Skanska bygger för 310 miljoner på F17

Byggbolaget Skanska ska bygga en kombinerad helikopterhangar och administrationsbyggnad med en bruttoyta på 21.000 kvadratmeter på flygflottiljen F17 i Kallinge åt Fortifikationsverket, enligt ett pressmeddelande.

Kontraktet är värt 310 miljoner kronor och inräknas i orderingången för Skanska Sverige för andra kvartalet 2015. Byggstart är planerad till juli 2015 och hangaren ska stå färdig att tas i bruk före sommaren 2017.

 

Ronneby bra plats för byggnadsarbetare

Sune Håkansson är en ständigt återkommande gästskrivare här i bloggen och mestadels handlar det om befolkningstal och hur den senaste utvecklingen ter sig. En del anser att han bör ha en mer positiv inställning till de siffror som finns.

I dag gör han därför ett försök och han gör det genom att ge en del olika alternativ:

”Som bekant skriver jag en del inlägg. Ofta möter jag kritiken: Skriv mer positivt! Därför skall jag visa olika alternativ, när jag skall analysera befolkningssiffrorna för årets fem första månader. Principiellt är det en för kort tid att analysera, varför jag ibland analyserar en längre tid.

RONNEBY VÄXER

Under årets fem första månader ökade kommunens befolkning med 180 personer. Idag finns det knappast en enda ledig lägenhet (förutom i Eringsboda och Hallabro). Därav följer ett nybyggnadsbehov, båda av lägenheter och av skolor. Byggnadsarbetarna får mycket att göra!

CENTRALA RONNEBY DRAGARE PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

Hittills i år har nettoinflyttningen från utlandet till kommunen varit 224 personer. Antalet utlandsfödda har ökat med 1500 personer på något år. Utan denna inflyttning hade centralorten varit öde.

Det är Ronneby tidigare församling (Ronneby plus Kallinge) som drar. Endast sex personer från utlandet valde övriga tidigare församlingar.

OPTIMISM I CENTRALA RONNEBY

Optimister skaffar sig barn. 91 barn har fötts i Ronneby tidigare församling, 19 barn i övriga delar av kommunen. I förhållande till folkmängden är det mer än dubbelt så höga födelsetal i Ronneby-Kallinge.

Min tanke var att sprida statistiken för de första fem månaderna 2015. För kommunen redovisas en befolkningsökning på 180, 110 födda samt invandringsnetto på 224. Ronnebyborna själva flyttar bort, minus 23. På församlingsnivå:”

Befolkningsförändring    Födda   Utlandsnetto

Backaryd                  1                                    2                 7

Bräkne-Hoby           6                                    4                  5

Eringsboda           -11                                    4                  0

Öljehult                 – 8                                     2                  0

Edestad                  1                                     2                  0

Förkärla                  1                                     1                  0

Listerby                   -28                                  2                  0

Hjortsberga              -8                                   2                   0

Ronneby förs.       231                                  91                 218

”Kommentaren: Eringsboda och Öljehult slår bottenrekord. Födelsetalen är alarmerande utanför Centrum, i synnerhet i Bräkne-Hoby.”

Sune Håkansson

Kan JanAnders Palmqvist vara revisor?

Bengtbloggens inlägg den 31 maj ”S hotade Ronnebys framtidsprofil” fick mig att hoppa till ordentligt. Det är inte huvudbudskapet, framtidsprojektet CEFURS ev haveri p g a politiskt käbbel, som fick mig att hoppa till, utan följande: 

”Ola Robertsson, s, agerade lakej och gjorde täta besök hos Palmqvist, som satt på åskådarplats, och som därefter upprepade kravet att ta medel från ABRI istället för att hämta dem hos Miljöteknik.”

Ehuru jag inte var på kommunfullmäktiges möte har jag i efterhand sett debatten på kommunens hemsida där vissa fakta i bloggen bekräftas, t ex Robertssons deltagande i debatten. Närvarande har även bekräftat flera löprundor till läktaren där det av väljarna avsatta kommunalrådet JanAnders Palmqvist, idag kommunal revisor och deras ordförande befann sig.

Det är detta som fick mig att reagera. Palmqvist skall som kommunal revisor följa kommunallagens 9 kapitel. I § 9 första meningen framgår:

”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.”

Detta är en ramlag eftersom den hänvisar till begreppet ”god revisionssed”. Begreppet ”god sed” finns i många lagar, t ex för mäklare, redovisningsfrågor och advokater. Orsaken är svårigheten att detaljreglera direkt i lagen, och då finns ramlagar och olika branschaktörer sätter detaljregler. För kommunal revision har kommunerna och landstingens branschorganisation Sveriges kommuner och landsting, SKL, definierat ”God revisionssed”:

”God revisionssed är de goda principer och föredömliga tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt representativ krets av revisorer.” 

Ett kriterium för god revisionssed, enligt många den viktigaste, är revisorns oberoende gentemot de som granskas. SKL menar att oberoendet är centralt för trovärdighet och legitimitet. Vidare att stå fri gentemot den som ska granskas och den som är uppdragsgivare (fullmäktige) samt att självständigt och objektivt granska och pröva. Därför får revisorer inte ens sitta i fullmäktige, fast det inte ingår i det som granskas. Ett absolut oberoende finns inte, men oberoendet måste uppfattas vara tillräckligt. Vedertagna principer definierar det som formellt oberoende, t ex att inte jäv föreligger, och oberoende i praktiken, att man är självständig, opartisk och saklig i sin granskning. Således en klar skillnad mot politiken som är allt annat än opartisk och ofta inte heller självständig och saklig.

Jag och flera med mig uppfattar inte Palmqvist som oberoende därför ifrågasätter jag hans lämplighet som revisor. Man får inte agera så att omgivningen tror att han, trots att han är revisor, styr hur hans partis företrädare skall agera. Vad som sades till Ola Robertsson är av underordnad betydelse. Robertssons upprepade löprundor gör att tidigare rykten och misstankar om att Palmqvist styr S-gruppen i kulisserna har fått ett klart indicium på att de stämmer. Palmqvist kan inte längre uppfattas som oberoende gentemot de som skall granska. Bristen på förtroende drabbar tyvärr hela revisorskollegiet då Palmqvist är deras ordförande. Det torde för de granskade i framtiden vara enkelt att avfärda all kritik med att god revisionssed inte har iakttagits då revisorernas ordförande försöker leka oppositionsråd. I och med detta har hela revisionen lidit svår förtroendeskada då deras företrädare inte kan hålla sig till spelreglerna.

Så svaret på min fråga i rubriken blir NEJ!

Per Ericsson Skönevik.

 

Kim Demåne kulturprisas – igen

Logen Ronneby av Vasaorden av Amerika delar 2015 ut sitt nyinstiftatade kulturstipendium på 10 000 kronor till den unge ronnebykonstnären Kim Demåne.

Senast tilldelades han Ronneby kommuns kulturstipendium för 2014.

Motiveringen lyder:

Kim är född 1988 och uppvuxen i Ronneby. Kim har under sin verksamma tid som konstnär prövat sig fram genom omväxlande arbete och konstnärskap inom bl a den moderna konstformen vi känner under namnet graffitti, och därvid funnit sin stil. Kim har varit verksam i förutom Sverige även New York, Amsterdam och Spanien, men har alltid återvänt till Ronneby. Han har även haft utställningar i Danmark och Tyskland.

Parallellt har Kim även varit verksam som designer och art director inom den kommersiella världen med uppdrag för bl a Adidas i samband med musikfestivalen Primavera sound.

Kim har genom sin kreativitet och nyfikenhet med både traditionella verktyg som pensel och moderna digitala verktyg beskrivit en vardag och fantasivärld som den kan uppfattas av 1980-talsgenerationen.

Just nu aktuella konstverk av Kim kan beskådas på vid murar vid f d Edestads församlingshem och biblioteksmuren i Ronneby.

Priset kommer att delas ut från scenen på nationaldagsfirandet i Brunnsparken.

Vasa Orden är en svenskamerikansk kulturorganisation, som grundades i slutet av 1800-talet av svenska emigranter. Den bildades som en Orden och var i början även en hjälporganisation för de nyanlända, men är idag en kulturorganisation med loger i USA, Kanada och Sverige. 

 

Svensk standard för äldreomsorg

SPF Seniorerna har tillsammans med ett femtiotal andra aktörer varit med och tagit fram en svensk standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Socialdepartementet gav redan 2012 uppdraget till SIS, Swedish Standard Institute. Nu är äldrestandarden klar och det är dags att sprida kunskapen om den och påverka så att den används i våra kommuner.

Ola Nilsson, folkhälsoansvarig inom SPF Seniorerna förklarar i stort vad ”Äldrestandarden innebär:

”Äldreomsorgen är en komplex och regelstyrd värld med lagar, förskrifter och riktlinjer som ska följas. Standarden blir en vägvisare för att underlätta och möjliggöra en överblick över denna värld. Här är det inte bredden på sängen eller avståndet mellan handfat och toalett som standardiseras. Det är en tjänstestandard som är den första i sitt slag och nyskapande genom att det är kvaliteten i verksamheten ur ett personcentrerat perspektiv, d v s med den äldre i centrum, som beskrivs.

Äldrestandarden med titeln ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”, innehåller tre huvudavsnitt. Avsnitten behandlar krav på verksamheten från mjuka värden som bemötande, integritet och trygghet till verksamhetens organisation, struktur och bemanning. Slutmålet med standarden är en ökad trygghet och delaktighet för den äldre samt att underlätta kvalitets- och förbättringsarbetet inom äldreomsorgen – både inom kommunala och privata verksamheter.

Nu när äldrestandarden är klar är det öppet för alla som vill och är intresserade att ta del av dokumentet. SPF Seniorerna och andra pensionärsorganisationer har en viktig uppgift i att trycka på kommunen att använda standarden.”

Äldrestandarden laddas ner via SIS hemsida och är gratis. Du hittar den här: www.sis.se/tk572

Ronneby glömmer elevers fritid

IMG_0673

Ronneby är numera ledande i landet när det gäller att bygga sunda och hälsosamma förskolor. Backsippans förskola i Listerby är t ex Sveriges hälsosammaste förskola. Ett projekt som har utvecklats inom Cefur vars ekonomiska framtid debatterades i fullmäktige i förra veckan.

Flera projekt är på gång och dessa lockar nu besökare från såväl utlandet som kommuner här i landet som vill veta hur Ronneby arbetar med dessa frågor.

Vällovliga projekt i all ära men även solen har fläckar och då handlar det om barn- och ungdomars fotbollsplan på norra Hulta, närmare bestämt vid Nässelvägen.

IMG_0670

Grusplanen är inte bara rejält igenvuxen utan nu har det myckna regnandet underminerat planen på flera platser. Det är djupa s k slukhål som kan utgöra fara för barn som trots allt besöker platsen. Nu har en förälder, Mikael Berglund placerat en varningsskylt i det största hålet men han är ändå orolig för vad som kan hända om inget görs.

Mikael har varit i kontakt med personal på fritidskontoret som lovade ta upp problemet med Parkförvaltningen som tydligen ansvarar för den aktuella fotbollsplanen. Kontakten togs för en dryg vecka sedan. Ännu har inget hänt.

IMG_0671

Parkförvaltningen besöker varje vecka platsen men då enbart för att klippa gräset vid ett intilliggande pumphus. Fotbollsplanen har inget brytt sig om och detta under lång tid.

Fotbollsplanen har trasiga målnät och utgör i dag en bedrövlig syn med grus som försvinner när ogräs snabbt tar över.

Nu är Mikael Berglund och andra föräldrar i området oroliga att denna fotbollsplan ska gå samma öde till mötes som en tidigare lekplats. När den ”glömdes bort” och förföll tog kommunen till slut bort lekplatsen. Barnantalet har ökat i området och nu vill föräldrar att Ronneby kommun ska vara lika bra på barns utemiljö som man är ett föredöme i att bygga sunda och hälsosamma förskolor.

IMG_0672

Behöver det tilläggas att barnen i området är ledsna över den trista och bortglömda fotbollsplanen.

-Jag ser allt fler barn i området som inget hellre vill än att kicka boll men då måste planen inte utgöra ett hot för deras säkerhet, betonar Mikael Berglund som frågar sig vem som bär ansvaret om en olycka trots allt skulle inträffa vid planen.

Bilderna är tagna av Mikael Berglund. Klicka för större bild.

Galtsjön – Blekinges glömda pärla

 

DSC04032

Mats Karlsson i Ronneby känner sorg när han numera passerar Galtsjöns rastplats strax utanför Ronneby. Rastplatsen har fått utmärkelser men det som saknas är att servicebyggnaden inte längre har något liv.

I huset finns restaurangmöjligheter och även övernattningsrum. Detta var under många år en perfekt samlingsplats för konferenser, nästan mitt i Blekinge. Här finns inplanterad ädelfisk i sjön och här har funnits uthyrning av roddbåtar, dessutom trevliga promenadstigar. Galtsjön är kort sagt en turistpärla som i Blekinge är tämligen sparsamt förekommande längs E 22.

Jag delar Mats Karlssons sorg och synpunkter i det här fallet och publicerar därför gärna hans synpunkter.

Varför har Ronneby kommun inte försökt utnyttja denna perfekta ”turistfälla” till att få stopp på trafikanter för information? Tänk om! Tänk positiva och offensiva turisttankar!

Nedan tar du del av Mats funderingar kring framtiden:

DSC04035Galtsjön – en gång Blekinges ansikte.

”Det är med sorg jag kör förbi Galtsjön längs med E22. Detta som en gång var Blekinges ansikte utåt är idag inte mycket att hänga i granen. Fortfarande tror de som stannar till att de kan få information om Blekinge. De har slagit pannan i stängda dörrar.

Kan ingen se till att fixa till skylten? Hur länge ska vi köra med falsk marknadsföring?

På Galtsjön finns ingen turistinformation att hämta.

Just nu, är bäst att tillägga. Tills vidare måste skylten bort!

DSC04031

 

Hur Blekinge kunde skippa Blekinges bästa ställe att marknadsföra länet på är en fråga i sig.

Sen är det faktiskt inte värdigt mot den som en gång tyckte att platsen skulle komma till. Jag skäms som Blekingebo över hur vi tror att turismen ska kunna öka i länet, men slarvar med servicen. De som fortfarande tror att turister enbart använder sig av internet för att samla information har fel. På internet finns nämligen inte allt och dess värre är det behäftat med ganska mycket fel. Ställen som är stängda kan ibland marknadsföras som öppna. Sånt gillas inte av turister.

DSC04038

Likaväl som att det ska finnas turistinformation på Galtsjön, när det ingen finns.

Bättring!”

Mats Karlsson, Ronneby

OBS. Klicka för större bild