Regiontjänster placeras i Ronneby

En kontakt med god insyn i Region Blekinge och Landstingets sammanslagning anser att det finns utomordentligt goda möjligheter att ett antal framtida tjänster inom den nya organisationen kan bli placerade i Ronneby.

Sonderingar har gjorts när det gäller lämpliga lokaler, och sådana finns, men ännu har inga beslut tagits. Däremot sägs det vara brist på lämpliga lokaler i Karlskrona där all administration i dag finns.

Region Blekinge och landstinget ingår som bekant ”äktenskap” som ska ta sin början vid årsskiftet 2018/2019.

Frågan är om man kommer att lyckas bättre denna gång än vad som blev resultatet 2012?

I detta läge kan jag nämligen inte låta bli och tänka tillbaka på när JanAnders Palmqvist (s) och ledamot av regionstyrelsen 2012 föreslog en flytt av regionens verksamhet till SOFT Center i Ronneby. Vilket ramaskri det blev. Flytta till Ronneby??? Aldrig i livet, hojtade bl.a. tjänstemännen.

Palmqvist hade läst på och föreslog i sin motion, förutom en flytt, att ändra en paragraf i Region Blekinges förbundsordning som föreskriver att regionens säte skall vara Karlskrona.

JanAnders Palmqvist framförde i debatten synpunkten att både statliga myndigheter och annan verksamhet tenderar att lokaliseras till färre orter. Han skrev i sin motion:

” Genom åren har vi sett att offentliga statliga och regionala arbetstillfällen har förlagts antingen till Karlskrona eller i de fall man är representerad på två ställen, Karlskrona och Karlshamn. Detta leder i sin tur till att verksamhet såsom olika typer av privat serviceverksamhet också koncentreras till dessa orter”.

Hemläxan då blev att varje parti skulle gå hem och diskutera en möjlig inomregional förändring av Region Blekinges säte.

Av den diskussionen har det inte hörts mycket. Ronneby var för långt bort och centralt. Nu förlägger man i stället många av regionens styrelsesammanträden till rådhuset i Karlshamn.

När placeringsorten diskuterades 2012 dundrade landstingsrådet Kalle Sandström och fastslog att regionens verksamhet ska inrymmas i lokaler som ägs av regionens medlemmar, antingen av landstinget eller någon av kommunerna. Lokalerna i Ronneby som diskuterades då fanns på SOFT Center som är privatägt.

Dom lokaler man har tittat på i dag ägs av Ronneby kommun och bör väl då rimligen vara godkända.

 

Palmqvist (s) en joker i sjukhusfrågan

Den 19 februari 2014 publicerade socialdemokraten JanAnders Palmqvist i Ronneby en insändare i sjukhusfrågan. Frågorna var många och högst relevanta.

”Hur stort bedöms behovet av investeringar vara i nuvarande sjukhusbyggnader de närmaste 10 till 15 åren?”

”Hur mycket skiljer det i investeringsutgift jämfört med att bygga ett nytt sjukhus?”

”Vilka argument finns för att det krävs två sjukhus med ett befolkningsunderlag på en geografisk yta ungefär lika stor som Sundsvalls kommun?”

Sjukhusfråga

Det var tre av JanAnders Palmqvist bärande frågor när han då krävde svar av landstingsledningen. Så vitt jag kan erinra mig har varken han eller andra frågeställare fått svar på dessa frågor. Nu vet vi att Vänsterns gruppledare i landstinget, Erik Ohlsson, har reagerat över nya ekonomiska besked när det gäller kostnaden för att lappa- och laga de två nuvarande sjukhusen.

När man tidigare trumfade igenom inriktningsbeslutet att satsa 3,5 miljarder på att lappa- och laga var det just detta som Palmqvist riktade in sig på i sina frågeställningar.

”Hur stort bedöms behovet av investeringar vara i medicinteknisk utrustning de närmaste 10 till 15 åren och kommer det som återstår av föreslagna 3,5 miljarder att räcka till investeringar i byggnaderna?”

Det är dessa och flera andra adekvata frågor som landstingsledningen vägrat att svara på och samtidigt sagt nej till att förklara vad alternativet ett nytt sjukhus, centralt placerat i Blekinge, kan kosta. Hur ska då beslutande politiker i sin tur kunna ta seriös ställning när beslut nu ska tas i februari? Rimligtvis kan ingen politiker med hedern i behåll ta beslut på ett så bristfälligt underlag.

Jag vill nu också passa på att friska upp minnet på hur partierna röstade när inriktningsbeslutet om att lappa och laga togs i Landstingsstyrelsen den 7 april 2014.

På ja-sidan stod S, Mp,Kd, Fp (nu L) ocvh SD. Ett ja betydde upprustning av nuvarande två sjukhus till en kostnad av 3,5 miljarder kronor.

Nej-sidan bestod av M, V och C. M ville i det läget ha en folkomröstning. Om enigheten har blivit större i dag återstår att se. Nu kommer således vänstern att kräva en utredning värd namnet, nämligen vad alternativet att bygga ett nytt sjukhus kan kosta. Hur många kommer att sluta upp kring detta självklara krav? Nu handlar det om moral inför Landstinget Blekinges klart största investeringsbehov. Upp till bevis!

Kan JanAnders Palmqvist vara revisor?

Bengtbloggens inlägg den 31 maj ”S hotade Ronnebys framtidsprofil” fick mig att hoppa till ordentligt. Det är inte huvudbudskapet, framtidsprojektet CEFURS ev haveri p g a politiskt käbbel, som fick mig att hoppa till, utan följande: 

”Ola Robertsson, s, agerade lakej och gjorde täta besök hos Palmqvist, som satt på åskådarplats, och som därefter upprepade kravet att ta medel från ABRI istället för att hämta dem hos Miljöteknik.”

Ehuru jag inte var på kommunfullmäktiges möte har jag i efterhand sett debatten på kommunens hemsida där vissa fakta i bloggen bekräftas, t ex Robertssons deltagande i debatten. Närvarande har även bekräftat flera löprundor till läktaren där det av väljarna avsatta kommunalrådet JanAnders Palmqvist, idag kommunal revisor och deras ordförande befann sig.

Det är detta som fick mig att reagera. Palmqvist skall som kommunal revisor följa kommunallagens 9 kapitel. I § 9 första meningen framgår:

”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.”

Detta är en ramlag eftersom den hänvisar till begreppet ”god revisionssed”. Begreppet ”god sed” finns i många lagar, t ex för mäklare, redovisningsfrågor och advokater. Orsaken är svårigheten att detaljreglera direkt i lagen, och då finns ramlagar och olika branschaktörer sätter detaljregler. För kommunal revision har kommunerna och landstingens branschorganisation Sveriges kommuner och landsting, SKL, definierat ”God revisionssed”:

”God revisionssed är de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt representativ krets av revisorer.” 

Ett kriterium för god revisionssed, enligt många den viktigaste, är revisorns oberoende gentemot de som granskas. SKL menar att oberoendet är centralt för trovärdighet och legitimitet. Vidare att stå fri gentemot den som ska granskas och den som är uppdragsgivare (fullmäktige) samt att självständigt och objektivt granska och pröva. Därför får revisorer inte ens sitta i fullmäktige, fast det inte ingår i det som granskas. Ett absolut oberoende finns inte, men oberoendet måste uppfattas vara tillräckligt. Vedertagna principer definierar det som formellt oberoende, t ex att inte jäv föreligger, och oberoende i praktiken, att man är självständig, opartisk och saklig i sin granskning. Således en klar skillnad mot politiken som är allt annat än opartisk och ofta inte heller självständig och saklig.

Jag och flera med mig uppfattar inte Palmqvist som oberoende därför ifrågasätter jag hans lämplighet som revisor. Man får inte agera så att omgivningen tror att han, trots att han är revisor, styr hur hans partis företrädare skall agera. Vad som sades till Ola Robertsson är av underordnad betydelse. Robertssons upprepade löprundor gör att tidigare rykten och misstankar om att Palmqvist styr S-gruppen i kulisserna har fått ett klart indicium på att de stämmer. Palmqvist kan inte längre uppfattas som oberoende gentemot de som skall granska. Bristen på förtroende drabbar tyvärr hela revisorskollegiet då Palmqvist är deras ordförande. Det torde för de granskade i framtiden vara enkelt att avfärda all kritik med att god revisionssed inte har iakttagits då revisorernas ordförande försöker leka oppositionsråd. I och med detta har hela revisionen lidit svår förtroendeskada då deras företrädare inte kan hålla sig till spelreglerna.

Så svaret på min fråga i rubriken blir NEJ!

Per Ericsson Skönevik.

 

S i Ronneby tystades tidigt

Jag har via Facebook fått en fråga från Anders Bromée i Bräkne-Hoby. Anders är moderat och återfinns på tredje plats på fullmäktigelistan. I dag är han bl.a. ordförande i kommunala bolaget Abri.

Han skriver:

Hej Bengt

Har du noterat S ovilja att diskutera Sjukhusfrågan. De ifrågasätter t o m varför jag som lokalpolitiker gör det.

Hälsningar

Anders

Jag väljer att svara här i bloggen därför att frågan har ett allmänt intresse.

Det fanns en tid, redan i höstas, när flera socialdemokrater i Ronneby stödde tanken på att ett nytt sjukhus behöver byggas centralt i Blekinge. Bland dessa fanns bl.a. Malin Norfall och Teo Zickbauer men den som gick ut hårdast var deras partikollega Håkan Robertsson, andre vice ordförande i nämnden för fritid och kultur.

Håkan ifrågasatte vad hans parti höll på med i sjukhusfrågan. Han sa:

”Ronneby ligger mitt i länet. Därför är det logiskt att bygga ett nytt sjukhus här. Det finns ingen anledning att fortsätta lappa och laga på det gamla sjukhuset i Karlskrona.

– Ett nytt sjukhus i Ronneby blir tillgängligt för 120 000 av Blekinges befolkning på 150 000 invånare på ett par mils avstånd, eftersom det totalt bor 120 000 människor i de tre kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.”

Håkan Robertsson deklarerade tydligt åsikten att det räcker med ett sjukhus i Blekinge, ett nybyggt sjukhus som lokaliseras till Ronneby.

Dessa synpunkter tystades senare effektivt av den socialdemokratiska distriktstyrelsen. Landstingsrådet Kalle Sandström åkte flera turer till Ronneby för att tala partikamraterna i Ronneby till rätta. Bland socialdemokraternas vallöften i Ronneby finns naturligtvis inte ett ord om att man kräver ett nytt sjukhus.

Även tidigare kommunalrådet i Ronneby, JanAnders Palmqvist, s, ställde frågor. Han precis som många andra politiker ville ha svar på en mängd frågor. Svaren har hittills uteblivit varför s, mp och kd valde att satsa på att lappa och laga men utan att tala om vad prislappen för detta blir.

En röst på socialdemokraterna i Ronneby är därför en bortkastad röst om du tillhör alla dem som vill ha ett nytt sjukhus. Många inbitna socialdemokrater har redan bestämt sig för att på söndag rösta annorlunda i landstingsvalet. En klok tanke för en bättre framtid.

”Palmqvist är ju nästan trevlig”

JanAnders P

Det var när gårdagens förste vice ordförande, Christoffer Stenström, moderat släppte tömmarna och lät ledamöterna i fullmäktige blomma ut i en ovanligt vänlig allmänpolitisk debatt under ämnet ”Årsredovisning 2013” som det ytterst ovanliga inträffade.

Plötsligt fanns den varma och gemytliga tonen, det s.k. supervalet till trots, när partihopparen Tomas Lundberg tycktes vilja ta hela Ronneby kommun i famn. Han sa:

– Något positivt håller på att hända med Ronneby. T.o.m. Jan Anders Palmqvist har nästan blivit trevlig.

Palmqvist replikerade, inte fullt lika snällt:

– Nästan trevlig är ju också ett omdöme,  men roligt ändå att Tomas Lundberg tycks ha begripit vad jag menar med tillväxttakt.

Palmqvist såg inte tillväxten i en kommun som enbart positiv, vilket kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, moderat hade reagerat på och det var efter den debatten som Lundberg tog till orda.

Jan Anders Palmqvist tog i den vänliga debatten också chansen att slå fast var han står i den heta  sjukhusfrågan.

– Jag vill att Blekinge ska ha ETT sjukhus, betonade han och levererade dessutom en nyhet när han berättade om sina samtal med partikollegan, landstingsrådet Kalle Sandström.

– Jag anser att landstinget Blekinge borde anpassa sina investeringar till antalet invånare (drygt 152.000). En synpunkt jag har framfört till Kalle Sandström. Därmed underströk han ännu en gång sin syn på att landstingets majoritet vill satsa på och behålla två sjukhus.

Det händer i Ronneby

Synpunkten från Palmqvist är intressant och naturligtvis vill han inför valrörelsen kratta manegen när han nu söker lyckan på valsedeln till just landstinget.

Roger Fredriksson tackade Palmqvist för beskedet och därmed var det nästan dags för kramkalas.

Naturligtvis var det extra trivsamt för Fredriksson när han kvällen till ära kunde presentera ett årsbokslut med bra siffror. Endast en nämnd, Äldrenämnden, hade misslyckats med att hålla budget.

Siffrorna var så bra att Peter Bowin, vänsterpartiet, måste ha chockat hela fullmäktige när han på sluttampen lovprisade årsresultatet:

– Måste erkänna. Det här ser riktigt bra ut.

I det läget tyckte jag också,  att något håller onekligen på att hända med Ronneby.

Korta nyheter från Ronneby

Längre åt väster

Politiker och tjänstemän bosatta i Karlskrona har gjort en matematisk upptäckt. De påstår på fullt allvar att det är längre FRÅN Karlskrona till Ronneby än vad det är från Ronneby TILL Karlskrona. Dessutom gör de gällande att ett nytt sjukhus placerat centralt i Blekinge skulle locka färre sjukhusanställda. Var i utredningarna finns dessa belägg? Finns det ännu fler utredningar som  hålls hemliga?

Blekingepartiets lista

Nybildade Blekingepartiet med säte i Ronneby men med kontoret ännu så länge på Johannishusvägen i Djurtorp har nu tydligen två namn på sin blivande landstingslista. Överst tronar naturligtvis partiledare Sune Håkansson och jag säger som partiledaren – på andra plats torde Monia Svensson återfinnas.

Inställt fullmäktige

Fullmäktiges ordförande, ”borgmästare” Nils-Ingmar Thorell uppges ha ställt in kommande veckas sammanträde med fullmäktige. För få ärenden lär vara anledningen. För egen del kommer jag inte att sakna torsdagens sammanträde. Jag behöver nämligen en månad ytterligare för att avhjälpa min sjösjukeupplevelse från förra sammanträdet.

Trots att det var ett kort möte hann jag få besvärande yrsel. Den person som  då skötte kameran för sändningen på nätet måste ha haft en svår afton. Han zoomade till den milda grad att det var svårt att hänga med i svängarna. I andra fall brukar tempot vara rent av släpigt med bilder på tom talarstol för att kameraskötaren tydligen har somnat.

Lurig Jan Anders Palmqvist

Palmqvist, avsatt socialdemokratiskt kommunalråd i Ronneby, tycks ännu inte ha bestämt hur han ska rösta i den framtida sjukhusfrågan. För några dagar sedan ställde han bra och berättigade frågor till landstingsdirektör Peter Lilja. Lilja gav som vanligt få konkreta svar och eftersom det var s-politikern Palmqvist som ställde frågorna tyckte Lilja att han i stället för att ställa frågor i insändare kunde kontakta honom personligen för att få svar.

Palmqvist ställde också frågor till kommunikationsdirektör Madeleine Flood. Inte heller hon har ännu svarat på frågorna. Märkligt eftersom hon tycks vara på alerten och sprida synpunkter när hon helst bör låta bli.

Varför inte ställa samma frågor till utredaren Ronny Pettersson? Han är säkert mer beredvillig att svara.

Två som har bestämt sig

Två s-politiker i Ronneby som har bestämt sig i sjukhusfrågan är arbetarkommunens ordförande Teo Zickbauer och oppositionsrådet Malin Norfall. De har i insändarform talat om att de lojalt följer s-linjen som blir allt tunnare när även Miljöpartiet nu har börjat fundera taktiskt på vad väljarna eventuellt kan tycka i frågan. Vänsterpartiet har dock redan bytt spår. Med andra ord – inga röster till Teo och Malin.