Ändrade avgifter i vården

GOTA-medias två lokaltidningar brukar ofta påminna om hur viktiga de är, inte minst under rådande covid-19 pandemi. Givetvis håller jag med om att lokaltidningar är viktiga. De ska informera befolkningen om stora och mindre händelser. Sjukvården är en sådan viktig informationskälla.

När man prenumererar på en tidning är naturligtvis kravet att få en så fullödig information som det bara går. Men denna informationsskyldighet brast rejält när Region Blekinge hade sitt kritiserade sammanträde med fullmäktige den 11 – 12 november.

Sammanträdet var viktigt, ansåg kritiserade ledamöter, och pekade på att budget och patientavgifter skulle beslutas. Besluten var redan försenade en månad efter att socialdemokrater och vänstern återremitterat ärendet. Inga av dessa beslut har därefter redovisats. Som prenumerant ska man inte på egen hand behöva leta upp sådan information.

Jag har därför i informationssyfte letat reda på vilka beslut som klubbades. Texten är hämtad från Region Blekinges hemsida och är därmed producerad av deras informationsavdelning.

Ändrade avgifter i vården ska skapa tydlighet och enhetlighet

Större tydlighet och enhetlighet är motivet till flera av de förändringar av avgifterna för hälso- och sjukvård som träder i kraft vid årsskiftet. Avgifterna har nu fastställts av regionfullmäktige vid sammanträdet den 11 och 12 november.

Här följer en sammanfattning av ändringarna:

Avgift för utprovning av hörapparat
Avgiften för utprovning av ny hörapparat höjs från 800 till 1 200 kronor. Anledningen är att de nya, mer avancerade hörapparaterna har gjort att antalet besök för utprovning i snitt har ökat. Utprovningsavgiften är ett paketpris som betalas vid första besöket och gäller tills utprovningen är klar oavsett hur många besök som krävs för att hitta rätt apparat och inställningar.

Avgift för borttappad eller trasig hörapparat
Avgiften för att ersätta borttappad eller trasig hörapparat får ett fast pris, 800 kronor. I dag finns ett pris för den del som är inne i örat och ett annat för den del som är utanför örat som tillsammans blir 800 kronor. I de flesta fallen är det båda delarna som måste ersättas.

Avgift för laddare till uppladdningsbara batterier för hörapparater
Batteriladdare till uppladdningsbara batterier för hörapparater får en avgift på 1 000 kronor. Avgiften införs för att inte missgynna patienter som i stället har hörapparatsmodeller med batterier som behöver bytas, batterier som användarna själva bekostar.

Avgift för besök till sjuksköterska eller distriktssköterska i primärvården
Ett besök till en sjuksköterska eller distriktssköterska i primärvården kostar i dag 100 kronor för vissa besök men inget för andra. Därför införs en enhetlig avgift på 100 kronor, som gäller för både fysiska besök och besök på distans.

Avgiftsfria distanskontakter via telefon inom habiliteringen
Besök till habiliteringen är avgiftsfritt för både barn och vuxna. För distanskontakter via telefon finns en avgift på 100 kronor till alla verksamheter utom till ungdomsmottagningen. Men vuxna patienter har däremot inte behövt betala en avgift om kontakten skett via video eller genom ett besök. Nu blir i stället alla distanskontakter till habiliteringen avgiftsfria.

Betalning för uteblivet besök till dagkirurgi för vuxna
Patienter som har en bokad tid för dagkirurgi, men som uteblir utan att lämna återbud, orsakar kostnader för vården. Med dagkirurgi menas att man blir opererad och kan åka hem samma dag. I syfte att få ner antalet patienter som uteblir, höjs avgiften för ett uteblivet besök till dagkirurgi från 450 kronor till 1 000 kronor för vuxna. Avgiften för uteblivet besök i den övriga vården blir fortsatt 300 kronor. En faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer i båda fallen. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Slopad halv avgift för inneliggande patienter
Patienter som varit inneliggande vid Blekingesjukhuset och tjänar under 96 000 kronor per år, har rätt att ansöka om nedsatt vårdavgift, så kallad halv slutenvårdsavgift. Hanteringen kräver en del administration, samtidigt som det är få som är aktuella för att få nedsatt avgift. Därför slopas nu halv slutenvårdsavgift.

Glasögonbidrag för barn även vid färgblindhet
Det bidrag till glasögon, på 800 eller 1 000 kronor, som i dag ges till barn upp till 19 år, ska gälla även för färgblindhet.

Nya avgifter i folktandvården

Avgifterna i folktandvården höjs med i genomsnitt 0,88 procent från och med den 15 januari 2021. Det har regionfullmäktige fastställt. Avgifterna grundar sig i vanlig ordning på de referenspriser som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket justerar vid samma tidpunkt. Referenspriserna höjs i januari med i genomsnitt 1,06 procent. Blekingeborna får alltså en lägre höjning än referenspriserna.

Regionplan och budget godkänd

Regionfullmäktige har vidare fastställt regionplanen för 2021-2023, som även omfattar nästa års budget. Regionplanen är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under de år som planen omfattar.

Exempel på särskilda insatser som lyfts fram i regionplanen:

  • inrätta kvällsöppna vårdcentraler i Ronneby och Sölvesborg
  • öppna en akut-och utbildningsklinik inom folktandvården i Ronneby
  • utreda möjligheterna och föreslå försökstrafik för självgående bussar
  • presentera samordningsvinster och minskade kostnader för administration i samtliga nämnder och deras förvaltningar.

Investeringsplanen godkänd

Regionstyrelsen har även godkänt den investeringsplan som ska gälla för år 2021-2025. Investeringsplanen beskriver vilka investeringar som Region Blekinge ska göra inom områdena fastighet, it, medicinskteknisk utrustning och övrigt. Investeringsplanen för 2021–2025 omfattar en budget på närmare 2,8 miljarder kronor. Den allra största delen, närmare 2,7 miljarder kronor, går till fastighetsinvesteringar, framför allt flera nya byggnader.

Region Blekinge går mot litet överskott – men sämre än budget

Region Blekinge går mot ett överskott på 8 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 13 miljoner kronor sämre än budgeten. Det visar den ekonomiska prognosen i delårsrapporten för januari till och med augusti i år. Flera nämnder visar att deras verksamheter går mot resultat som är sämre än budget. Hälso-och sjukvården ser ut att gå mot det största underskottet jämfört med budget, nämligen 220 miljoner kronor. Regionfullmäktige har nu uppmanat nämnder med verksamheter som går mot underskott att minska sina kostnadsökningar.”