Fråga till Fredriksson om bidrag

Kommunen har under en längre tid haft en konflikt med en förening, där kommunen anser att föreningens hyresskuld är över 100 000 kronor. Föreningen, å sin sida, har övervägt att polisanmäla kommunen.

Trots hyreskravet betalar kommunen, i maj månad 2014, ut 200 000 kronor i bidrag till föreningen, utan att reglera skulden för hyran.

Så inleder Sune Håkansson, Ronnebypartiet en interpellation som han ställer till kommunalrådet Roger Fredriksson och Nils Ingmar Thorell, ordförande i Fritids- och Kulturnämnden. Håkansson anser att det är viktigt att rättvisa råder när bidrag fördelas till Ronneby kommuns föreningar men också att föreningar uppfyller ställda krav.

I interpellationen nämns ingen förening vid namn men efter att jag har tagit del av protokoll från bl.a. kommunstyrelsen framgår det tydligt att det handlar om Ronneby Folkteater och Kallinge Folketshusförening.

Här interpellationen i sin helhet:

Angående utbetalningar av bidrag till föreningar

Ronneby kommun ger bidrag till föreningar. Det är viktigt att dessa bidrag upplevs som rättvisa, vilket också kräver insyn i den kommunala handläggningen. Föreningarna måste också uppfylla de krav, som kommunen ställer, samt fullfölja gjorda åtaganden.

Kommunen har under en längre tid haft en konflikt med en förening, där kommunen anser att föreningens hyresskuld är över 100 000 kronor. Föreningen, å sin sida, har övervägt att polisanmäla kommunen.

Trots hyreskravet betalar kommunen, i maj månad 2014, ut 200 000 kronor i bidrag till föreningen, utan att reglera skulden för hyran.

Föreningar skall, vid ansökan om bidrag, insända årsredovisningen. Kommunen synes godta att det finns ett papper med rubriken ”Bokslut” (eller liknande). Något kvalitetskrav finns inte.

För en utomstående är det därför omöjligt att göra några bedömningar om rättvisan i bidragen. Rimligen bör det finnas uppgifter och samtliga tillgångar och skulder. Ingående balans bör vara kringsvid lika stor som föregående års utgående balans. Avskrivningar bör ej göras på avskrivningar, etc.

Frågeställningen

Anser Ni att gjorda utbetalningar är i överensstämmelse med andan i kommunens regler för bidrag till föreningar?

Ronneby 2014-06-05

Sune Håkansson, Ronnebypartiet