Nytt sjukhus gynnar Karlskrona

I måndags kom beskedet som många har väntat på – det blir en hearing om den framtida sjukvården i Blekinge. Landstingsdirektören har fått uppdraget att komma med förslag på ett upplägg för att göra de fyra alternativen så begripliga som möjligt.

Vi som anser att frågan redan borde vara avgjord med att ett nytt sjukhus uppförs centralt i Blekinge, vill nämligen veta varför den grundläggande utredningen har ratats. Av den framgår det tydligt att ett nytt sjukhus blir det klart billigaste alternativet.

Naturligtvis är det starka krafter inom Karlskrona kommun som nu kämpar för ett bevarande av de nuvarande men utdömda lokalerna. Ett tämligen enögt och föga framtidsinriktat handlande som motarbetar mer än gynnar ett Karlskrona inför framtiden.

Jag ser istället att Karlskrona kan få stora fördelar med att ett nytt sjukhus uppförs centralt i Blekinge.

1. Många av de företag som idag finns i centrala delar av Karlskrona, på Trossö, skulle kunna flytta ut till sjukhusets nuvarande lokaler. En betydande del av sådana tjänster tillhör bl.a. kommunen.

2. På detta sätt skulle en betydande och besvärande biltrafik undvikas på den redan trånga infartsleden. Betydande miljövinster skulle på detta sätt kunna uppnås.

3. Det finns en stark attraktionskraft efter bostäder på Trossö. Det visade inte minst den inflyttning som skedde när nya hus uppfördes på Saltö. Drygt 350 flyttade då in och av dessa köpstarka personer var 200 helt nya kommuninvånare. Om administrativa kontorsytor på Trossö skulle omvandlas till bostäder skulle samma gynnsamma effekt uppnås här.

4. Handeln på Trossö skulle med fler boende gynnas på ett sätt som länge har eftertraktats.

5. Cykelns betydelse har av politiker framhållits som ett argument för att behålla de nu gamla sjukhuslokalerna. Det betyder att tjänstemän som i dag använder bilen in till arbetsplatser på Trossö skulle kunna få cykelavstånd om t.ex. kommunen flyttar till nuvarande sjukhuslokaler utdömda för sjukvård.

Med ett nytt centralt placerat sjukhus i Blekinge skulle därmed Karlskrona gynnas på flera betydande sätt. Inte minst miljömässigt och ekonomiskt. Politiker i Karlskrona bör tänka nytt, tänka framtid och inte minst tänka miljömässigt.

Dessutom skulle hela Blekinges befolkning vinna på att få ett nytt sjukhus. Demokratiskt avståndsmässigt och helt i linje med nuvarande riktlinjer för ambulansers utryckningstider på ca. 20 minuter.

Såväl sjukhuspersonal som sjukhusbesökare skulle med utredarens förslag på tåg in i det nya sjukhuset gynnas. Järnvägen med dess framtida Pågatågspendel skulle äntligen kunna bli användarvänligt.