Flygverkstadens personal varslas

Fackförbunden är kallade till FMV/FSV på måndag för ett samrådsmöte. Vid mötet kommer de att informeras om att varsel om övertalighet kommer att läggas samma dag. Däremot har det i dag inte gått att få ytterligare detaljer.

Jag har på förmiddagen ställt ett antal frågor till FMV:s kommunikationsdirektör, Toni Eriksson.

” När ni träffar fackförbunden på måndag kommer ni att lägga varsel om övertalighet. Gäller detta flygverkstaden F 17 och hela arbetsstyrkan där? Om inte alla – hur många? Kan det även omfatta de två övriga verkstäderna?”

Toni  Eriksson svarar:

”På måndag kommer FMV att träffa de fackliga organisationerna för att ge dem informationen först. Så mitt svar är att du får fråga igen på måndag.”

Han bekräftar därmed att varsel kommer att läggas men inte i vilken omfattning.Mycket talar för att det är personalen vid flygverkstaden på F 17 som kommer att varslas, det är så inriktningsbeslutet är utformat.

Som jag skrev redan i går slutade mötet mellan FMV/FSV och MSK Flyg Stridflyg i stor oenighet. I dag var det planerat att FMV/FSV skulle ha tagit beslut om nedläggning men mötet skjuts på framtiden och nu ska man enligt regelboken först informera fackliga företrädare på måndag.

MSK flyg Stridsflyg står långt ifrån förhandlingsparten FMV/FSV och jag måste säga att jag är synnerligen förvånad över att en civil myndighet som ansvarar för materiel- och logistikförsörjningen (FMV/FSV) genom sina beslut ska kunna påverka Försvarsmaktens flygtidsuttag, vilket bl.a. blir resultatet om en flygverkstad läggs ner.

MSK Flyg Stridsflyg anger i sitt PM bl.a. följande:

”Om vi tappar samtliga resurser som i dag jobbar på Ronnebys verkstad kommer det inte finnas någon resurs som tar hand om tillsynsvolymerna som genereras av F 17:s divisioner och därmed kommer man snabbt in i en kösituation vilket innebär att produktionen inte kan genomföras enligt VU.”

”FSV planerar att nyanställa vid F 7 och F 21 för att täcka upp för de resurser som kommer att försvinna vid Ronneby, men det kommer att ta 3 – 5 år innan verksamheten är uppbyggd och kan leverera underhåll som motsvarar vårt behov. Detta innebär att flygtidsproduktionen får störningar ett antal år framöver”.

”MSK Flyg Stridsflyg anser att det inte finns någon överkapacitet av de resurser som genomför tillsyn vid FSV flygverkstad, dock kan man än en gång kontrollera resurserna vid specialverkstäderna.

”Rationaliseringar har redan gjorts och personalstyrkan vid flygverkstäderna har minskat från 230 till 130 personer sedan 2005”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.

”Om Ronneby verkstad avvecklas måste man säkerställa att personalen erbjuds arbete vid F 17 för att kunna upprätthålla flygtidsproduktionen”, betonar MSK Flyg Stridsflyg i sitt PM som underkänner FMV/FSV:s utredning på ett stort antal punkter.

” Utredningen  har inte prövat frågan om lämpligheten i att lägga ner en flygverkstad vid en operativ flottilj och inte heller om det finns alternativa sätt att genomföra en kostnadsreducering”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.

 

 

 

 

Oenigt möte om flygverkstaden

I dag möttes företrädare för Försvarsmakten och Försvarets materielverk för att om möjligt komma överens om tagen när det gäller den nedläggningshotade flygverkstaden vid F 17 i Kallinge.

Sammanträdet slutade i oenighet och det betyder att FMV/FSV:s inriktningsbeslut ligger fast. En något mjukare och en mer utdragen avvecklingstid har funnits med i diskussionerna men inte heller den varianten tycks ha haft framgång.

Meningen är att FMV ska fatta nedläggningsbeslutet i morgon fredag om nu inget under inträffar under de timmar som återstår fram till att sammanträdet startar.

I det PM som Försvarsmakten hade upprättat inför dagens sammanträde fanns ett tungt vägande skäl som pekar på att FMV i och med ett nedläggningsbeslut föregriper ett kommande försvarsbeslut. Försvarsmakten hävdar:

” Några av de viktigaste konsekvenserna är att nedläggningen av en verkstad i nuläget riskerar att minska handlingsfriheten genom att den föregriper ett kommande försvarsbeslut, samt att beslutet istället för att ge en besparing innebär en kostnadsöverföring till Försvarsmakten.”

Försvarsmakten pekar dessutom på den beräkning som FSV gjort i sin utredning att man kommer att tappa underhållsproduktion motsvarande 10 tillsyner 2014 och 10 tillsyner våren 2015 vid en nedläggning av Ronneby flygverkstad. Detta motsvarar ett flygtidsbortfall på 4.000 timmar!

Därför avvecklas flygverkstaden vid F 17

I tisdags skickade kommunalrådet Roger Fredriksson, moderat ett brev till Försvarets materielverk (FMV) och dess ledning. Samma brev gick också till Tomas Salzman, chef för FMV:s nya logistikverksamhet. På en rad punkter underkändes den utredning som har legat till grund för ett inriktningsbeslut att lägga ner flygverkstaden i Kallinge.

Tomas Salzman är är den som har föreslagit att flygverkstaden vid F 17 i Kallinge bör avvecklas och han har nu genom sociala medier till en del föregripit det svar som nu förbereds till Roger Fredriksson.

Tomas Salzman skriver i ett svar till riksdagsledamoten Annicka Engblom, som i sin blogg har framfört samma kritik som Fredriksson:

”FMV kommer att redovisa svar på alla frågor som Roger Fredriksson ställt. Effektiviseringar av det bakre underhållet vilket FMV har ansvar för kan enligt vår bedömning drivas på två verkstäder istället för tre. Behövs mer kapacitet kan vi också utöka verksamheten från 1-skift till två skift på kvarvarande verkstäder.Modernt civilt flyugnderhåll drivs idag oftast i treskift för att få minimal stopptid på de flygplan som ska underhållas.”

På detta svarar Roger Fredriksson:

”Bra att jag får svar Tomas! Öppnar du för en dialog också?”

På detta svarar inte Tomas Salzman.

Inlägget från Tomas Salzman, fortfarande på Annicka Engbloms hemsida, kommenteras av en person som väl känner till den verksamhet som bedrivs på flygverkstäderna. Han skriver:

”Tomas, Jag tvivlar inte på din hängivenhet inför uppgiften men här tycker jag att det gått lite för fort fram.

Till att börja har flygunderhåll på militära flygfarkoster präglats av planering att inte överlämna arbeten enligt Flygunderhållsmanualen. Att börja jobba skift på ett flygplan kräver en kulturförändring på flygflottiljerna. Det är inte hela världen men vi måste omhänderta risken att vi inte når full effekt på en gång ur det här hänseendet.

För det andra, som diskuterats på Allan Widmans blogg så har vi i Sverige valt att inte ha högt lagervärde på UE/RD (Utbytesenheter och reservdelar). Vilket i dagsläget innebär att vi har väntetider i flygunderhållet på leveranser av UE/RD, något som också får återverkningar i flygverkstäderna. I princip kan vi säga att det finns underlag iform av delar att arbeta ett skift om dagen. På det främre underhållat kan det finnas vinst i att införa ett delat tvåskift då det gäller att omhänderta hela flygplan som när de flyger inte är tillgängliga för förebyggande underhåll och det kan finnas UE/RD för det underhållet.

Att aveckla en verkstad nu är med tanke på förutsättningarna att införa ytterligare ett förmågeglapp och lägre tillgänglighet för Försvarsmakten.”

Så här skrev bl.a. Annicka Engblom:

”Jag har satt mig in i konsekvenserna och dryftat det med berörda, inklusive Försvarsmakten. Kommunalrådet i Ronneby kommun, Roger Fredriksson (M), har i en mycket bra genomlysning av utredningen lyft ett antal obesvarade frågeställningar till FMV:s generaldirektör, Lena Erixon. Frågeställningar jag ställer mig bakom.

Det rör sig främst om frågor kopplade till kostnader för ökad transport av personal och materiel som inte redovisas i utredningen. Det rör sig också om otydlighet vad det gäller bortfall av specifik teknisk kompetens och ett ökat behov av utbildning i de fall att det ska kompenseras i verksamheten på de kvarvarande två flygverkstäderna. Det rör sig även om brister vad det gäller bedömning av befintlig infrastruktur.

Nu väntar vi bara på det officiella brevsvaret från generaldirektör Lena Erixon, FMV.

 

Ronneby agerar för flygverkstaden

Nu har Ronneby kommun inlett kampen för att rädda den nedläggningshotade flygverkstaden vid F 17 i Kallinge.

Det är kommunledningen med kommunalrådet Roger Fredriksson, moderat i spetsen som nu agerar gentemot Försvarets Materielverk (FMV) och dess generaldirektör Lena Erixon.

I brevet som skickades i dag görs en rad påpekanden utifrån den utredning som FSV tidigare har redovisat. En utredning som har visat betydande svagheter. Bl.a. har ingen hänsyn tagits gentemot tillkomsten av HKP 14 (Helikopter 14). Även analyser baserade på konkreta siffror efterlyses.

På punkt efter punkt ställer kommunen en rad frågor som man snarast vill ha svar på. Här kan du ta del av frågeställningarna. OBS! Klicka i bilderna för större text.

Kommun 1

Kommun 2

 

 

FMV – civil myndighet med vinstkrav

När Försvarets materielverk (FMV) nu vill avveckla flygverkstaden vid F 17 i Kallinge är det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till.

FMV tillhör inte försvaret utan är en civil myndighet som på uppdrag av regeringen ska ta fram tekniska system och tjänster till Försvarsmakten. Affärsmässigheten är betydande och fr.o.m. i år har man också tagit över Försvarsmaktens logistikuppgifter. Alla utom de insatsnära.

Detta innebär bl.a. att när politiker på lokal- och riksnivå nu störtar ut och ropar på försvarspolitiker som måste riva upp FMV:s nedläggningsförslag är det inget som lätt låter sig genomföras. För att inte säga helt omöjligt.

Denna politiska påverkan frånhände sig regeringen i juni i fjol. Den 1 mars 2012 överlämnade nämligen FMV och Försvarsmakten sin redovisning för omdaningen av försvarslogistiken till regeringen. Efter regeringsbeslutet i juni 2012 inleddes en av de största verksamhetsövergångarna någonsin i Sverige.

Redan i FMV:s senaste årsredovisning sa Tomas Salzmann (den som lämnade nedläggningsbeskedet på F 17 i tisdags) att kärnan i vårt uppdrag är att se om jobbet kan göras på nya sätt.

– En av de viktigare delarna är att bygga in en styrning som  gör att vi utför saker på rätt ställe och för de behov som Försvarsmakten har.

Tomas Salzmann leder FSV och ansvarar för FMV:s nya logistikverksamhet. Enligt honom handlar det i grunden om nya sätt att se på saker och ting, vilket är en jätteutmaning när man i många år gjort på ett visst sätt.

Är det någon som ska kunna påverka FMV:s beslut så är det Försvarsmakten som är beställare.

Efter att nedläggningsförslaget  presenterats i går har flera påpekat att utredningen har luckor. När jag i går kväll kollade med kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson (m) om utredningen tagit hänsyn till kommande helikopterutbyggnad vid F 17 blev hans svar:

– Helikopterutbyggnaden har överhuvudtaget inte berörts.

Det handlar om  ett 20-tal helikoptrar åt Försvarsmakten och Sjöfartsverket som ska vara placerade vid F 17 – Ronneby garnison. Det handlar om Hkp 14 (NH 90) och Hkp 15 (A 109) som ska verka över land och vatten.

Med det Ronnebypaket som regeringen har beslutat om och som kommer att handla om ca. 700 miljoner kronor (den största försvarssatsning som gjorts i efterkrigstid) blir Ronneby garnison största flygbasen i Sverige räknat till antalet flygplan och helikoptrar.

Är det då rimligt att denna flygbas snart ska stå utan flygverkstad? Knappast! Gör om! Gör rätt!