På måndag avgörs landstingsvalet 2018

Nu laddar skattebetalarna, tillika väljarna, i Blekinge för en riktigt tuff måndag. Den 15 februari kan nämligen bli en avgörande dag när det gäller den framtida sjukhusfrågan. Klockan 09.00 börjar landstingsfullmäktige som är förlagt till Wämö center.

Mötet är öppet för allmänheten och det tänker många blekingar utnyttja. De som är mest engagerade har redan nu tagit ledigt från jobbet för att kunna visa beslutande politiker att man menar allvar med sitt krav att en ny utredning måste genomföras.

Landsting 2

Det finns annars inget alternativ till fullmäktiges tidigare beslut att satsa på länets två sjukhus genom att lappa och laga. Allt fler politiker anser att man inte vill medverka till att reparationer och byggarbeten ska ske med löpande räkning. Redan nu har tidigare beräkningar, som mest kan liknas vid grova höftningar, överskridits.

Det finns ledande politiker i landstinget som anser att det mycket väl kan bli ett beslut om en ny utredning. Partier är fortfarande splittrade medan andra nu har bestämt sig och står för ett enigt krav på en ny utredning.

I sociala medier finns flera grupper som tillsammans har mer än 2000 stödjare. En av dessa med arbetsnamnet ”Vi som vill ha ett modernt sjukhus i Blekinge” uppmanar nu skattebetalarna att besöka fullmäktige i Wämö center på måndag för att därmed sätta press på politikerna. Man skriver bl a:

”Nu uppmanar vi alla att komma till sammanträdet för att visa våra folkvalda politiker att vi är många. Låt dem veta att vi vet hur de röstar i den här viktiga frågan. Ta chansen att tala med dem utanför mötet och förklara att vi kräver att en utredning tillsätts innan mer pengar sänks i gamla byggnader.

Visa att vi vill ha ett modernt sjukhus i Blekinge och inte accepterar att sandlådepolitik styr vårdens kvalitet och tillgänglighet”

LandstingsfullmäktigeFolkviljan kan väl knappast vara mer tydlig än så här. Nu vill man veta hur enskilda politiker kommer att rösta och detta kommer därefter att ligga till grund för hur man tänker rösta den 9 september 2018.

Klicka i bild för större text.

Ronnebys turistbyrå placerad på Öckerö

Detta är historien om hur den svårplacerade turistbyrån i Ronneby plötsligt hamnade på ön Öckerö utanför Göteborg. En historia med lyckligt slut men också en skildring av hur verkligheten kan te sig när stressade försäljare är i farten.

Ni bör vid det här laget känna till hur ofta turistbyråns placering i Ronneby har diskuterats. Mest prekärt och oroligt var det inför förra turistsäsongen. Då blev kostsamma broschyrer en längre tid liggande ouppackade på Kulturcentrum i Ronneby. Detta fick annonsörer att surna till och som ansåg att pengarna därmed var kastade i sjön.

Turistbyrå 4

När det därför för några veckor sedan ringde försäljare som ville sälja annonser till årets broschyr ställde företagarna motfrågor. Eftersom uppringaren sa sig representera Visit Ronneby blev genast frågan:

”Var kommer turistbyrån att vara placerad kommande säsong? Nu vill vi ha garantier för att broschyrerna verkligen kommer ut i tid.”

Försäljaren är anställd vid ett företag, som jag inte vill peka ut, i Skåne och lovade att kontrollera årets placering för turistbyrån i Ronneby samt återkomma.

Det gick en vecka, två veckor och på tredje veckan återkom försäljaren. Beskedet om turistbyrån blev följande:

”Turistbyrån kommer att vara placerad i stadshuset!”

Det är lätt att förstå att företagaren i Ronneby blev något chockad av beskedet.

Företagaren vände sig till mig och ställde frågan – ”kan detta verkligen stämma. Det är väl ingen lämplig plats för turistbyrån?”

Jag i min tur vände mig till den politiska makten som i detta fall blev Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

När han hämtat sig från överraskningen mumlade han:

”Det är något lurt. Det ska inte behöva ta tre veckor för att få veta var turistbyrån ska vara placerad även om den har diskuterats flitigt. Vi har ingen anställd inom kommunen som ringer för att sälja annonser och turistbyrån ska verkligen inte vara placerad i stadshuset, betonade Fredriksson som skulle återkomma.

Efter två dagar återkom kommunalrådet och var riktigt upprymd:

”Vi har löst mysteriet!”

Försäljaren hade lämnat felaktig information till företagaren i Ronneby. Hen hade också uppdrag att sälja annonser till Öckerö kommun på västkusten och hade helt enkelt blandat ihop de två kommunerna. Tur i oturen var det onekligen att företagaren i Ronneby var vaken, i annat fall hade annonser ägnade åt Ronnebys turister kanske hamnat i västkustbroschyren och vice versa.

Ännu så länge har inte beslutet ändrats att inrätta Ronnebys turistbyrå på biblioteket i sommar, men osvuret är bäst.

Fredriksbergs BK får höjdarbesök

I morgon fredag kommer idrottens höjdare till Lugnevi i Ronneby. Det blir besök av Riksidrottsstyrelsens ordförande, Björn Eriksson och Blekinge Idrottsförbunds ordförande, Lars Olsson. På plats kommer också länets landshövding, Berit Andnor att vara.

Det är anläggningen med konstfrusen bandybana och klubbhus som besökarna vill få en närmare information kring. Det blir Lars Andreasson, ordförande och klubbchefen Erland Jacobsson som kommer att lotsa dem runt anläggningen.

Första spadtaget togs den 22 augusti 2011 efter drygt 60 års politiskt manglande. Tala om långbänk. Arenan kunde invigas i februari 2012.

Besöket hänger samman med att Blekinge Idrottsförbund på fredagskvällen arrangerar sin årliga idrottsgala.

Blekinge får 45 miljoner till natur

Länsstyrelsen i Blekinge informerar:

Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur har förstärkts i Blekinge under 2016. Det innebär att många fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.

IMG_0777

Foto: Bengt Mauritzson

– Nu har vi möjlighet att öka insatserna för att ge människor möjlighet till friluftsliv och bidra till en mångfald av arter och livsmiljöer, säger Markus Forslund, chef för avdelningen för kunskapsuppbyggnad, Länsstyrelsen i Blekinge.

Fler naturreservat och förbättrat friluftsliv

– Ökade resurser innebär att vi kan bilda fler naturreservat. Värdefulla områden som nu kan skyddas är t.ex. delar av Mörrumsåns dalgång, Hanö, Lommaflyet och Utlängan, säger Åke Widgren, samordnare för områdesskydd.

– Vi kan nu ta tag i projekt som länge väntat på finansiering. Ett exempel är bättre skyltning av våra fågelskyddsområden. Det finns även ett stort uppdämt behov av skötsel och underhåll av anläggningar för att förbättra tillgängligheten för våra besökare. Länsstyrelsen planerar att bland annat byta toaletter på Järkö och Svenö, nya leder i Tattamåla och Kvallåkra-området samt ett antal grillplatser varav en del blir tillgänglighetsanpassade, säger Karin Bergman, samordnare av naturvårdsförvaltningen.

– En stor och helt ny uppgift för Länsstyrelsen är att samordna arbetet med friluftsliv i länet. Vi kan nu förstärka vår kompetens för att stödja friluftslivet lokalt och regionalt. Det blir även en fortsatt satsning på lokala naturvårdsåtgärder, det så kallade LONA-bidraget. Satsningen stimulerar lokala initiativ och ger den tätortsnära naturen ett lyft, säger Markus Forslund.

Hotade arter och värdefull trädmiljöer

– Extra medel gör att vi kan satsa mer resurser på konkreta åtgärder för hotade arter och naturtyper, som till exempel friställning av gamla grova ekar, restaurering av betesmarker för att gynna sällsynta fjärilar och grävning av dammar för hotade groddjur, säger Annika Lydänge, samordnare för arbetet med hotade arter.  

Satsningarna som görs 2016 tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen.

Fakta

I dag finns 106 naturreservat, 186 Natura 2000-områden (varav ett 100-tal även är naturreservat eller biotopskyddsområde), 17 biotopskydd, 78 naturminnen, tre naturvårdsavtal samt 59 fågelskyddsområden i Blekinge. Regeringens budget för skydd av värdefull natur 2016 ligger på 1093 miljoner kronor och för åtgärder för värdefull natur på 952 miljoner kronor.

Bred offensiv för framtida Johannishus

Det blev en konstruktiv träff när Ronneby kommun i tisdags bjöd in till framtidssamtal med ortsbefolkningen i Johannishus och Listerby. Anledningen till mötet var att en ny översiktsplan för de kommande 15 åren ska ta form under innevarande år.

Denna gång testas en ny form av samråd. Nu är det inte politikerna som åker runt för att tala om vad man föreslår utan nu är det folkviljan som får råda. Ett tydligen uppskattat upplägg eftersom det lockade ett 60-tal att avge sina synpunkter i Rydsgården.

DSC04535

 

Det som genomsyrade kvällen var: ropen skalla, fiber åt alla! Det är hög tid att anmäla intresse till Miljöteknik som har full fart på grävandet och väljer områden efter antal inkommande anmälningar. Fibernätet är viktigt för nuvarande och framtida företagsetableringar. Även allmänheten har intresse av en snabb och stabil uppkoppling.

Styrkan för området Johannishus/Listerby är ett attraktiv boende med låga markpriser. Lediga tomter finns redan i området. En skola att slå vakt om är viktig för samhällets framtida utbyggnad. I Johannishus finns en livsmedelsaffär med god service med bl a post- och paketutlämning, vilket är viktigt för en levande landsbygd.

På möjligheternas konto fanns naturligtvis kravet på ökad tågtrafik och att ett tågstopp åter kan bli verklighet i Johannishus. Sista tågstoppet på linjen var 1965. En cykelväg mellan Johannishus och Listerby har diskuterats i 20-talet år men där tycks det vara Trafikverket som utgör bromsen, enligt ansvarigt kommunalråd, Roger Fredriksson.

En svaghet är ortens dåliga kollektivtrafik som måste byggas ut. Förr pendlade boende på orten till arbete i Karlskrona med tåg men i dag är kollektivt pendlande näst intill omöjligt. En landsvägsbuss går till Karlskrona på morgonen och återvänder sent på eftermiddagen.

Gatubelysning måste byggas ut och förfinas.

Framtida hot mot Johannishus/Listerby är fortsatt långa handläggningstider. Ett hot kan också vara om det inte skapas bra äldreboende och om skolans framtid står på spel om det inrättas en stor skola centralt i Ronneby.

Civilflyget med stationering är ett måste för framtiden och därför ser man fortsatta diskussioner om Brommas vara eller inte vara som ett direkt hot för framtiden.

Deltagarna såg också till hela Ronneby kommuns bästa för framtiden och vilka möjligheter som finns. Naturligtvis nämndes ”Guldgubbarna” i Västra Vång utanför Johannishus som en framtida satsning av rang. Även hanteringen av ”Gribshunden” är ett minst lika stort guldläge för framtiden.

För mig personligen var det glädjande att höra önskemål om ett öppnande av Ronnebyån för mer båttrafik och därmed ökad turism. Samma att ett nytt sjukhus bör uppföras vid Ronnebys östra infart. Detta sagt trots att flera aktiva socialdemokrater var på plats.

Mötet leddes av planarkitekter och med kommunens två styrande politiker, Roger Fredriksson och Kenneth Mikaelsson, ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen.

F d chef utköpt av Ronneby kommun

Tommy Johansson, tidigare förvaltningschef vid Fritid- och Kultur i Ronneby, har köpts ut av kommunen. Han slutade sin anställning vid månadsskiftet januari/februari i år. Uppgörelsen kostar kommunen 10 månadslöner och innebär med sociala avgifter en kostnad på minst 600 000 kronor.

Hans uppdrag som förvaltningschef upphörde den 31 augusti i fjol då hans fyraåriga förordnande inte förnyades. Han har efter detta datum fungerat som utredare med 80 procent av sin tidigare chefslön.

Susanne Öström är tillfällig chef för Fritid- och Kultur. Hennes kontrakt löper ut den sista februari men hon lämnar uppdraget redan i halva februari på grund av intjänad semester. Någon efterträdare på posten är ännu inte utsedd.

Rekryteringsfirman misslyckades med att ta fram en sökande som fick politkernas godkännande så nu genomförs en ny rekryteringsomgång med fyra kandidater. Av dessa ska nu två intervjuas av politiker, tjänstemän och fack. Enligt uppgift genomförs intervjuerna under denna vecka.

Fram till dess att en förvaltningschef kan vara på plats ska det lösas med en intern kraft på chefsstolen.

Landstinget ovarsamt med skattemedel

För mig är det helt obegripligt att ansvariga landstingspolitiker i Blekinge anser sig ha rätt att spela roulette med skattemedel. Samtidigt är jag förvånad över att inte fler länsbor reagerar över vad som håller på att ske. Politiker i ledande ställning ger sig själva rätten att ta betydande ekonomiska beslut utan att veta hur stor kostnaden blir för att lappa och laga två otidsenliga sjukhus. Och utan att ta reda på vad det skulle kosta att bygga nytt. För att kunna jämföra de olika kostnaderna.

Med röstsiffrorna 10 – 5 avslog i dag landstingsstyrelsen vänsterns förslag att utreda vad ett nytt sjukhus kan kosta. Majoriteten fortsätter att lappa och laga utan att veta hur mycket dyrare detta blir jämfört med att bygga nytt. Det är fortfarande s, mp, kd och sd som trotsar allt förnuft och visar därmed ingen respekt för skattepengar.

Redan nu, efter bara en kort period, har uppskattade kalkyler spruckit när det gäller valt alternativ, att lappa och laga. Detta om något borde vara en väckarklocka för ledande politiker som nu ikläder sig ett stort ansvar gentemot oss skattebetalare.

Naturligtvis vill vi veta hur kostsamt alternativet med ett nytt sjukhus kan bli. Ekonomer av rang, som står utanför landstingets verksamhet, har för länge sedan slagit fast att ett nytt sjukhus innebär åtskilliga miljarder i besparingar jämfört med att lappa och laga. Denna kunskap har bemötts med hånfulla kommentarer från ledande landstingspolitiker som inte har ansett sig vara skyldiga att visa alternativa och väl underbyggda kalkyler.

Det finns socialdemokrater som har ställt högst relevanta frågor som t ex dessa:

  • Hur stort bedöms behovet av investeringar vara i nuvarande sjukhusbyggnader de närmaste 10 till 15 åren?
  • Hur mycket skiljer det i investeringsutgift jämfört med att bygga ett nytt sjukhus?
  • Vilka argument finns för att det krävs två sjukhus med ett befolkningsunderlag på en geografisk yta ungefär lika stor som Sundsvalls kommun?

Dessa och andra frågor har ännu inte besvarats och den naturliga frågan blir därför:

Hur ska dessa ledamöter rösta när frågan nu närmast ska behandlas i Landstingsfullmäktige den 15 februari? Är det partipiskan som kommer att vina eller ska förnuftet sakta vakna till dess?

Fler blekingebor borde ställa samma frågor.