Naturreservat med minnen från krigsår

DSC04419

I maj i år invigdes Blekinges senaste naturreservat – Garnanäs, en udde i Bräkne-Hoby skärgård i mellersta Blekinge. Reservatet omfattar 22 hektar betade skogsmarker med ädellövskog och strandängar.

Vi, ett gubbgäng skogsvandrare förstärkt med en kvinna, testade för några dagar sedan reservatet. Det blev en knixig promenad med vacker havsutsikt mot söder och överraskande försvarsanläggningar tillhörande den s k Per Albinlinjen. Området bjuder på mycket sten varför man bör vara något van vid svår terräng.

DSC04423

En vandring i detta område minner om äldre tiders stenbrytning i form av brott och stora stenhögar. Uddens högsta topp ligger på 16 meter över havet.

Enligt länsstyrelsen är större delen av området en nyckelbiotop som består av ädellövskog, betad skog och hällmarksskog med förekomst av jätteträd, rikligt med död ved, vedsvampar, värdefull kryptogamflora och lägre fauna.

DSC04433

Kulsprutenästen och andra tyngre försvarsanläggningar finns på udden och är mestadels övergivna och plomberade med betong. Överraskningen var därför stor när vi erbjöds att stiga ner i ett välbevarat kulsprutenäste. Markägaren har satt in fönsterrutor i skyttegluggarna och målat betongväggarna invändigt med vit färg.

DSC04436

Det berättas att det vid provskjutningar i nästena under krigsåren inte fungerade riktigt som man tänkt sig. Av skjutningarna bildades gas och det blev kraftig rökutveckling varför manskapet snabbt tvingades överge försvarsanläggningen. Kanske tur ändå att det för Sveriges del aldrig blev skarpt läge.

DSC04428

Besök gärna reservatet som ligger ca 8 km sydsydväst om Bräkne-Hoby. Ta god tid på dig med vandringen så kan du säkert undvika fotskador. Tyvärr belamras stora delar av stränderna med ilandfluten plast och annat skräp. En påminnelse om vad som dumpas i denna begränsade Östersjö.