Ska vi tro på politikers vaga löften?

God fortsättning på ett nytt och helt oprövat år. Naturligtvis har vi positiva önskningar inför det nya, men samtidigt måste vi vara realistiska och inte vara allt för blåögda inför verkligheten. Globalt finns det betydande problem att lösa men tro inte att det är bekymmerslöst för oss i Blekinge.

Sune Håkansson gästar årets första blogg och han är minst sagt orolig för de negativa befolkningstal som han här kan redovisa för Blekinge. Han har tittat tillbaka på statistiken och fjolåret var det tjugonionde året i följd med ett negativt födelsenetto i vårt län. Varje år har antalet döda varit fler än antalet födda.

Vad säger kommunalråden i våra fem kommuner om detta faktum, undrar du kanske?  Tyvärr inget konkret bara ett dåligt försök att sprida optimism genom att upprepa, ”Nu vänder det”.

Sune Håkansson tror dom inte!

”Statistik kan presenteras på olika sätt. Bland annat har startåret för jämförelsen stor betydelse.

Jag väljer här att starta den 1 januari 1995. Sedan dess har det gått 29 år. Statistiken för år 2023 är ännu inte klar, det tar en månad till.

1995 hade Blekinge 153 000 invånare. Nu är antalet något över 158 000. Det är en liten ökning, men i förhållande till hela landets ökning nära nog försumbar.

Det intressanta är att år 2023 var det tjugonionde året i följd med ett negativt födelsenetto i vårt län. Varje år har antalet döda varit fler än antalet födda! Sammanlagt, under dess år, har kringsvid 6500 fler blekingar avlidit än vad som det har fötts!

Då antalet blekingar under dessa år har ökat med fler än 5000, betyder det att inflyttningen till Blekinge har överstigit antalet utflyttare med mer än 11.000! Netto har invandringen klarat hela det negativa födelsenettot, plus ett negativt flyttningsnetto för ”de svenske”.

Under snart 30 år har vi haft färre födda än döda. Detta trots relativt höga födelsetal, i förhållande till folkmängdens sammansättning. Det alarmerande är att födelsetalen sjunker. Under 2023 blir det, ungefär, en tangering av bottennoteringen från år 2001.

OM ett högre befolkningstal anses önskvärt, måste olika problem lösas. Ty under de närmaste åren torde vi få räkna med negativa födelsenetton, i storleksordningen 400 per år. Då måste nettoinflyttningen vara minst 400, varje år.

Samtidigt vill Sverigedemokraterna, nu med ett allt större inflytande (inte minst i Blekinge), minska invandringen. Då är loppet kört! Befolkningsminskningen fortsätter.

I sig är länets kommuner inte ensamma med problemet befolkningsminskning. Under de tre första kvartalen 2023 sjönk befolkningstalet i fler än 200 av landets 290 kommuner. I de flesta av dessa försöker kommunalråden sprida optimism. ”Nu vänder det”!

Jag tror dom inte!”

Sune Håkansson Ronnebypartiet

Befolkningen minskar i Ronneby

Det är bra med gästskribenter när jag själv har tagit långledigt för att ladda inför ett nytt och spännande decennium.

Sune Håkansson, nationalekonom och Ronnebypartiet har tittat bakåt och framåt när det gäller Ronneby kommun. Det är på flera olika områden som kommunen har en tuff tid framför sig som påverkar ekonomin negativt.

Arbetsmarknaden sviktar högst betänkligt och redan i dag har Ronneby en nettoutpendling på nära 1 200 personer. Dessutom minskar befolkningstalet och det är främst landsbygden som tar stryk i detta avseende.

Här följer Sune Håkanssons betraktelse:

Nyårsbrev från läktaren

”Vid årsskiften brukar man se både bakåt och framåt. Ofta blir frågan om trender kommer att fortsätta, kanske också förstärkas.

För Ronneby kommun skedde ett trendskifte under det tredje kvartalet. Befolkningstillväxten försvann. Under de senaste månaderna har befolkningstalet sjunkit, mest i skogsbygden.

Det har inte byggts många bostäder under de senaste åren. Nu är byggnationen på gång, mest på Kilen. Attendos äldreboende medför att åtminstone Ålycke kommer att avvecklas.

Likväl blir den stora frågan: Kommer invandringen att fortsätta? Även under åren med befolkningstillväxt var kommunens ökning av befolkningen lägre än invandringen. Många av de, som redan bodde i kommunen, valde att flytta. I synnerhet valde många att flytta när man fyllt 20.

Arbetsmarknaden sviktar

På riksnivå synes de stora partierna vara överens. Invandringen skall minska. Blir det så, är risken för en snabb befolkningsminskning överhängande. En förklaring härtill är att arbetsmarknaden sviktar. Blekinge var det enda län i landet, där antalet arbetstillfällen minskade under 2018. Ronneby har därtill en nettoutpendling på nära 1200 personer.

Om befolkningstalet sjunker, samtidigt som kommunen, och andra, bygger i centralorten, drabbas landsbygden och de mindre samhällena.

Förvisso har kommunfullmäktige gett ett uppdrag till Ronnebyhus att bygga i de mindre samhällena, men därav blir det föga eller intet. Ronnebyhus räknar som ett vanligt aktiebolag. Det är omöjligt att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop. Det är inte utan att det klagas i centerleden ute i kommunen.

Nybygge lockar äldre

Inom äldreomsorgen finns det en kö till vård- och omsorgsboendena. Många beviljas plats, men säger sedan: Nej tack, jag väntar. Tolkningen torde vara att man vill flytta till Attendos nybygge, när detta blir klart framåt hösten.

På skolans område håller en omsvängning på att ske. Föräldrar och andra vuxna menar att det räcker med 6-8 barn i varje årsklass som underlag för en skola i de mindre orterna. Skolfolket har tyckt att det behövs åtminstone 15-20 barn. Nu synes uppfattningen vara att det skall vara två paralleller. Annars går det inte att få dit behöriga lärare. Kommunen har en bedrövligt låg andel behöriga. Risken är stor.

Skolorna i norr samlas i Backaryd, även om en del föräldrar då väljer att låta telningarna ha sin skolgång i Konga. I den östra kommundelen fanns redan för 60 år sedan tankegångar om en enda skola för hela dåvarande Listerby kommun, placerad norr Riksvägen.

Många har fått löften

Miljöteknik, och kommunstyrelsen, har ännu inte lyckats presentera något förslag till nya taxor för Vatten och Avlopp. Problemet är delvis att alltför många har fått löften, som inte riktigt stämmer överens med kommunfullmäktiges beslut.  

Höstens budgetmöte visade att SD alls inte hade svårt för att komma överens med M. Samma bud avvisades av S. Håller rikstrenden kan vi vänta oss att SD får alltmer att säga till om, redan före nästa val.”

Sune Håkansson

                 

Byggboom väntar i Ronneby Kommun

dsc00868Gästbloggare i dag är Sune Håkansson som funderar kring hur byggandet I Ronneby kommun ska tillgå de närmaste åren.

Lagen säger att kommunen måste göra ett bostadsförsörjningsprogram. Remissupplagan har tagits. Där anges befolkningstalet 31.000 år 2030. Nu finns ca 28.700. I remissupplagan anges att byggandet behöver tiodubblas! 150 bostäder per år under de närmaste fyra åren, därefter 100 per år. I nästa del, som skall presenteras före nyår, skall anges VAR byggnationen skall kunna ske, kanske också av vem.”

Sune Håkansson tror att många heta politiska diskussioner väntar. På bilden kommunalrådet Roger Fredriksson som har anledning att hålla hårt i såväl klubba som skyffel.

”Under åren från 2010 har det byggts 15 bostäder per år. Länge fanns lediga lägenheter och många villor till salu. Nu är det annorlunda,

Det är svårt att göra prognoser och planer. Ofta är planerna beroende av prognoserna.

Under de senaste åren har Ronneby kommuns befolkning ökat rejält. Hela befolkningsökningen har, nära nog, hamnat i centralorten. Det var här de lediga bostäderna fanns. Skogsbygden står stilla, med lite plus för Backaryds tidigare församling. Där föds också fler barn än tidigare. Motsatsen gäller för Eringsboda, som numera har födelsetal på fyra per år. Generellt gäller också att folkmängden i glesbygden minskar, i synnerhet norr om E22.

Befolkningsstatistiken är extra svårtolkad just nu. Det synes som om tillväxten har avstannat, efter halvårsskiftet endast plus tio. Samtidigt finns sannolikt ca 800 personer boende här, men ej bokförda här. De saknar uppehållstillstånd.

Frågan är ju också: Var vill invandrarna egentligen bo? Kanske inte i Ronneby?

Likväl: Lagen säger att kommunen måste göra ett bostadsförsörjningsprogram, Remissupplagan har tagits. Där anges befolkningstalet 31000 år 2030. Nu finns ca 28.700.

I remissupplagan anges att byggandet behöver tiodubblas! 150 bostäder per år under de närmaste fyra åren, därefter 100 per år. I nästa del, som skall presenteras före nyår, skall anges VAR byggnationen skall kunna ske, kanske också av vem.

Just nu finns inga storstilade byggplaner, såvida inte Kilen skall räknas dit. Ronnebyhus verkar sakna kraft och vilja, delvis beroende av rädsla för en ökad skuldbörda.

Annars är Ronnebyhus rikt. Saluvärdet är flera hundra miljoner kronor högre än bokfört värde. Det finns spekulanter, åtminstone till vissa delar av beståndet. Samtidigt finns det politiska motståndet.

Min egen bedömning är att relativt snart kommer fjärdedelen av de 2600 lägenheterna att säljas, på något längre sikt lika många till. Då kan Ronnebyhus bli en av de större nybyggarna.

Exempelvis bör Ronnebyhus kunna bygga trygghetsboenden till våra äldre. 25 lägenheter per år i fem år, inledningsvis. Kallinge, Bräkne-Hoby, Saxemara, Listerby och Ronneby, alla behöver de tillskott.

Kommunen har också en prognos från Scb. Enligt denna blir befolkningstalet 31300 år 2030. Inflyttningen skulle bli 300 per år under de närmste åren, mest av unga.

Då behövs våldsamma investeringar i bostäder, men också i skola och barnomsorg.

Därtill behövs jobb. Kommunen har hög arbetslöshet, i synnerhet bland de unga. Samtidigt är nettoutpendlingen ca 1200 personer. Folk bor i vår kommun, jobbar i någon annan.

Många heta politiska diskussioner torde följa.”

Sune Håkansson

 

 

Ronneby bra plats för byggnadsarbetare

Sune Håkansson är en ständigt återkommande gästskrivare här i bloggen och mestadels handlar det om befolkningstal och hur den senaste utvecklingen ter sig. En del anser att han bör ha en mer positiv inställning till de siffror som finns.

I dag gör han därför ett försök och han gör det genom att ge en del olika alternativ:

”Som bekant skriver jag en del inlägg. Ofta möter jag kritiken: Skriv mer positivt! Därför skall jag visa olika alternativ, när jag skall analysera befolkningssiffrorna för årets fem första månader. Principiellt är det en för kort tid att analysera, varför jag ibland analyserar en längre tid.

RONNEBY VÄXER

Under årets fem första månader ökade kommunens befolkning med 180 personer. Idag finns det knappast en enda ledig lägenhet (förutom i Eringsboda och Hallabro). Därav följer ett nybyggnadsbehov, båda av lägenheter och av skolor. Byggnadsarbetarna får mycket att göra!

CENTRALA RONNEBY DRAGARE PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

Hittills i år har nettoinflyttningen från utlandet till kommunen varit 224 personer. Antalet utlandsfödda har ökat med 1500 personer på något år. Utan denna inflyttning hade centralorten varit öde.

Det är Ronneby tidigare församling (Ronneby plus Kallinge) som drar. Endast sex personer från utlandet valde övriga tidigare församlingar.

OPTIMISM I CENTRALA RONNEBY

Optimister skaffar sig barn. 91 barn har fötts i Ronneby tidigare församling, 19 barn i övriga delar av kommunen. I förhållande till folkmängden är det mer än dubbelt så höga födelsetal i Ronneby-Kallinge.

Min tanke var att sprida statistiken för de första fem månaderna 2015. För kommunen redovisas en befolkningsökning på 180, 110 födda samt invandringsnetto på 224. Ronnebyborna själva flyttar bort, minus 23. På församlingsnivå:”

Befolkningsförändring    Födda   Utlandsnetto

Backaryd                  1                                    2                 7

Bräkne-Hoby           6                                    4                  5

Eringsboda           -11                                    4                  0

Öljehult                 – 8                                     2                  0

Edestad                  1                                     2                  0

Förkärla                  1                                     1                  0

Listerby                   -28                                  2                  0

Hjortsberga              -8                                   2                   0

Ronneby förs.       231                                  91                 218

”Kommentaren: Eringsboda och Öljehult slår bottenrekord. Födelsetalen är alarmerande utanför Centrum, i synnerhet i Bräkne-Hoby.”

Sune Håkansson

Ronneby minskar i skogsbygden

Jag återkommer i dag med ny intressant befolkningsstatistik signerad Sune Håkansson. Denna gång har han studerat siffrorna under en längre period.

Slående är, skriver Håkansson, den avfolkning som har skett i skogsbygden liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtioende.

Befolkningsutvecklingen i Ronnebys tidigare församlingar

Ibland är det intressant att följa befolkningsutvecklingen under en lite längre period. I den här sammanställningen synas befolkningsutvecklingen sedan seklets början, med mätpunkterna den 31.12 år 1999, 2009 och 2014. Riktigt exakta är inte siffrorna.

Procentuell förändring

                          1999        2009         2014            1999-2014     2009-2014

Backaryd                 1 273      1 180       1 131                -11                     -4

Bräkne-Hoby         3 339      3 186        3 054                –  9                     -4

Edestad                      642         649           648                   1                       0

Eringsboda                766         707           617                -20                   -13

Förkärla                     290         276           278                 – 4                       1

Hjortsberga            1 140     1 103        1 080                 – 5                     -2

Listerby                   1 738     1 951        1 943                 12                      0

Ronneby               19 113   18 973     19 060                   0                       0

Öljehult                      477        377           363               -24                     -4

KOMMUNEN       28 778   28 402     28 179                – 2                      -1

Slående är avfolkningen i skogsbygden, liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtionde.

Sune Håkansson