Vad vill Ronneby med besöksnäringen?

När ledamöterna vid senaste sammanträdet med fullmäktige i Ronneby diskuterade kommunens förhållande till restaurangägare och vissa hyreskontrakt framkom synpunkter från Svenskt Näringsliv. Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, påstod att näringslivet inte hade några synpunkter på de kontrakt som bl a har kritiserats av vissa krögare.

Jag har nu tagit del av det brev som har Carina Centrén, Svenskt Näringsliv, som avsändare och som har tillställts Ronnebys restaurangägare. Uppgifterna i brevet har också tillställts kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson och näringslivschefen Torbjörn Lind och visst har hon synpunkter.

Carina Centrén intar en mycket neutral hållning gentemot Ronneby kommun och skriver angående kritiserade hyreskontrakt:

”Det ska sägas att det inte är lätt att avgöra om hyresnivåerna i de aktuella fallen är orimligt låga eller inte. För att bedöma den saken måste en mer grundlig utredning göras, men vi har i nuläget valt att inte göra det.”

I debatten gjordes gällande att Svenskt Näringsliv inte hade några klagomål att rikta mot de avtal som tecknats med bl a krögarna på Karön och Villa Vassen, Ekenäs. Utebliven utredning är kanske den enkla förklaringen till uteblivet klander.

Det händer i Ronneby

Men visst har Svenskt Näringsliv synpunkter på Ronneby kommuns sätt att umgås med krögarna i kommunen. Man ger kommunens två företrädare, Roger Fredriksson och Torbjörn Lind flera ”goda råd”, enligt följande:

1.”Rådet till kommunen är att fördjupa dialogen med såväl krögare som övriga intressenter när det gäller framtida uthyrningar av offentliga lokaler.”

2.”Ytterligare råd till kommunen är att snarast starta upp ett visionsarbete om vad man vill med besöksnäringen och näringslivet i kommunen. Ett arbete där det finns en bred representation från företagen.”

3.”Det är viktigt att kommunen har löpande dialog med företrädare för näringslivet, så att situationer av det aktuella slaget undviks alternativt kan förklaras av kommunen”.

4.”Kommunen bör ha en policy för hantering av frågor som dessa, så att näringslivet har insyn i och förkunskap om hur kommunen agerar i olika sammanhang.”

5.”Det kommunen i nuläget bör fokusera på är vad som kan göras så att befintliga restaurangägare m fl ser positivare på framtiden och ser att kommunen lyssnar även på dem. (Vad jag förstår så har kommunen redan gjort så betr uteserveringar, trädfällning mm.)”

6.”Tillsammans med Visita (restaurangägarnas riksorganisation, min anmärkning) kommer vi under hösten att följa upp denna och andra frågor gällande besöksnäringen i länet. Vi återkommer med tid och plats”.

Min kommentar: Det föreslagna visionsarbetet med vad Ronneby kommun vill med besöksnäringen borde ha ett självklart avstamp – ändra på dagens förhållande att Näringslivschefen sköter en del av besöksnäringen och förvaltningschefen för Fritid- och Kultur handlägger andra delar av dessa frågor. En sådan handläggning kräver ett nära samarbete, men denna begåvning har hittills uteblivit.