts daglingen för fara när många tvingas stå i mittgången under färd.

Min rapportör var efter eftermiddagens tur från Karlskrona till Ronneby rejält uppskakad av vad han och övriga passagerare tvingats uppleva.

-I dag var vi sju stycken som tvingades stå i mittgången eller sitta i trappen vid dörrarna till på- eller avstigande.

-Det som gör mig mest rädd är att busschauffören dagligen utsätter många passagerare för direkt livsfara. Vad skulle hända om bussen måste bromsa häftigt. Förutom vi stående är det många passagerare som sitter obältade, berättar han vidare.

Att åka obältade är dessutom ett lagbrott förutom att passagerare utsätts för allvarliga skaderisker. Busschauffören är enligt lag skyldig att kontrollera att bälten används. Detta blundar chaufförer för dagligen på tur 600, berättar upprörda passagerare.

Min rapportör ringde i dag till Blekingetrafiken under färden till Ronneby och påtalade att extrabussar måste sättas in. Svaret blev att inga extrabussar finns att tillgå.

Andra passagerare klagar dagligen till Blekingetrafiken genom att påtala de överlastade bussarna. Man utnyttjar hemsidan där man kan lämna upplysningar. Hittills har dessa klagomål klingat ohörda.

-Jag kommer i varje fall fortsätta att påtala problemen, sa en annan drabbad passagerare i dag.

I fjol sattes extrabussar in vid just dessa överbelastade turer morgon och eftermiddag.

När ingriper beslutande politiker för att rädda liv? Eller är det Bergkvarabuss ensamt som bär ansvaret för att extrabussar ska sättas in?

Bred offensiv för framtida Johannishus

Det blev en konstruktiv träff när Ronneby kommun i tisdags bjöd in till framtidssamtal med ortsbefolkningen i Johannishus och Listerby. Anledningen till mötet var att en ny översiktsplan för de kommande 15 åren ska ta form under innevarande år.

Denna gång testas en ny form av samråd. Nu är det inte politikerna som åker runt för att tala om vad man föreslår utan nu är det folkviljan som får råda. Ett tydligen uppskattat upplägg eftersom det lockade ett 60-tal att avge sina synpunkter i Rydsgården.

DSC04535

 

Det som genomsyrade kvällen var: ropen skalla, fiber åt alla! Det är hög tid att anmäla intresse till Miljöteknik som har full fart på grävandet och väljer områden efter antal inkommande anmälningar. Fibernätet är viktigt för nuvarande och framtida företagsetableringar. Även allmänheten har intresse av en snabb och stabil uppkoppling.

Styrkan för området Johannishus/Listerby är ett attraktiv boende med låga markpriser. Lediga tomter finns redan i området. En skola att slå vakt om är viktig för samhällets framtida utbyggnad. I Johannishus finns en livsmedelsaffär med god service med bl a post- och paketutlämning, vilket är viktigt för en levande landsbygd.

På möjligheternas konto fanns naturligtvis kravet på ökad tågtrafik och att ett tågstopp åter kan bli verklighet i Johannishus. Sista tågstoppet på linjen var 1965. En cykelväg mellan Johannishus och Listerby har diskuterats i 20-talet år men där tycks det vara Trafikverket som utgör bromsen, enligt ansvarigt kommunalråd, Roger Fredriksson.

En svaghet är ortens dåliga kollektivtrafik som måste byggas ut. Förr pendlade boende på orten till arbete i Karlskrona med tåg men i dag är kollektivt pendlande näst intill omöjligt. En landsvägsbuss går till Karlskrona på morgonen och återvänder sent på eftermiddagen.

Gatubelysning måste byggas ut och förfinas.

Framtida hot mot Johannishus/Listerby är fortsatt långa handläggningstider. Ett hot kan också vara om det inte skapas bra äldreboende och om skolans framtid står på spel om det inrättas en stor skola centralt i Ronneby.

Civilflyget med stationering är ett måste för framtiden och därför ser man fortsatta diskussioner om Brommas vara eller inte vara som ett direkt hot för framtiden.

Deltagarna såg också till hela Ronneby kommuns bästa för framtiden och vilka möjligheter som finns. Naturligtvis nämndes ”Guldgubbarna” i Västra Vång utanför Johannishus som en framtida satsning av rang. Även hanteringen av ”Gribshunden” är ett minst lika stort guldläge för framtiden.

För mig personligen var det glädjande att höra önskemål om ett öppnande av Ronnebyån för mer båttrafik och därmed ökad turism. Samma att ett nytt sjukhus bör uppföras vid Ronnebys östra infart. Detta sagt trots att flera aktiva socialdemokrater var på plats.

Mötet leddes av planarkitekter och med kommunens två styrande politiker, Roger Fredriksson och Kenneth Mikaelsson, ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen.