Naturreservat Store Mosse utvidgas

Länsstyrelsen i Blekinge förbereder en utvidgning av naturreservatet Store Mosse norr om Kallinge. Den utvidgade delen omfattar ca 30 ha mark och består till största delen av sumpskog dominerad av tall och glasbjörk. I markområdet finns två torvgravar och den lilla Mossegölen.

Ärendet har varit ute på remiss. Remisstiden löper ut den 14 december och Ronneby kommun har nyligen behandlat ärendet. I kommunens beslut heter det bl a:

”De förändringar som görs avseende syftet med reservatet ser Ronneby kommun som positiva.”

Mossen

OBS! Klicka för större bild. Länsstyrelsen motiverar utvidgningen av Store Mosse på följande sätt:

”Store Mosse har varit naturreservat sedan 1981. Myrkomplexet innehåller öppna blöta mader, sumpskogar, öppen mosse och tallmosse. Tallmossen innehåller ytor med små senvuxna tallar och ytor med högstammig tallskog som är påverkad av dikning och torvtäkt. Förutom våtmarksbiotoper finns det lövblandskogar i den mellersta delen av Listersjön.

Sedan naturreservatet bildades har en omvärdering av hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas samt vilken skötsel som behövs för att bevara naturvärdena i reservatet gjorts. Till exempel pågår en spridning av gran både in i ädellövskogarna i anslutning till Listersjön samt ut på mossen. Reservatets syfte, föreskrifter och skötselplan föreslås därför ändras.”

Ronneby kommun skriver i sitt remissyttrande till Länsstyrelsen:

” Ronneby kommun eller dess bolag äger ingen mark och har inga rättigheter inom området. Områdets speciella och stora naturvärden som bl a gör att det till stor del omfattas av Natura 2000 samt till viss del fågelskyddsområde gör det bevarandevärt. Karaktären av vildmark gör det även intressant ur friluftssynpunkt och här finns goda möjligheter att informera om såväl naturvärden som kulturlämningar.

Store mosse är en av Blekinges största myrar. Naturreservatet omfattar den östra delen av myren samt en del av Listersjön. Här finns öppnare delar med enstaka tall, kärr, sumpskogar, men också barr- och ädellövskog. Stora delar av reservatet är vått och svårtillgängligt.