Turism viktig näringslivsgren

Ronneby har på senare år haft en kraftig tillväxt av företag/varuhus. Inte minst är det etableringar i Sörby och nu närmast östra infarten vid E 22 som har lockat. Förhoppningsvis blir etableringarna lyckade även om flera av de nya varuhusen numera finns tätt utspridda i det lilla länet Blekinge.

Däremot är det svårt att ge beröm när det gäller näringsgrenen turism. Hur den verksamheten har omhuldats tidigare år och inte minst denna sommar kan enbart få ett starkt underbetyg. Långt ifrån godkänt. Kan det rent av vara så att såväl politiker som tjänstemän inte ser turismen som en näringslivsfråga?

Det är lätt att bli fartblind av nya etableringar som kan resultera i att mycket annat inom näringslivets ram blir styvmoderligt hanterat eller rent av bortglömt.

Till saken – det är främst den usla hanteringen av den båttrafik som man under försäsongen målade upp som en storartad satsning. Man skrev kontrakt med Blekingetrafiken och turtätheten mellan centrum och skärgården skulle utökas. Båten Astrid skulle ersätta den tidigare omtyckta och folkkära veteranen Karöline som förpassades till kajplats.

Nu blev det dessvärre inte fullt så många turer med Astrid som man utlovat. Var det inte motorhaveri så var det för högt vattenstånd i Ronnebyån vilket vid allt för många tillfällen omöjliggjorde för Astrid att passera under vägbron vid Ronneby hamn. Sistnämnda problem påtalat under många år – inte minst i denna blogg.

Den miserabla turtätheten fick till följd att besöksnäringen och inte minst krögaren på Karön ställdes inför en hopplös och icke alls så inkomstbringande verksamhet som han hade haft anledning att se fram emot med utlovade båtsatsningar.

Även fastighetsägare på Karön har drabbats liksom stuguthyraren. Den sistnämnde har fått motta en omfattande kritik av hyresgäster som sagt att man har svårt att se en ny säsong i Ronneby skärgård om båttrafiken inte blir radikalt förbättrad.

En av mina mångåriga kontaktpersoner på Karön, med god insyn i båttrafikens tillkortakommande och fastighetsägare på ön, har inkommit med en ny rapport om båten Astrid.

I fredags (2022-08-26) väntade han besök till ön. Besöket fick dock ställas in. Astrid hade fått ”motorhaveri” som ledde till att återstående turer den eftermiddagen fick ställas in.

Orsaken till Astrids stopp i fredags var att startmotorn inte fick ström – batterierna var urladdade. Anledningen till att batterierna laddas ur, fortsätter fastighetsägaren, beror på att Astrids resa fram och tillbaka till Karön inte genererar ström, vilket i sin tur innebär att efter 4 – 5 korta resor blir batteriet tömt.

Av detta drar fastighetsägaren den enda tänkbara konsekvensen – Astrid är inte lämplig för denna trafik. Ej heller har Blekingetrafiken satt in någon reservbåt. Karöline som skulle vara reservbåt kom inte heller till användning, vilket i sig är högst anmärkningsvärt.

Naturligtvis skulle Ronneby kommun som upphandlat båttrafiken förvissat sig om att reservbåt fanns att tillgå vid eventuella haverier eller liknande. En utlovad trafik kan plötsligt inte bara utebli. Det förstår alla att detta innebär dålig marknadsföring för turismen i Ronneby, en nog så viktig näringsgren.

Detta har onekligen skötts på ett klandervärt sätt. Svårt att förstå när turismen här i Sverige och naturligtvis i Blekinge har rika år att se fram emot med ett ökat turisttryck i och med det allt mer varma klimatet i södra Europa.

Ska den framgången bli möjlig även i Ronneby måste politiker och ansvariga tjänstemän snabbt förstå att även turism är en viktig näringsgren, fullt jämförbar med de nya etableringar som har skett.

Ny öppning för bro I Ronnebyhamn

DSC02339Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit tekniska förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med en öppningsbar bro i Ronnebyhamn. Nu kräver politikerna alternativa lösningar till den utredning som tidigare utmynnade i ett förslag kostnadsberäknat till ca 50 miljoner kronor.

Ett bra och framsynt förslag som i förlängningen kan möjliggöra ökad båttrafik i Ronnebyån. Vi hoppas dock att nu begärda utredningsalternativ också ska innehålla förslag på klaffbro och inte enbart vridbar bro.

Tekniska förvaltningen har nu förklarat varför tidigare utredning saknade alternativ:

”Då inga utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen på ett mycket övergripande plan.” Se vidare text från sammanträdesprotokollet den 15.8.2016.

 Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har i budget 2016 erhållit uppdrag angående att utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. Då inga utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen på ett mycket övergripande plan och berör i sin utredning endast frågorna kring möjlighet till genomförande samt investerings-, drift- och underhållskostnader. Huruvida projektet bör genomföras eller ej lägger inte Tekniska förvaltningen någon aspekt på varför detta inte berörs i utredningen.

Bedömning

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är fullt möjligt att anlägga en öppningsbar bro över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. Vid handläggningen har vi tittat närmare på en motsvarande bro, Universitetsbron i Malmö (2004), och de siffror vi beskriver är omarbetade jämfört med det projektet.

Skall öppningsbar bro anläggas vid Ronnebyhamn är vår bedömning att detta bör ske som en vridbar bro. Detta medför följande uppskattade kostnader:

Investeringskostnad (exkl. byggherrekostnader), ca 40 Mkr

Byggherrekostnader, ca 5 Mkr

Kostnader för flytt av elanläggning mm, ca 1 Mkr

Driftkostnad (maj-sept), minst 500 tkr/år

Underhållskostnad, minst 500 tkr/år