Nya arrendatorer för Karön-Ekenäs

De närmaste tre åren kommer lokalföretagarna Prajay Purohit och Tom Gustafsson (Blekan och Vänner AB) att driva restaurangverksamheten på Karön och i Villa Vassen.

Ronneby kommun investerar fem miljoner kronor i utbyggnaden av Villa Vassen. Första delen av utbyggnaden, en terrass mot havet med ca 80 sittplatser, kommer att stå klar till säsongstarten 2015. Ombyggnaden av restaurangen till en året-runt-verksamhet kommer att ske under hösten 2015.

Driften av gästhamn, stugby, tankstation, färjetrafik och nya husbilsplatser tas över av Klas Hjärtstam och Johan Rennemark från Konsultsmedjan AB. Sedan 2014 driver de Stadsmarinan i Karlskrona.

Bredåkradeltat – en miljöskandal

Bredåkradeltat är av Statens Naturvårdsverk klassat som riksintresse. Deltat är Sydsveriges enda större isälvsdelta i Baltiska issjön. Det sträcker sig från Bredåkra till norra delen av Kallinge och är ca 10 km långt i nord/sydlig riktning och 3-4 km brett i öst/västlig riktning.

I den norra delen av deltat, i Brantafors, finns ett vattenverk som tillhör det kommunala bolaget Miljöteknik. Här har man med hjälp av fyra brunnar försett Kallinge med dricksvatten och på senare tid även Ronneby centralort.

Dessa vattentäkter måste nu skyndsamt överges på grund av att giftiga kemikalier har upptäckts i brunnarna. Det handlar om ämnet PFAS som enligt experter tillhör kemikaliernas värstingar därför att det bryts ner extremt långsamt i miljön. Men det finns andra nu ”glömda” utsläpp som också har bidragit till förgiftningen.

I riksmedia har professorer klassat detta som en – ”Miljöskandal av historiska mått”.

Enligt ledande lokalpolitiker är det besvärande att Blekinge Flygflottilj, som är placerad mitt i Bredåkradeltat, pekas ut som skyldig till förgiftningen av dricksvattnet.

Men det är ingalunda första gången som detta unika isälvsdelta förgiftas. Redan på tidigt 80-tal (1983) drabbades dårvarande trädgårdsmästeriet i Bredåkra. Då slogs deras brunnsvatten ut av kamikalier. Den gången ville ansvariga inom Ronneby kommun peka ut Blekinge Flygklubb som ansvariga. Klubben hade en hangar strax intill trädgårdsmästeriet men tillbakavisade anklagelserna.

Kommunen gjorde allt för att tysta ner händelsen och det gjorde man genom att ge trädgårsmästeriet gratis kommunalt vatten i utbyte mot den stängda egna brunnen.

Det kommunen då inte ville diskutera var det som hade inträffat den 12 juni 1965. Den dagen träffade ett blixtnedslag mitt i prick i en stor drivmedelscistern och med en explosion som följd. Vid detta tillfälle rann 300 000 liter flygbränsle MC- 77 rakt ut i Bredåkradeltat. Med största sannolikhet var detta drivmedel största anledningen till att brunnen i Bredåkra slogs ut.

DSC03796

I boken ”Från B 3 till jaktviggen” och utgiven 1994 beskriver författaren denna händelse som – ”den stora smällen”. Av texten framgår att flottiljchefen tvingades till ett flera dagar långt flygstopp till följd av smällen.

Bredåkradeltat har genom åren drabbats av oerhörda mängder kemikalier av skiftande slag. Betänk hur stora mängder UREA (ett slags urin med myckedt hög kvävehalt) som genom åren har spridits på start- och landningsbanor för att isbekämpa. Mätningar har visat att under en enda vintersäsong användes 30 ton (!) UREA vid F 17. Då har jag inte redovisat de utsläpp av UREA som använts för att avvisa den civila flygtrafiken.

Därför var det knappast någon sensation, men väl en chock för allmänheten, när det under fjolåret avslöjades höga halter av ämnet PFAS (se ovan) i kommunens vattenbrunnar i Brantafors, strax nordost om flygflottiljen. Ämnet som upptäcktes ingår som en beståndsdel i det skum som används då man släcker bränder.

Släck F 17

Vid F 17 har detta skum använts flitigt genom åren och med start redan på 60-talet. I boken ”Från B 3 till jaktviggen” beskrivs denna verksamhet tämligen utförligt. Flygflottiljens övningsverksamhet med att släcka flygplansbränder var inte bara av lokal karaktär utan här genomfördes också ett stort antal övningar av regional- och rikskaraktär.  Med andra ord var utsläppen till Bredåkradeltat av betydande omfattning.

Men det var först under fjolåret som man upptäckte och uppmätte höga halter av giftet i kommunens drickvatten.  Något hade plötsligt inträffat, men vad? En anledning var bl a att man upptäckt samma gifter i dricksvatten på andra platser i landet, inte minst då vid andra flygplatsorter.

I vårt fall i Kallinge skedde samtidigt en annan viktig förändring som man menar starkt kan ha bidragit till att giftet i grundvattnet visat sig just nu.

Sänksjön, som ligger inom Bredåkradeltat, har genom åren varit en viktig regulator för grundvattnet. Pappersbruket i Djupafors har genom åren tagit ut betydande mängder vatten ur Sänksjön.  Detta upphörde när pappersbruket lades ner och verksamheten upphörde vilket resulterade i att nivån på grundvattnet i området snabbt steg och brunnarna i Brantafors slogs ut.

Nu letar kommunala bolaget Miljöteknik nya vattentäkter norr om flygfältet, strax söder om Karlsnäsgården. Ledningar ska sedan dras flera kilometer till vattenverket i Brantafors. Detta medför betydande kostnader. Kommer staten att stå för dessa fördyrningar eller ska befolkningen drabbas dubbelt (förutom förgiftat dricksvatten)genom att även betala höjda vattenavgifter?

Rune Johansson, tidigare bosatt i Hasselstad, och starkt engagerad i miljöfrågorna vid F 17 gjorde en anmälan 2007 när det s k Ronnebypaketet redovisades. Han pekade i sin anmälan på vad som behöver åtgärdas i området när bl a byggandet av en ny hangar till helikoptrar ska genomföras.

– Marken i området är starkt förgiftad och experter är eniga om att det som har skett inom Bredåkradeltat är en miljöskandal av historiska mått. Marken måste således fraktas bort och saneras, ett gigantiskt arbete som jag ser som nästan olösligt, säger Rune Johansson som väntar på tillsynsmyndighetens (länsstyrelsen) besked.

Även regeringen har nu genom miljöminister Åsa Romson engagerat sig i miljöfrågan som berör Bredåkradeltat och dess miljöskandal. Bl a har framstående professorer flera gånger krävt att regeringen måste agera. Från regeringshåll är det fortfarande tyst, mycket tyst.

Det är trots allt Länsstyrelsen i Blekinge som är tillsynsmyndighet i det aktuella fallet med utbyggnaden av F 17. Frågan är hur man ska förhålla sig till den mark som nu ska tas i anspråk för utbyggnad och inte minst – vem ska stå för kostnaderna?

Ronneby kommun – sälj Villa Vassen!

DSC02339

Vi i lobbyistgruppen – ”Lyft broarna – ett lyft för Ronneby” har haft ett snabbt men ytterst effektivt lunchsammanträde. Vi beslutade att på bästa och snabbaste sätt inspirera valda politiker i Ronneby fullmäktige att arbeta för följande:

 1. Ronneby kommun bör snarast sälja Villa Vassen i Ekenäs. Efter en behövlig upprustning för fem miljoner kronor bör denna åretruntrestaurang utgöra ett attraktivt köpobjekt.
 2. De pengar som flyter in vid en försäljning av Villa Vassen bör kunna användas till att köpa en öppningsbar bro vid Ronnebyåns mynning i Ronnebyhamn där det finns avancerade planer på en framtida turistsatsning för Östra Piren.

När nu flera politiska partier står i begrepp att vilja öppna upp för en frekvent båtturism i Ronnebyån ser vi  inga hinder för snara åtgärder som innebär en ökad aktiv turism i Ronneby.

Ronneby kommun ska inte äga krogar

Mitt inlägg på bloggen i går om en upphandling som gäller Karön och Ekenäs skapade en intressant debatt på Facebook. Deltagarna är överens om att det behövs ett helhetsgrepp och totalansvar för att på rätt sätt skapa bra förutsättningar för denna del av turistnäringen i havsbandet.

Kommunen är inte rätt ägare och ska inte heller äga anläggningar av detta slag, anser debattörerna. Inte heller ska det vara en kommuns uppgift att subventionera vissa näringsidkare, vilket nu sker i flera fall inom kommunen.

Frågan ställs också om kommunens upphandlare har rätt kunskap och bakgrund för att fatta rätt beslut om vilken entreprenör som är bäst.

Här följer några av de intressanta inläggen:

 Ola Andreason Det är på tiden att kommunen tar sig i kragen och tänker lite långsiktigt och på hur man skall öka turismen. Lägg 20milj. på Ekenäs och Karön samt se till att det är rätt personer son sköter driften. Det var ju på god väg förra sommaren. Men kommunen måste ta sitt ansvar och se till att man kan tanka och upprusta området. Satsa rätt så kommer pengarna tillbaka ganska fort. Fråga, skall det vara en krögare eller folk från turistnäringen som skall driva det?

 Agneta Åhrberg Är det en upphandling i sex skilda delar där olika näringsidkare lägger anbud på en eller flera delar av upphandlingen? De som kan driva en restaurang kanske är mindre villiga att lägga anbud på drivmedel, brygghantering och båttrafiken? Underhållet av fastigheten må åvila fastighetsägaren.

Ola Andreason Det måste finnas någon som tar totalansvaret för att det skall fungera.

Agneta Åhrberg Det låter lite som tulipanaros för mig. Har vi någon så stor entrepenör, företagare, som kan klara all den form av skilda verksamhetsarter? Kanske är det så att kommunen inte ens bör vara ägare??

Ola Andreason Allt hänger ihop för att man skall kunna få lönsamhet i det. Man kan inte bryta ut smådelar som gästhamn, kiosk eller båttrafiken. Man måste använda samma personal till flera uppgifter

Ola Andreason Det är inte frågan om att vara stor entreprenör utan rätt person med rätt inställning.

Agneta Åhrberg Den ”rätta” personen måste ha ett stort fritt kapital, för att kunna genomföra det hela enligt ditt förslag.

Ola Andreason En annan fråga som jag ofta stöter på: Vad har upphandlaren på kommunen för kunskap och bakgrund för att i detta fallet ta rätt beslut om vilken entreprenör som är bäst? Nyfiken.

Agneta Åhrberg F’låt om jag misstog ditt ”helhetsförslag” som ett förslag. Kommunen har inte den kunskapskompetens som krävs och är måttligt intresserad av att använda skattepengar till en så stor verksamhet som krävs för att behålla enheten. Kanske någon större (kapitalstark) intressent kan gå in som ägare för alla ”sex delarna”? Då är det möjligt att ha en arbetsgivare som sysselsätter anställda på olika arbetsplatser.

Bo Johansson Problemet är väl att kommunen inte får lönsamhet. Man kan aldrig ”få hem” 15 milj därute.

Agneta Åhrberg Nu ska ju kommuner inte vara ”lönsamma”, i meningen vinstdrivande, utan bara få täckning för sina kostnader. Ett sätt att hålla de kortsiktiga kostnaderna nere är väl att dra in på underhållet. Vilket långsiktigt innebär ökade kostnader förstås. Den ekvationen talar för att en större kapitalstark entrepenör bör ta över. Då är vinsten/överskott ett krav och avsättningar kan göras till kontinuerligt underhåll. Anställda kan växla mellan olika arbetsuppgifter hos en och densamma arbetsgivaren, utan att kommunen är engagerad mer än i tillsynsfrågor.

Bo Johansson Å andra sidan så strider det mot lag, etik och moral att subventionera vissa näringsidkare.

Agneta Åhrberg Jo, men det handlar väl inte om att ”subventionera vissa näringsidkare”!! Det handlar om att få kapabla näringsidkare som kan äga och driva verksamheten som krävs för att bevara hela området. Kommunen är uppenbart inte rätt ägare och driftsansvarig. Stället förfaller och innebär både kort- och långsiktiga förluster för kommunen. Det innebär en större långsiktig risk än att en skicklig entreprenör kan ta över ägar- och driftansvaret.

 

Märklig upphandling av Ronneby kommun

Karö stugby

I onsdags publicerade lokaltidningen Sydöstran en artikel där man i rubriken påstod att – ”Nytt avtal klart för skärgårdskrogar”.

Vidare berättades att krögarna Prajay Purohit och Tom Gustafsson hade vunnit upphandlingen och att dessa ska driva ”Villa Vassen” och Karörestaurangen de tre närmaste åren.

Magnus Graad, chef för tekniska förvaltningen i Ronneby kommun, bekräftade att så är fallet men berättade samtidigt att avtalsdiskussioner fortfarande pågår. Det gäller båttrafiken mellan Karön och Ekenäs, stugbyn på Karön och gästhamnen i Ekenäs.

Ett tämligen märkligt uttalande och förfarande. Antingen har man vunnit upphandlingen utifrån de punkter som har beskrivits i förfrågningsbeskrivningen eller så har man inte. Krögarna har lagt ett bud utifrån det avtalsupplägg som har gällt men så ska man plötsligt börja förhandla.

Är det så att de två krögarna har varit ensamma om att lägga bud på arrendet? Hade det funnits fler intressenter skulle väl dessa i så fall kunna kräva ny anbudsgivning.

Jag känner i varje fall till en företagare som i detta fall skulle vilja förhandla om just stugbyn på Karön och gästhamnsverksamheten vid Ekenäs och Karörestaurangen.

Han skrev bl a i ett mail till näringslivschefen den 29 september så här:

”Föreslagna hyres- och ersättningsnivåer för område 3-5 och 6 (Karö stugby, bryggor för gästhamnsverksamhet och försäljning av drivmedel) samt punkt 6 – trafikering av färjelinjen är orimliga och medför en kraftig förlust även om man skulle räkna med en ökad försäljning.”

Företagaren jämför hyran 120.000 kr/år för en nyrenoverad utbyggd åretruntrestaurang Villa Vassen mot 100.000 kronor i hyra för slitna stugor och bryggor där inga investeringar antyds och som kan ge intäkter i ca 3 månader.

Som det antyddes i artikeln var arrendefrågan redan klar, förutom att antagna budgivare nu förhandlar om fyra viktiga punkter. Om det nu finns ytterligare anbudsgivare, vad säger då dessa  om att angivna riktlinjer är förhandlingsbara?! I nu uppkommit läge kan angivna riktvärden i förfrågningsunderlaget inte längre gälla.

För det är väl ändå inte så, tanken svindlar, att dessa viktiga turistpärlor ska läggas ut till absolut lägsta anbudsgivare? Denna gång måste det handla om företagare som brinner för sin verksamhet och har rätt känsla för det lokala och som har en betydande uthållighet.

Avtalet som har upprättats av Ronneby kommun gäller säsongen 2015 och tre år framåt och är indelat i sex delar.

 1. Restaurang-/butiksverksamhet i Villa Vassen.
 2. Restaurang-/evenemangsverksamhet i Karörestaurangen.
 3. Uthyrning av Karö stugby.
 4. Uthyrning av bryggor för Gästhamnsverksamhet.
 5. Försäljning av drivmedel.
 6. Trafikering av färjelinjen Ekenäs/Karön.Ronneby kommun har beslutat i fullmäktige att investera 5 miljoner kronor på att rusta upp Villa Vassen i Ekenäs till åretruntverksamhet.

  Av förfrågningsunderlaget framgår följande:

  Värt att nämna: sommaren 2014 har varit mycket gynnsam, sommarens entreprenörer fick en sen start, dvs kort tid att marknadsföra de olika verksamheterna.

  Karöline: 6 000 passagerare.

  Gästhamn: 1 000 gästnätter.

  Stugby: 40 gästveckor, beroende av hur säsongen räknas, motsvarar det ca 20 % beläggning.

  Försäljning av drivmedel: (diesel) 4 kubikmeter.

Flygkatastrof nära vid Listersjön

Det är inte bara ryska militärflygplan som ”glömmer” att slå på sin transponder, vilket på senare tid  varit nära att orsaka kollisioner med passagerarflygplan.

En sådan glömska – att slå på transpondern – var i maj 2011 nära att orsaka en flygkatastrof i höjd med Listersjön, sydost om F 17 i Kallinge.

Ett privatplan, en Piper PA-28, var då ytterst nära att kollidera med två JAS-gripen.

Jag har hört talas om denna incident tidigare men då angavs inte hur nära de tre planen var att kollidera. Det är först nu när Agne Widholm, utredningsledare vid Haverikommissionen, berättar för Officerstidningen hur allvarlig incidenten egentligen var.

Instruktören i privatplanet har uppgivit för Haverikommissionen att avståndet till mötande plan var 200 till 300 meter. Därför ansåg han att ingen undanmanöver krävdes.

JAS-förarna har en helt annan bild, enligt utredningen. Enligt det bakre JAS-planet i roten var avståndet till privatplanet inte mer än 50 till 60 meter och han hade tänkt göra en undanmanöver – men hann inte!!

Hastigheten för JAS-planen var i det läget ca 140 meter per sekund. Hur nära planen egentligen var varandra har utredningen inte kunnat avgöra.

– Vi kan inte säga att den ena har mer rätt än den andra, säger Agne Widholm, utredningsledare vid Haverikommissionen till Officerstidningen.

Utredningen visar att flera misstag bäddade för incidenten över Listersjön i maj 2011.

Bl.a. har det framkommit att privatplanet inte slagit på sin transponder. Enlig instruktören berodde det på att han trodde att eleven hade gjort det. Detta har också medfört att man i efterhand inte kunnat räkna ut hur nära planen var.

– Flygledarna borde ha påpekat att transponden inte var påslagen, säger Agne Widholm till Officerstidningen.

Främsta orsaken till incidenten uppges dock vara att flygledarna inte följde upp utfärdade klareringar. Att de gett såväl JAS-roten som privatplanet samma in- och utklareringspunkt.

I privatplanet, en Piper PA 28, fanns en instruktör och en flygelev. Dessa hade planerat en flygövning med start och landning på F 17 i Kallinge. Eleven var under grundutbildning och skulle öva navigering.