Nostalgisk industrihistoria på Öland

Att färdas den lilla och anspråkslösa kustvägen på nordvästra Öland är en lisa för själen och med total harmoni men också en resa i tiden. Utmed kustremsan ligger stenbrotten i rad, några av dem fortfarande i drift.

För bönderna var det en icke oväsentlig inkomstkälla att bryta och bearbeta kalksten. På bilden ser du en skurkvarn, den enda som finns kvar. Den uppfördes 1905 och förvaltas i dag av Åkerbo hembygdskrets som senast 2013 genomförde en restaurering av kvarnen.

Den har varit vinddriven till skillnad från äldre skurkvarnar som drevs av bl a oxar. Skurningen av stenen var egentligen en slags slipning som tog lång tid att genomföra med dåtidens teknik. Man kan ännu i dag med handkraft driva stenarna runt för att därmed uppleva själva effekten. Att driva skurverket med vindkraft måste på sin tid ha varit ett viktigt steg i utvecklingen.

Skurverket som ligger vid Jordhamn var i drift fram till 1930 då nästa utvecklingsfas tog vid med maskiner. En verksamhet som i dag kan upplevas strax söder om den väl bevarade och historiska skurkvarnen.

Länsstyrelsen i Kalmar län beskriver verksamheten på följande sätt:

”I skurkvarnar slipades kalkstenen innan den skeppades i väg. Många skurkvarnar har funnits längs Ölands nordvästkust. Den enda som idag återstår är den i Jordhamn. Det är en vinddriven skurkvarn till skillnad från de äldsta som var drivna med oxar. Invid den restaurerade skurkvarnen finns lämningar av gamla stenbrott och äldre kreatursdrivna skurvandringar.

Skurverket i Jordhamn är ursprungligen uppfört 1905. Gustav Johansson Österskogen, Persnäs, var den sista att bedriva verksamhet här och gjorde det fram till 1930. Vid denna tid tog andra maskiner över slipandet av stenen.

Att bearbeta och sälja sten var en inkomstkälla för den öländske bonden förutom jordbruket. Stenar har skurats (slipats) sedan medeltiden. Den främsta användningen för den skurade stenen var som golvbeläggning i kyrkor och bostadshus. Det vinddrivna skurverket är en vidareutveckling av en skurvandring som drevs av oxar eller hästar.

Skurverket ägs idag av Åkerbo hembygdskrets som under 2013 restaurerat skurverket med stöd från Länsstyrelsens kulturmiljövårdsbidrag. Jordhamns skurverk är byggnadsminne.”